Protokoll fra styremøtet 13. desember 2012

Møtested: 4H Norge, Hellerud gård, Skjetten.

Til stede: Tore Larsson, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og Jan Dalen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 58-12 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 59-12 – Protokoll fra styremøtet 20. september

Vedtak: Godkjennes.

Sak 60-12 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk (2.313 kurs / 48.789 timer)
 2. Godkjent 28 nye studieplaner siden sist
 3. NM-nytt nr 6 og nr 7
 4. Forslag til Statsbudsjett 2013: Kr 189 mill kroner (+2,2%)
 5. Lokale lønnsforhandlinger gjennomført
 6. Medlemsmøtet 23. oktober (8 medlemsorganisasjoner)
 7. Fylkessamling 3-4. november (9 fylkesavdelinger)
 8. Edgar Waag, Hordaland, valgt som fylkesavdelingenes representant til årsmøtet
 9. VOFOs representantskapsmøte 25/10 (Tore Larsson/Sølvi Egner-Kaupang/Jan Dalen)
 10. Studieforbundenes språkutvalg (Odd Erik Randen)
 11. Opplæringsbehov i KursAdmin
 12. Møte med DN om Jegerprøven 4/12 (Tore Larsson/Odd Erik Randen/Astrid Frøyen)
 13. NJFFs landsmøte 16-18. november (Finn Grimsgaard)
 14. Studielederkurs for N&M Nordland i Bodø 10-11. november (Odd Erik Randen)
 15. Besøk hos Norske Redningshunder 6/12 (Odd Erik Randen, Astrid Frøyen)
 16. Samling for Jegerprøvens fylkesinstruktører 11-13. januar (Odd Erik Randen)
 17. Møte for N&M Vest-Agder i Mandal 9. februar (Odd Erik Randen/Kjersti Nygaard)
 18. Invitasjon til Natur og Ungdoms landsmøte 5-8. januar (ingen)
 19. Utdanningsdirektoratet: Høring - Nye valgfag i ungdomsskolen (oversendt NJFF)
Sak 61-12 – Regnskapsoversikt

Styret gjennomgikk fremlagt regnskapsoversikt. Diverse poster ble forklart og kommentert. Styret er oppmerksom på overskridelse på posten Opplæringstilskudd (tilskudd til kursarrangører). Ellers er det rimelig godt samsvar med budsjettet.

Vedtak: Regnskapsoversikten tas til etterretning.

Sak 62-12 – Kurstilskudd 2013

Det forventes tilnærmet samme størrelse på statstilskuddet som i inneværende år. Styret ser ingen grunn til å endre dagens praksis for beregning av tilskudd til kursarrangør uavhengig kostnader som dokumenteres.

Vedtak:

 1. Med forbehold at statstilskuddet for 2013 blir på ca 7 millioner kroner, opprettholdes kurstilskuddet på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan.
 2. Styret kan på kort varsel endre tilskuddssatsen hvis det er behov for det. Det er tilskuddssatsen på utbetalingstidspunktet som gjøres gjeldende.
Sak 63-12 - Landskonferansen 2013 Sted/Program

Det har ennå ikke lykkes å finne et egnet sted for konferansen. Det er fra en av fylkesavdelingene reist et prinsipielt spørsmål om "fast" dato/helg for landskonferansen?

Vedtak:

 1. Landskonferansen 19-21. april 2013 arrangeres i området Gardermoen. Administrasjonen finner sted.
 2. Programmet bygges opp rundt "Hva skal Studieforbundet være?", markedsføring, besøk hos Norges Birøkterlag.
 3. Styret vil også i fremtiden fritt vurdere og vedta tidspunkt for landskonferansen og søke å bekjentgjøre dette i god tid.
Sak 64-12 - Studieforbundets arbeidsoppgaver og funksjoner/Vox-prosjekt

Styret nedsatte før sommerferien et utvalg for å kartlegge dagens oppgaver i Studieforbundet. Utvalget består av Tore Larsson, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og Odd Erik Randen. Utvalget har hatt 2 møter og sendt ut en spørreundersøkelse til medlemsorganisasjonene. Sammendrag av denne vil bli lagt frem for styret i februar.
Vox har innvilget kr 70.000 til prosjektet «Innarbeidelse av overordnede mål i Studieforbundet natur og miljø sin virksomhet». Studieforbundet ønsker å styrke sin profil som et «grønt» studieforbund. Dette kan oppnås gjennom et prosjekt som går ut på analyse, utvikling og opplæring i Studieforbundet i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Studiekonsulent Odd Erik Randen som pr. d.d. jobber i 85%-stilling, kan tenke seg å jobbe i full stilling for å ivareta prosjektlederoppgavene. Hans økte lønnskostnader dekkes i så fall av prosjektet.

Vedtak:

 1. Odd Erik Randen engasjeres som prosjektleder for perioden 1. desember 2012 – 30. september 2013 (10 måneder).
 2. Tore Larsson, Sølvi Egner-Kaupang og Eli Åsen fungerer som ressursgruppe for prosjektet.
Sak 65-12 - Tariffavtale for ansatte/Medlemskap i Virke

Handel og Kontor har krevd med virkning fra 1. oktober 2012 at det opprettes tariffavtale for sine medlemmer ansatt i Studieforbundet.

Vedtak:

 1. Studieforbundet søker medlemskap i Hovedorganisasjonen Virke.
 2. Det opprettes tariffavtale for ansatte organisert i Handel og Kontor med virkning fra 1. oktober 2012.
 3. Det fremforhandles en særavtale med de ansatte som sikrer at innarbeidete rettigheter/praksis videreføres. Dette skal være fullført senest 1. mai.
Sak 66-12 - Retningslinjer for fordeling av stipend / justeringer

Styret drøftet justering av retningslinjene for fordeling av stipend med bakgrunn bl.a. i drøfting på medlemsmøtet 23. oktober. Det ble reist spørsmål om det var et rimelig samsvar mellom bruk av ressurser og ønsket resultat?

Vedtak:

 1. Dagens ordning med stipend for kurslærere/instruktører avvikles.
 2. Det utarbeides til neste styremøte forslag til alternativ måte(r) å sikre ønsket opplæring av kurslærere/instruktører.
Sak 67-12 - VOFO-kampanjen: "1 million på rett kurs"

Kampanjen er markedsført både på medlemsmøtet og fylkessamlingen i høst. Studieforbundet deltar aktivt i arbeidet med å finne et "felles" språk for studieforbundene, medlemsorganisasjonene og lokallagene. Styret drøftet hvordan kampanjen best kunne gjøres kjent i medlemsorganisasjonene? Det ble i den forbindelse etterlyst informasjonsmateriell. Dersom alle medlemsorganisasjonene ble flinkere til å rapportere all kursvirksomhet, ville vi være på god vei til å nå målet om å doble antall kursdeltakere!

Vedtak: Vi avventer informasjonsmateriell fra VOFO.

Sak 68-12 - Stikkprøvekontroll

Det er gjennomført stikkprøvekontroll i 20 tilfeldig utvalgte kurs for å kontrollere innrapporterte kostnader med kopi fra regnskapet. Det er ikke avdekket klanderverdige forhold. To kursarrangører har ikke overholdt rapporteringsfristen og er purret. Administrasjonen følger opp saken.

Vedtak: Stikkprøvekontroll 2012 tas til etterretning.

Sak 69-12 - Lån til VOFO

VOFO har hatt store utlegg til utvikling av sitt nye dataprogram (KAS/KursAdmin) og er kommet i en akutt likviditetskrise. De trenger 2 millioner før nyttår og ber bl.a. medlemsorganisasjonene om kortsiktige (5 år) lån à kr 100.000.

Vedtak: Styret finner det ikke riktig å låne ut penger til VOFO.

Eventuelt

Neste styremøte flyttes en uke frem til tirsdag 12. februar for å gå klar av skolenes vinterferie.

Finn Grimsgaard
referent