Protokoll fra årsmøtet 19. mai 2016

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Marianne Njøten og Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Bjarne Oppegård
Norges Birøkterlag (6 stemmer): Heidi Kirkeby
Den Norske Turistforening (4 stemmer): Anne-Mari Planke og Endre Kleiveland
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (4 stemmer): Merete Furuberg
Det norske hageselskap (4 stemmer): Tron Hirsti
Norges speiderforbund (2 stemmer): Venusia Vinciguerra
Hest og Helse (2 stemmer): Annika Meltzer
Sabima (1 stemme): Helene Lind Jensen

Til sammen: 39 stemmer

Fra styret møtte:
Jan Dalen (fylkesavdelingene), leder
Sølvi Egner-Kaupang (4H)
Eli Åsen (NB)
May Berthelsen (NBF)
Sølvi Svendsen (Dnh)

Revisor: Helge Byrgin

Fra Norske Redningshunder: Jim Olav Hansen

Fra administrasjonen møtte: Astrid Frøyen, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard.

Merete Furuberg, styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, innledet møtet med noen tanker om et nytt studieopplegg "Mat - Menneske - Miljø".

Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Årsmøtet ønsker en kortfattet, oversiktlig protokoll i samsvar med den praksis som er fulgt i tidligere år.
Annika Meltzer og Tron Hirsti ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2015

Sølvi Egner-Kaupang presenterte årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2015

Eli Åsen presenterte regnskapet for 2015 med et overskudd på kr 434.391.
Revisor Helge Byrgin kommenterte regnskapsføringen og leste konklusjonen i revisjonsberetningen.
Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Norske Redningshunder

Eli Åsen redegjorde for hvorfor styret hadde bedt Norske Redningshunder søke om medlemskap.
Daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen presenterte organisasjonen.

Deretter ble Norske Redningshunder enstemmig opptatt som medlemsorganisasjon i Studieforbundet.

Sak 5 - Ny virksomhetsplan

Jan Dalen presenterte styrets forslag til ny virksomhetsplan.
Anne-Mari Planke la på vegne av Den Norske Turistforening frem følgende forslag:

Årsmøtet ber styret legge fram et forslag til prinsipprogram for årsmøtet i 2017. Prinsipprogrammet skal omhandle særtrekkene til vårt studieforbund og langsiktige strategier for studieforbundets arbeid.

Det var lagt opp til gruppearbeid rundt forslaget til ny virksomhetsplan samtidig som representantene fikk servert lunsj.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger i debatten: Merete Furuberg, Heidi Kirkeby, Odd Erik Randen, Helene Lind Jensen, Finn Grimsgaard, Jan Dalen, Øystein Eikeseth, Bjarne Oppegård, Venusia Vinciguerra og Marianne Njøten.

En prøvevotering over forslaget fra DNT viste ingen tilslutning. (Representantene fra DNT hadde forlatt møtet.)

Deretter ble styrets forslag til ny virksomhetsplan enstemmig vedtatt.

Sak 6 - Innkomne saker

Venusia Vinciguerra presenterte Norges speiderforbunds forslag til behandling på årsmøtet:

Norges speiderforbund henstiller om at det avsettes midler til pedagogisk utviklingsarbeid som medlemsorganisasjonenes sentralledd kan søke om i henhold til tidligere retningslinjer (2014).

Eli Åsen redegjorde for styrets begrunnelse for å gå i mot forslaget.

Bare Speiderforbundet stemte for forslaget. Forslaget falt.

Sak 7 - Budsjett for 2017

May Berthelsen presenterte styrets forslag til budsjett for 2017 og forslag om å innføre møtegodtgjørelse for styret:

  1. Styremedlem og 1. varamedlem ytes en godtgjørelse på kr 1.800 pr dag for deltakelse på styremøter, årsmøtet, årskonferansen og VOFO-representantskapsmøter. Øvrige varamedlemmer får tilsvarende godtgjørelse dersom de innkalles som styremedlem.
  2. Styreleder får i tillegg kr 10.000 pr år og nestleder kr 5.000 pr år.
  3. Ordningen følger valgperioden med en årlig utbetaling etter hvert årsmøte.
  4. Valgkomiteen skal vurdere og fremme forslag om eventuelle justeringer av satsene når det måtte være nødvendig.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Marianne Njøten, Eli Åsen, Jan Dalen, Heidi Kirkeby, Øystein Eikeseth, Bjarne Oppegård, Merete Furuberg og Finn Grimsgaard.

Et forslag fra Marianne Njøten om ikke å etablere møtegodtgjørelse for styret, fikk ved en prøvevotering bare tilslutning fra NKK.

Budsjettet for 2017 og styrets forslag til møtegodtgjørelse ble deretter vedtatt.

Sak 8 - Valg

Valgkomitéens innstilling ble presentert av ordføreren.

Marianne Njøten (NKK) ble valgt som styremedlem for 2 år (ny)
Jan Dalen (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Jan Dalen (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som leder for 1 år

May Berthelsen (NBF) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Sølvi Svendsen (Dnh) ble valgt som nytt varamedlem for 1 år
Johs. H. Røinås (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Rune Sørli (N&M Nordland) ble gjenvalgt som varaordfører for 1 år

Olav Balle (N&M Rogaland) ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Sak 9 - Tilsetting av revisor

Helge Byrgin, Byrgin Revisjon AS, ble tilsatt som ny revisor.

Avslutning

Jan Dalen takket for fornyet tillit, fremmøtte medlemsorganisasjoner, ordfører og sekretariatet.