Årsmelding 2014

1. Formål og profil

Studieforbundet natur og miljø skal legge forholdene til rette for og stimulere til kursaktivitet i medlemsorganisasjonene. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for "grønne" verdier. Studieforbundet natur og miljø ønsker å fronte begrep som «friluftsliv», «grønne verdier», «bærekraftig utvikling» og «meningsfull fritid».

2. Medlemsorganisasjoner  

(Tall i parentes er 2013-tall)
Studieforbundet natur og miljø har følgende 19 medlemsorganisasjoner:

Norsk Kennel Klub (NKK) 1.475 (1.247) kurs
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 755 (731) kurs
4H Norge (4H) 250 (256) kurs
Den Norske Turistforening (DNT) 90 (42) kurs
Det norske hageselskap (Dnh) 67 (57) kurs
Norges Birøkterlag (NB) 71 (49) kurs
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) 63 (78) kurs
Norges speiderforbund (NSF) 25 (37) kurs
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) 25 (26) kurs
Jakt- og Fiskesenteret (JFS) 21 (21) kurs
Norsk Botanisk Forening (NBF) 8 (1) kurs
Natur og Ungdom (NU) 7 (4) kurs
Hest og Helse (HH) 6 (0) kurs
Norges Kaninavlsforbund (NKF) 6 (4) kurs
Norges Naturvernforbund (NNV) 2 (1) kurs
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 0 (1) kurs
Norsk Roseforening (NRF)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT)

Fire medlemsorganisasjoner har ikke rapportert kursaktivitet i 2014.

3. Lokal kursaktivitet

Det er i stor grad lokale lag og foreninger i medlemsorganisasjonene som prioriterer hvilke kurs som skal i igangsettes. Dette innebærer at lokale behov for opplæring blir godt ivaretatt. Tema for kursvirksomheten gjenspeiler medlemmenes interesseområder:

I 2014 ble det gjennomført 2.871 (2.555) kurs med til sammen 60.618 (53.746) kurstimer . Det er en økning på 12% i forhold til året før. Størst var økningen hos Den Norske Turistforening 100%, Norges Birøkterlag 41% og Norsk Kennel Klub 16%. Målet var at alle medlemsorganisasjonene skulle klare å rapportere flere kurs og flere kursdeltakere enn året før. Med et par unntak lykkes vi med det! Det var også et mål at organisasjoner som ikke hadde rapportert kursaktivitet siste år, skulle få hjelp til å rapportere minst ett kurs i 2014. Det lykkes vi ikke med. Det deltok totalt 13.181 (12.322) menn og 13.063 (10.953) kvinner på kursene. Et gjennomsnittlig kurs har 21 timer og 9 deltakere. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over kursaktiviteten fordelt på medlemsorganisasjoner. Ved rapportering av gjennomførte kurs ble det registrert 43.375 (41.770) dugnadstimer som tilsvarer ca 23 årsverk og tydeliggjør den frivillige innsatsen.

Det ble utbetalt kr 5.672.225 (5.121.850) i kurstilskudd til lokale kursarrangører. Styret hadde fastsatt en tilskuddssats på kr 100 pr kurstime, men måtte i løpet av høsten redusere tilskuddssatsen til kr 90. Kursaktiviteten økte mer enn forutsatt og det begynte å se farlig ut for Studieforbundets egenkapital.

For første gang på mange år ble det utbetalt tilretteleggingstilskudd til 2 kurs med deltakere med spesielle behov. Det arbeides med å gjøre denne tilskuddsordningen bedre kjent.

Studieforbundet hjelper til med å utforme nye studieplaner. I 2014 ble det godkjent 161 (150) nye studieplaner. Studieforbundet har – i samarbeid med flere av medlemsorganisasjonene – brukt betydelige ressurser på å forbedre og kvalitetssikre studieplaner. Ved utgangen av året lå ca 800 godkjente studieplaner tilgjengelige på Studieforbundets nettside. Det er gjort forsøk på å redusere antall studieplaner uten at dette har gitt ønsket resultat. Istedenfor er studiekatalogen blitt inndelt i flere emnegrupper for å bedre oversikt og bruk.

4. Medarbeiderutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid

Det er viktig at kurslærere/kursinstruktører blir best mulig skolert for den oppgaven de skal ivareta. Studieforbundet ønsket å stimulere til at det ble arrangert flere kurs for opplæring av nettopp kurslærere/kursinstruktører. I samarbeid med medlemsorganisasjonene ble 10 aktuelle studieplaner plukket ut til en prøveordning. Kurs som ble gjennomført etter disse planene, fikk et forhøyet kurstilskudd (kr 150/time). I prøveperioden ble det arrangert 25 kurslærer-kurs med til sammen 319 deltakere. Det var vanskelig å fastslå om ordning hadde ønsket effekt.

Etter søknad fikk Norges Birøkterlag og Norges Naturvernforbund midler til å gjennomføre egne medarbeiderkurs.

Studieforbundets oppgaver med medarbeiderutvikling foregår på flere måter. For fylkesavdelingene er det en prioritert oppgave å ta seg av direkte henvendelser fra lokale/regionale kurslærere/kursinstruktører og hjelpe dem med råd og veiledning så langt de evner. Slik hjelp kan også hentes fra Studieforbundet sentralt eller i egen medlemsorganisasjon. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets nettside.

Årskonferansen for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 29-31. august på Leangkollen hotell i Asker med 25 deltakere. Sturla Bjerkaker fra VOFO innledet om «Robuste studieforbund med tydelig profil».

Medlemsorganisasjonene fikk anledning til å søke om prosjektmidler til pedagogisk utviklingsarbeid. Styret bevilget kr 50.000 til 4H Norge for å utvikle en digital møteplass for utveksling av ressurser og deling av informasjon. Norsk Kennel Klub fikk kr 50.000 for å utarbeide et nytt opplegg for opplæring av ringsekretærer og teste dette ut på en tilrettelagt samling. Det var en forutsetning for begge prosjektene at Studieforbundet fikk en tydelig rolle i utviklingsarbeidet. Dette er i liten grad fulgt opp. Praksis endres for fremtiden.

5. Voksenopplæringsloven

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet og driver sin virksomhet i overensstemmelse med Voksenopplæringsloven. Loven forutsetter at kursvirksomhet drives i samsvar med overordnete mål beskrevet i lovens §4.

Studieforbundets langtidsplan 2014-2016 (vedtatt på årsmøtet i 2013) slår fast at organisasjonen bl.a. skal

• arbeide etter demokratiske prinsipper
• ha fokus på bærekraftig utvikling
• læring i «grønne» organisasjoner
• utvikling av aktive medborgere som kan påvirke egen og andres livssituasjon på en positiv måte.

6. Måloppnåelse og endringer i 2014

Antall gjennomførte og rapporterte kurstimer har økt. De fleste medlemsorganisasjonene rapporterte flere kurs og flere kursdeltakere enn i 2013.

Det var også et mål at organisasjoner som ikke hadde rapportert kursaktivitet siste år, skulle få hjelp til å rapportere minst ett kurs i 2014. Det har vi ikke klart.

Studieforbundet har gjort forsøk med å prioritere tilskudd til utvalgte kurslærer-kurs, men er usikker på om forsøket hadde ønsket effekt.

Studieforbundet har hatt fokus på å styrke båndene mellom studieforbundet og medlemsorganisasjonene. Styremøtene har vært lokalisert til de største medlemsorganisasjonene med ønske om få sentrale personer i tale. Årets årskonferanse ble arrangert slik at flere sentrale personer fra medlemsorganisasjonene kunne delta. Studieforbundet har fulgt opp invitasjoner til medlemsorganisasjonenes årsmøter/landsmøter.

Studieforbundet har godkjent flere nye studieplaner enn året før. Studieplankatalogen er oppdelt i flere og nye emnegrupper for å bedre oversikt og bruk.

Vi har etablert nettbasert søkerutine for å få godkjent ny studieplan slik at søkerne må krysse av for hvilke overordnete mål i Voksenopplæringsloven studieplanen kan knyttes opp mot. Dette er med på å gjøre målene kjent i organisasjonen. I praksis ser vi at studieplanene blir vurdert til å dekker hele §4 i Voksenopplæringsloven.

7. Organisasjon

Studieforbundet avholdt årsmøtet 20. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk med 9 (7) medlemsorganisasjoner til stede. Ellen Stavlund innledet om «Bærekraftig utvikling» og et nordisk prosjekt i den sammenheng.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Sølvi Egner-Kaupang, 4H Norge (leder)
Eli Åsen, Norges Birøkterlag (nestleder)
Dagny Wangensteen, Norsk Kennel Klub
Hans Petter Dalby, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Jan Dalen, fylkesavdelingene

May Berthelsen, Norsk Botanisk Forening (varamedlem)
Sølvi Svendsen, Det norske hageselskap (varamedlem)
Nils Erik Bjørklund, fylkesavdelingene (varamedlem)

Ordførere: Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub og Rune A. Sørli, N&M Nordland (vara).

Valgkomité: Vidar Nilsen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Gry Hovland, fylkesavdelingene, og Geir Ottesen, Norsk Kennel Klub.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2014: Daglig leder Finn Grimsgaard 75% stilling, studiekonsulent Odd Erik Randen 100% stilling og administrasjonskonsulent Astrid Frøyen 75% stilling. Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. De ansatte har ikke vært utsatt for skade eller ulykker i 2014. Studieforbundet holder kontor på Stabekk i Bærum kommune.

Studieforbundet er inndelt i 18 fylkesavdelinger. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene. Det har ikke vært avholdt fylkesårsmøter i Oppland og Sogn og Fjordane. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over fylkeskontaktene.

Bortsett fra at valgkomiteen tilstreber en jevnest mulig kjønnsbalanse i styret, er det ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. Styret består f.t. av 3 kvinner og 2 menn, det er 2 menn og 1 kvinne ansatt i Studieforbundet og våre fylkeskontakter er f.t. 9 menn og 7 kvinner.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

8. Informasjon

Nettsiden www.naturogmiljo.no er sentral i Studieforbundets informasjonsarbeid. Informasjon om kurstilbud, tilskuddsordninger og studieplaner ligger ute på nettsiden som oppdateres daglig. Det er igangsatt arbeid med å fornye nettsiden. Nyhetsbrev på e-post (N&M-nytt) med informasjon til medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger ble sendt ut 8 (7) ganger i 2014. N&M-nytt kan også leses på Studieforbundets nettside.

Studieforbundet har deltatt med informasjon om studiearbeid, studieplaner, tilskuddsordninger m.v. på møter/kurs bl.a. for:

Fylkesinstruktører for Jegerprøven (Odd Erik Randen)
N&M Troms/NBS/NJFF (Finn Grimsgaard)
Norges sopp- og nyttevekstforbund (Odd Erik Randen)
Det norske hageselskap (Odd Erik Randen)
Dnh Østfold (Odd Erik Randen)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (Finn Grimsgaard)
4H Norge (Odd Erik Randen)

9. Økonomi

Studieforbundet har i 2014 mottatt følgende tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til sin virksomhet:

Grunntilskudd kr 1.500.000
Opplæringstilskudd kr 5.660.080
Restmidler kr 8.416
Sum kr 7.168.496

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal medvirke til at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på kr 460.029. Budsjettoverskridelsen skyldes i første rekke villet økt kursaktivitet. Studieforbundets økonomistyring er god og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at underskuddet dekkes av egenkapitalen som da vil være på kr 824.293. Styret er av den oppfatning at en egenkapital på ca 500.000 kroner er tilstrekkelig for å sikre den løpende driften av Studieforbundet og foreslår at resten av egenkapitalen eventuelt benyttes til å opprettholde et stabilt og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.

 

Stabekk, 11. februar 2015

Sølvi Egner-Kaupang (sign.)
Eli Åsen (sign.)
Dagny Wangensteen (sign.)
Hans Petter Dalby (sign.)
Jan Dalen (sign.)

_ _
Finn Grimsgaard (sign.)