Protokoll fra årsmøtet 2015

Onsdag 20. mai 2015, kl. 10:00-13:00

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Bjarne Oppegård
4H Norge (6 stemmer): Anita Natvik
Den Norske Turistforening (4 stemmer): Anne-Mari Planke
Norges Birøkterlag (4 stemmer): Trond Gjessing
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (4 stemmer): Ann Merete Furuberg
Det norske hageselskap (4 stemmer): Sølvi Svendsen
Norges speiderforbund (4 stemmer): Tom Lantz
Norsk Botanisk Forening (2 stemmer): Odd Winge/May Berthelsen
Hest og Helse (1 stemme): Annika Meltzer

For fylkesavdelingene møtte:
Edgar Waag, N&M Hordaland (1 stemme)

Til sammen: 47 stemmer

Fra styret møtte:
Sølvi Egner-Kaupang (4H Norge)
Eli Åsen (NB)
Dagny Wangensteen (NKK)
Hans Petter Dalby (NJFF)
Jan Dalen (fylkesavdelingene)

Fra valgkomiteen:
Vidar Nilsen (NJFF)

Gjester:
Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv
Anne Breistein, SABIMA
Ivar Olsen, N&M Troms

Fra administrasjonen:
Astrid Frøyen, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard

Prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv orienterte om arbeidet med "Friluftslivets år 2015" - hva er gjort og videre planer.

Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Anita Natvik og Edgar Waag ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2014

Sølvi Egner-Kaupang presenterte årsmeldingen.
Følgende ba om ordet: Anita Natvik.
Årsmeldingen for 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2014

Eli Åsen presenterte regnskapet for 2014 med et underskudd på kr 460.000.
Revisjonsberetningen ble referert.
Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Søknad om medlemskap

Ass. generalsekretær Anne Breistein redegjorde for hvorfor Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) søker om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø.
Jan Dalen presenterte styrets innstilling i saken.
Følgende ba om ordet: Edgar Waag, Øystein Eikeseth og May Berthelsen.
Årsmøtet vedtok enstemmig at Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) opptas som medlem i Studieforbundet natur og miljø.

Sak 5 - Arbeidsplan for 2016

Hans Petter Dalby presenterte styrets forslag til arbeidsplan for 2016.
Deretter var det lagt opp til gruppearbeid rundt forslaget til arbeidsplan samtidig som representantene fikk servert lunsj.

I den etterfølgende plenumsdebatten hadde følgende ordet en eller flere ganger: Trond Gjessing, Anita Natvik, Sølvi Egner-Kaupang, Øystein Eikeseth, Bjarne Oppegård, Jan Dalen, Anne-Mari Planke, Tom Lantz, Odd Erik Randen, Anne Breistein, Edgar Waag og Finn Grimsgaard.

Til punkt 1 i forslaget til arbeidsplan for 2016 foreslo Trond Gjessing å endre "...medarbeiderkurs og årsmøter.." til "..aktuelle arrangementer og møtesteder..". Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Anita Natvik foreslo et tillegg til styrets forslag: "Oppfordre til at dette følges opp fylkesvis også." Forslaget ble vedtatt med 29 stemmer for og 18 mot.

Til punkt 2 i arbeidsplanen foreslo Tom Lantz å bytte ut ordet "personell" med "personer". Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Til punkt 3 i arbeidsplanen foreslo Anita Natvik å bytte ut ordet "ajourføre" med "utvikle". Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.

Hun foreslo også at begrepet "opplæringsplaner" ble utvidet til "opplærings- og studieplaner". Forslaget fikk bare 10 stemmer og falt.

Til punkt 5 i arbeidsplanen fremmet Anita Natvik følgende forslag: "Flytte punkt 5 opp som en ingress. Styret gis mandat til å skrive om setningen. Det må presiseres hvilken lov det er snakk om". Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Med de vedtatte endringene ble styrets forslag til arbeidsplanen for 2016 vedtatt.

Sak 6 - Budsjett for 2016

Dagny Wangensteen presenterte styrets forslag til budsjett for 2016.
Budsjettet for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 - Valg

Valgkomitéens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder Vidar Nilsen.

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Rune Sørli (N&M Nordland) ble gjenvalgt som varaordfører for 1 år

Sølvi Egner-Kaupang (4H) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Eli Åsen (NB) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Hans Petter Dalby (NJFF) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Jan Dalen (fylkesavdelingene) ble valgt som leder for 1 år (ny)

May Berthelsen (NBF) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Sølvi Svendsen (Dnh) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Johs. H. Røinås (fylkesavdelingene) ble valgt som varamedlem for fylkesavdelingene for 1 år (ny)

Trond Gjessing (NB) ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Avslutning

Jan Dalen takket og overrakte blomster til Sølvi Egner-Kaupang for hennes år som styreleder. Mangeårig varamedlem for fylkesavdelingene Nils Bjørklund som ikke ønsket gjenvalg, ble også takket for lang og trofast tjeneste.