REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Onsdag 16. september 2020 kl 10-13
Hvem: Styremedlemmer: May Berthelsen (leder), Tina Skare (nestleder), Torbjørn Brenna, Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby og Johs. Røinås (vara). Sekretariatet: Tine Bjonge og Astrid Frøyen (sak 2026 d)
Hvor: Videokonferanse (Google Meet)
May ønsket velkommen. Hver av styremedlemmene orienterte kort om status i sin organisasjon.

20-24 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Det var ingen kommentarer til saklisten.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent

20-25 GODKJENNE REFERAT FRA STYREMØTE 11. JUNI

Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referatet fra styremøtet 11. juni er godkjent

20-26 ORIENTERING OG STATUSRAPPORT

a) Flytting

Vi har sagt opp leieavtalen på kontorene på øvre Stabekk og må være ute innen 1. desember. Vi er i dialog med Vofo om mulig samlokalisering fra 2022, men trenger noe imellom. Mest aktuelt pt er et kontorfellesskap på nedre Stabekk, som også er noe rimeligere enn dagens kontorer.

b) Kursstatistikk

Kursvirksomheten er, til tross for fortsatte restriksjoner, på god vei opp igjen etter korona-nedstengingen. Vi har per utgangen av august «bare» en nedgang på 30% i forhold til samme tid i fjor og frykter ikke lenger å falle under 40 000-timers grensen. Departementet har også forlenget korona-unntakene (minimum 4 timer og hel-digitale kurs) ut året.

c) Regnskap per 31. august

Regnskapstall per 31. august ble gjennomgått. Det er naturlig nok utbetalt mindre opplæringsstilskudd en budsjettert. Enighet i styret om ikke å øke timesatsen, men heller sette av midlene, slik at vi kan opprettholde satsen når kursvirksomheten tar seg opp igjen.

d) Nytt kursadministrasjonssystem

Testing pågår og det nye kursadministrasjonssystemet er ment å være i full drift fra nyttår. Alle studieplaner må legges inn på nytt. Det vil medføre vesentlig merarbeid for administrasjonen, men også anledning til å rydde og forenkle der det er hensiktsmessig. Vi vil ikke få med arkivet over, men kan holde nåværende løsning åpen og søkbar inntil videre.

e) Ny lov og forskrift, møte i KUD 22. september

Studieforbundene som skal flyttes over til Kulturdepartementet er invitert til møte i departementet 22. september, med 3 minutter taletid hver. Tine representerer studieforbundet på møtet. Styret diskuterte hva hun skulle vektlegge og ble enig om: 1) Et grunntilskudd til å leve av. 2) Minimum antall deltagere senkes til 3, mot foreslått 5. Og 3) Fleksibilitet, herunder mulighet for hel-elektroniske kurs, også etter korona.

f) Fylkesavdelingene

Status for alle fylkesavdelingene ble gjennomgått. Det er store forskjeller mellom avdelingene.

20-27 REPRESENTANTER TIL VOFO-UTVALG

a) Regionale representanter til Fylkesutvalg

I henhold til vedtak på Vofos årsmøte er de i ferd med å nedlegge sine fylkesavdelinger og erstatte dem med oppnevnte fylkesutvalg. Fylkesutvalgene skal bestå av regionale representanter fra hvert studieforbund som har aktivitet i fylket. Det var enighet i styret om at vi, der vi har valgte fylkesstyrer, overlater til dem å velge sin representant med vara til fylkesutvalget. Der vi ikke har valgt fylkesstyre, eller der våre fylkesavdelinger ikke har fusjonert og ikke blir enige, pekes representanten ut av daglig leder sentralt. Alle representantene skal godkjennes av styret før kandidatene meldes inn til Vofo for oppnevning. Vofo har allerede oppnevnt to fylkesutvalg: Fylkesutvalget i Møre og Romsdal, og Fylkesutvalget i Viken. I Møre og Romsdal er Magnar Huseby, leder av N&M Møre og Romsdal, oppnevnt. I Viken står vi så langt uten representant.
E-postvedtak 14. august: Magnar Huseby (NSNF) er godkjent som vår regionale representant til Vofos Fylkesutvalg i Møre og Romsdal, etter innstilling fra N&M Møre og Romsdal. Japke Stopke Stobbe (NNV) er godkjent som vara.

b) Utvalg for saker knyttet til Kulturdepartementets politikkområde

I tråd med nye vedtekter skal Vofo etablere utvalg for saker knyttet til henholdsvis Kunnskapsdepartementets og Kulturdepartementets politikkområde. Studieforbundene har blitt bedt om å nominere kandidater med personlige varaer innen 1. oktober.
Vedtak: Studieforbundet natur og miljø nominerer daglig leder Tine Bjonge til Utvalg for saker knyttet til Kulturdepartementets politikkområde. Som personlig vara nomineres styremedlem Tina Marii Skare fra DNT.

20-28 DISKUTERE HVA/HVEM STUDIEFORBUNDET SKAL VÆRE I FREMTIDEN?

En åpen og litt forsiktig start på en viktig diskusjon. Tas videre på neste møte. Hans Petter har dokumenter fra tidligere prosesser, som han sender til hele styret og sekretariatet. Ønskelig å få til et fysisk og mer forberedt møte om temaet i løpet av høsten/vinteren.

20-29 EVENTUELT

a) Møteplan 2020/2021

Alternativ møteplan, med årsmøte i juni, ble lagt frem og justert som følger:
• Torsdag 11.06.2020 – Styremøte
• Onsdag 16.09.2020 – Styremøte
• Torsdag 26.11.2020 – Styremøte
• Torsdag 18.02.2021 – Styremøte
• Lørdag 20.02.2021 – Frist innkalling til Årsmøte
• Lørdag 20.03.2021 – Frist saker til Årsmøte
• Torsdag 22.04.2021 – Styremøte
• Torsdag 06.05.2021 – Frist offentliggjøring av sakspapirene til Årsmøte (4 uker før)
• Torsdag 03.06.2021 – Årsmøte
I tillegg ekstraordinære møter ved behov. Samt enklere vedtak/godkjenninger per e-post. Elektroniske møter så lenge det er nødvendig og/eller ønskelig. Fysiske møter når det igjen oppleves trygt.
Vedtak: Ny møteplan med årsmøte 3. juni er godkjent.

b) Mulig søknad om opptak

Det er mottatt noen henvendelser om opptak fra relevante organisasjoner. Eventuelle opptak bør gjøres før nyttår, for å gjelde fra og med 2021.
Vedtak: Hvis det i løpet av høsten mottas relevante søknader om opptak i studieforbundet, innkalles det til ett elektronisk ekstraordinært årsmøte på sluttet av året med opptak som eneste sak.