Protokoll fra styremøtet 27. mai 2014

Møtested: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25 i Oslo.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Hans Petter Dalby, Jan Dalen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Finn Grimsgaard (daglig leder).

Generalsekretær Jens Morsø fra Speiderforbundet deltok på starten av møtet. Speiderforbundet er stort sett fornøyd med Studieforbundet, - greie rutiner og et enkelt tilskuddssystem. Rutiner for innsending og godkjenning av nye studieplaner bør styret se nærmere på i løpet av høsten.

Til behandling:

Sak 22-14 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 23-14 – Protokoll fra styremøtet 10. april

Vedtak: Godkjennes.

Sak 24-14 – Referatsaker

a. Kursstatistikk pr 22. mai ( 737 kurs – 14.400 timer)
b. Godkjent 28 nye studieplaner siden sist
c. Regnskapsoversikt pr 22. mai 2014
d. Foreløpig protokoll fra årsmøtet 20. mai
e. SABIMA søker medlemskap
f. N&M-nytt nr 3
g. Årskonferansen 29-31. august
h. Tilretteleggingstilskudd
i. Manglende rapportering fra 2 fylkesavdelinger
j. Nordisk tilbud om gratis utdanning i bærekraftig utvikling
k. Møte i Nordisk nettverk 10-12. juni i Roskilde (Odd Erik Randen, Finn Grimsgaard)
l. Vox inviterer til fagdag med studieforbundene 4. september (Jan Dalen, Finn Grimsgaard)
m. SSBs studieforbunds statistikk for 2013
n. Årsmøte i VOFO 26. mai (Sølvi Egner-Kaupang, Jan Dalen, Finn Grimsgaard)
o. Årskonferanse i VOFO 26-27. mai (Odd Erik Randen, Finn Grimsgaard)
p. Årets tariffoppgjør/lokale forhandlinger med de ansatte

Sak 25-14 - Valg av nestleder

Vedtak: Utsatt til neste møte.

Sak 26-14 – Regelverk/tilskuddsordninger for studieforbund under debatt

Departementet har varslet at det vil vurdere gjeldende tilskuddsregler - inkl. lov og forskrifter - med tanke på bedre måloppnåelse og enklere forvaltning. Arbeidet skal skje i dialog med VOFO som nå forbereder seg til dette.

Styret drøftet ulike momenter i den forbindelse, bl.a.:

 1. Ordningen med tre typer tilskudd fra Staten bør opprettholdes med et likt grunntilskudd til alle studieforbund.
 2. Det kan med fordel settes en nedre grense på 3 deltakere for tilskudd til kurs.
 3. Kurs med minst 6 kurstimer bør bli tilskuddsberettiget. Nettlæring må i større grad enn nå kunne inngå i kurstimetallet.
 4. Ordningen med dokumenterte kurstimer som faktor for å utløse tilskudd bør beholdes.
 5. Ordningen med gratis bruk av offentlige undervisningslokaler bør utvides til kl 22.00 og i helgene.
 6. Medlemsorganisasjoner i studieforbund bør være landsdekkende og demokratiske, og det bør være flere enn to.
 7. Krav om god og spesifisert studieplan er viktig for å avgrense mot rene møter/tilfeldig trening etc.
 8. Det bør vurderes om krav til fylkesledd i studieforbundene kan avskaffes.

Sak 27-14 – Gjennomgang av årsmøtets vedtak / Arbeidsplan 2015

Styret var godt fornøyd med gjennomføringen av årets årsmøte og tok spesielt for seg vedtatt arbeidsplan for neste år.

Styret vil behandle flere av punktene i arbeidsplanen på kommende styremøter i 2014/15 bl.a.:

 1. Mandat/arbeidsgruppe for å vurdere digital kommunikasjon i studieforbundet.
 2. Medlemsorganisasjonenes medvirkning i forbindelse med godkjenning av nye studieplaner.
 3. Stimulere til økt studieaktivitet: Samspill med medlemsorganisasjonene, planer for opplæring/kursaktivitet i medlemsorganisasjonene.
 4. Vurdere differensierte tilskuddssatser.
 5. Evaluere årskonferansen.
 6. Evaluere ordningen med pedagogisk utviklingsarbeid i medlemsorganisasjonenes regi. Andre punkter i arbeidsplanen forutsettes at administrasjonen ivaretar.

Sak 28-14 - Forventninger til arbeidet i styret

Styret vil gjerne ha tid til gode diskusjoner og forsøke å tenke mest mulig overordnet om studieforbundet. Praktiske løsninger bør overlates til daglig leder/kontoret som også har en viktig rolle i å fremskaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon slik at styret kan fatte riktige beslutninger. Flere styremedlemmer mente også at de kunne påta seg å reise rundt og markedsføre studieforbundet.

Sak 29-14 - Møteplan 2014/15

Vedtak:
Fredag/søndag 29-31. august: Årskonferanse (Leangkollen hotell, Asker)
Torsdag 25. september: Styremøte kl 10-14
Tirsdag 25. november: Styremøte kl 10-14
Onsdag 11. februar: Styremøte kl 10-14
Torsdag 26. mars: Styremøte kl 10-14
Onsdag 20. mai: Årsmøte kl 10-13 (Kulturhuset Stabekk Kino)
Torsdag 11. juni: Styremøte kl 10-14

Sak 30-14 - Søknad om medlemskap

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) søker om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø. SABIMA er paraplyorganisasjon for 9 biologiske foreninger i Norge. Søknaden ble mottatt for sent til å bli behandlet på årets årsmøte.

Vedtak:
Styret innstiller for Årsmøtet 2015 at SABIMA blir godkjent som ny medlemsorganisasjon i Studieforbundet natur og miljø.

Finn Grimsgaard
referent