Årsmelding 2011

1. Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet natur og miljø er ideelle organisasjoner som arrangerer kurs for voksne med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. Studieforbundet har følgende 17 medlemsorganisasjoner:

4H Norge (4H)
Den Norske Turistforening (DNT)
Det norske hageselskap (Dnh)
Hest og Helse (HH)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Birøkterlag (NB)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)
Norges speiderforbund (NSF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)

Kjell Buraas representerte Studieforbundet på Birøkterlagets årsmøte 26. mars og Gunhild Grønvold representerte Studieforbundet på Bonde- og Småbrukarlagets landsmøte 5. november. Studiekonsulenten deltok på NJFFs samling av fylkesinstruktører for jegerprøven 15. januar. Sekretariatet har holdt kontakt med medlemsorganisasjonene både ved uformelle møter og pr telefon/mail.

2. Kursaktivitet

I løpet av året er det registrert 2.450 gjennomførte kurs med til sammen 50.324 kurstimer. Det er en reduksjon på 1.379 timer i forhold til året før. Det deltok totalt 12.116 menn og 10.778 kvinner på kursene.

Kursaktiviteten fordelte seg slik på medlemsorganisasjonene:

Ant. kurs Deltakere Kurstimer 2010/2011 Tilskudd kr.
Norsk Kennel Klub 1.141 8.094 23.067 - 726 2.076.215
Norges Jeger- og Fiskerforbund 733 9.634 17.381 - 840 1.560.579
4H Norge 289 2.551 4.101 + 874 365.437
Den Norske Turistforening 63 568 1.829 + 543 139.915
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 65 413 1.177 + 164 104.013
Det norske hageselskap 64 499 836 - 53 77.164
Norges speiderforbund 31 396 719 - 121 63.041
Norges Birøkterlag 33 308 605 -1.321 57.475
Norges sopp- og nyttevekstforbund 13 239 316 + 46 30.020
Hest og Helse 6 60 106 + 106 10.070
Norges Kaninavlsforbund 7 57 90 + 31 8.550
Natur og Ungdom 2 15 44 - 62 4.180
Norges Naturvernforbund 2 33 34 +12 3.230
Norsk Ornitologisk Forening 1 27 19 + 4 1.805
SUM 2.450 22.894 50.324 - 1.379 4.501.694

Basert på forventet kursaktivitet hadde styret fastsatt et tilskudd på kr 95 pr kurstime. Tilskuddet var like stort for "timer med lærer" som for "timer uten lærer".

De mest brukte studieplanene i 2011 var:

Studieplan Deltakere Antall kurs
1 5101 Jegerprøven 7.802 494
2 6113 Valpekurs - 16 timer 867 109
3 6156 Redningshund 607 103
4 6131 Valpekurs - 12 timer 687 85
5 6120 Agillity for nybegynnere 543 70
6 6127 Hverdagslydighet - hund 427 53
7 6110 Dressur av hund 506 72
8 3305 Leder/nestleder 252 21
9 6132 Valpekurs fra 6 mnd 377 56
10 6174 Konkurranselydighet - hund 311 40
11 4123 Jordbruksforhandlingene 268 45
12 6140 Utstillingsteknikk - hund 247 31
13 6164 Apellmerkekurs 237 36

3. Pedagogisk utviklingsarbeid

Studieforbundet har valgt å legge det pedagogiske utviklingsarbeidet til medlemsorganisasjonene som forventes å gjennomføre dette i nært samarbeid med Studieforbundets studiekonsulent.

Den Norske Turistforening har fått kr 100.000 til kvalitetsheving av eksisterende kurs, systematisering og presentasjon på nett samkjørt med Studieforbundet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har fått kr 80.000 til utvikling av kurs i slakting og kr 60.000 til å etablere "nettskole" for eget instruktørkorps, men også med muligheter for hjelp/støtte til andre medlemsorganisasjoner.

Hest og Helse har fått kr 60.000 til utvikling og kvalitetssikring av kursportefølje.

Norsk Botanisk Forening har fått kr 20.000 til utvikling av kurs for floravoktere.

Prosjektene forventes avsluttet og rapportert i løpet av 2012.

4. Medarbeiderutvikling

Studieforbundet har som oppgave å ivareta medarbeiderutvikling for lokale studieledere/lærere, medlemsorganisasjonenes ansatte og tillitsvalgte som jobber med kursvirksomhet, tillitsvalgte i fylkesavdelingene og eget styre og ansatte.
Medarbeiderutvikling av lokale studieledere/lærere foregår i første rekke i form av råd/veiledning ved henvendelser til kontaktpersoner i fylkesavdelingene eller til Studieforbundets kontor. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets hjemmeside.

Fra Studieforbundets stipendordning for opplæring/etterutdanning av kurslærere/instruktører er det i 2011 fordelt 41 stipend på til sammen kr 134.540.

Daglig leder har deltatt på HMS-kurs for ledere. Studiekonsulenten har deltatt på dialogmøte med VOX. Studieforbundets ansatte deltar på VOFOs møter og samlinger i den grad de har tid og interesse.

Landskonferansen for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 27-29. mai i Lillehammer med 16 deltakere. Tema på konferansen var "Frivillige organisasjoner og folkehelsen".

Fylkessamling med representanter fra 12 fylkesavdelinger fant sted 19-20. november på Gardermoen med 26 deltakere. Deltakerne utvekslet erfaringer og drøftet aktuelle saker. Jon G. Olsen fra Musikkens Studieforbund delte tanker og erfaringer med oss.

Det er gjennomført 2 medlemsmøter for ansatte/tillitsvalgte fra medlemsorganisasjonene. 12. april presenterte Siv Mossleth fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag prosjektet "Omdømmebygging i organisasjoner" (8 deltakere), og 25. oktober var temaet "Nettbasert undervisning" med innlegg fra Tore Larsson, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Marie Brøvig Andersen, Den Norske Turistforening, Mintra og Evercom (10 deltakere).

Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen deltok på nordisk nettverksmøte i Finland 6-8. juni med ansatte fra andre nordiske studieforbund.

5. Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 30. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk. Ni medlemsorganisasjoner var representert med en eller flere representanter. Fylkesavdelingene var representert med Johs. Røinås. Sturla Bjerkaker fra VOFO åpnet møtet med et foredrag om "Folkeopplysning og dannelse".
Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2010, årsplan og budsjett for 2012, fylkesavdelingenes roller og arbeidsoppgaver, og valg i h.t. vedtektene.

Øystein Eikeseth fra Norsk Kennel Klub, ble gjenvalgt som ordfører og Rune A. Sørli fra fylkesavdelingene i Nord-Trøndelag og Nordland ble valgt som ny varaordfører.

Valgkomiteen fikk følgende sammensetning etter årsmøtet: Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag, Gry Hovland fra fylkesavdelingen i Telemark og Tom Krøning fra Det norske hageselskap.

6. Styret

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Tore Larsson, Norges Jeger- og Fiskerforbund (leder)
Simen Saxebøl, 4H Norge (nestleder)
Inger Dahle, Norsk Kennel Klub
Eli Åsen, Norges Birøkterlag
Kjersti Nygaard, fylkesavdelingen i Østfold

Varamedlemmer:
Dagny Wangensteen, Norsk Kennel Klub
Marie Brøvig Andersen, Den Norske Turistforening
Nils Erik Bjørklund, fylkesavdelingen i Troms

Første varamedlem har fungert som ordinært styremedlem grunnet forfall i styret.

Styret har hatt 5 møter og behandlet 60 saker, bl.a. timetilskuddet til lokale kurs, tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid, fordeling av stipend til lærere/instruktører, lønnsjusteringer for ansatte, roller og arbeidsoppgaver for fylkesavdelingene, nettbasert undervisning, ny presentasjonsbrosjyre og avslutning av fusjonssamtalene med Bygdefolkets Studieforbund og studieforbundet Populus.

7. Fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og være et supplement til Studieforbundets sekretariat i arbeidet med å stimulere til aktivitet. Studieforbundets 18 fylkesavdelinger hadde ved utgangen av 2011 følgende kontaktpersoner:

Østfold: Kjersti Nygaard
Oslo/Akershus: Johs. H. Røinås
Hedmark: Gunhild Grønvold
Oppland: Karsten Landgraff
Buskerud: Terje Henriksen
Vestfold: Jan Dalen
Telemark: Bjørn Erik Lauritsen
Aust-Agder: Olav Schrøder
Vest-Agder: Kari Røysland
Rogaland: Kristian Reilstad
Hordaland: Odd Furuseth
Sogn og Fjordane: Håkon Årebrot
Møre og Romsdal: Torill Sandnes
Sør-Trøndelag: Kirsti Margrethe Haave
Nord-Trøndelag: Rune A. Sørli
Nordland: Rune A. Sørli
Troms: Nils Erik Bjørklund
Finnmark: Sigmund Hansen

Fylkesavdelingene søker om fylkeskommunale tilskudd der dette fortsatt finnes. Studieforbundets tilskudd til fylkesavdelingenes drift var i 2011 kr 2.500 pr fylke. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene.

På Fylkessamlingen 19-20. november på Gardermoen ble Jan Dalen valgt som fylkesavdelingenes representant til Studieforbundets årsmøte i 2012 med Gunhild Grønvold og Terje Henriksen som vararepresentanter.

8. Sekretariatet

Sekretariatet ivaretar kontakt med medlemsorganisasjoner og lokallag som vil arrangere kurs, og godkjenner og kontrollerer søknader før tilskudd utbetales. Det gis veiledning om tilskuddsordninger, hjelp til utarbeidelse av studieplaner osv. Sekretariatet iverksetter styrets beslutninger.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2011:
Daglig leder Finn Grimsgaard (75% stilling)
Studiekonsulent Odd Erik Randen (85% stilling)
Kontorsekretær Astrid Frøyen (65% stilling)

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. Sekretariatet holder til i leide lokaler i Gamle Ringeriksvei 6 på Stabekk i Bærum. Åpningstiden for kontoret er fortsatt mandag til torsdag kl 9-15 og stengt i hele juli (ferie). Det er i løpet av året anskaffet nye PCer og programvare slik at kontoret er godt utstyrt for å ivareta sine oppgaver.

9. Informasjon

Det er produsert 8 nummer av N&M-nytt med kortfattet informasjon fra Studieforbundet til medlemsorganisasjonene, fylkesavdelingene og andre interesserte. N&M-nytt distribueres direkte til ca 200 epost-adresser. N&M-nytt legges også ut på Studieforbundets nettside.

På Studieforbundets nettsider finnes bl.a. informasjon om tilskuddsregler, oversikt over godkjente studieplaner, startdato og kontaktperson for påmelding til kurs, adresser til fylkesavdelingene, linker til medlemsorganisasjonenes nettsider og ajourført kursstatistikk. Her kan lokale kursarrangører søke om tilskudd til kurs og det kan sendes inn søknad om godkjenning av nye studieplaner. Det legges stor vekt på å holde nettsidene oppdaterte.

Det er produsert en ny presentasjonsbrosjyre for Studieforbundet. Den er foreløpig trykket i 2.000 eksemplarer for utdeling på møter, kurs og samlinger.

10. Voksenopplæringsforbundet

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som er paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge. Organisasjonen ivaretar medlemsorganisasjonenes felles interesser overfor myndighetene og offentligheten og fremmer samarbeidet mellom tilsluttede organisasjoner. Voksenopplæringsforbundet arbeider både sentralt og på fylkesnivå.

Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen representerte Studieforbundet på VOFOs årsmøte. Etter forslag fra bl.a. Studieforbundet natur og miljø ble Trond Enger fra 4H Norge valgt til ny styreleder.

11. Økonomi

Studieforbundet natur og miljø mottar statstilskudd til sitt arbeid etter Lov om voksenopplæring. Følgende tilskudd er mottatt for 2011:

Grunntilskudd kr. 1.500.000
Opplæringstilskudd kr. 5.365.970
Sum kr. 6.865.970

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal i første rekke sikre at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Årets regnskap viser et overskudd på kr 377.549. Overskuddet legges til egenkapitalen som etter dette vil være på kr. 1.636.795. Egenkapitalen er unødvendig høy og styret vil legge opp til at deler av egenkapitalen gradvis overføres medlemsorganisasjonene/lokale kursarrangører i form av prosjektmidler og/eller forhøyet timetilskudd. Egenkapitalen sikrer medlemsorganisasjonene trygghet for størrelsen på timetilskuddet til kursvirksomhet uavhengig av eventuelle endringer i fordeling av statstilskuddet til studieforbundene.

12. Om virksomheten

Studieforbundet har tyngdepunktet i grønne organisasjoner som arbeider for meningsfull fritid og arbeid . For mange er utviklingen av aktive medborgere som kan påvirke egen og andres livssituasjon, den viktigste drivkraften. Dette er organisasjonenes drivkraft i bidraget til et storsamfunn mot en bærekraftig utvikling.

Når Norsk Kennel Klub og Norges Jeger- og Fiskerforbund gjennom Studieforbundet arrangerer kurs for mer enn 16.000 deltakere, er dette for mange fritid og friluftsliv på "blå resept". Muligheten til å treffe likesinnede gjennom dyrehold og friluftsliv er med på gi hverdagen helhetlig mening og positivt innhold, der den enkelte kan ha en mulighet til å påvirke egen livssituasjon. Den Norske Turistforening er kulturbærer med lange tradisjoner og mange medlemmer som søker gode naturopplevelser. Dette kommer til uttrykk hos Studieforbundet gjennom kurs som bidrar til å heve folks faglige - og dermed helhetlige opplevelse - i norsk natur. Det norske hageselskap bidrar med sin virksomhet og kurs til en av de største folkebevegelsene: Hagearbeid i egen hage. Kunnskap om hager og hagearbeid gir meningsfull fritid, estetiske verdier og nyttig kultivering i mange lokalsamfunn.

Noen medlemsorganisasjoner er arenaer for innvielse i samfunnsbygging og utvikling av aktive medborgere. Dette manifesterer seg gjennom en systematisk opplæring i demokratiske spilleregler, men også som en frisk korreksjon og motkraft til det bestående. 4H Norge arrangerer hvert år flere kurs i organisasjonsopplæring. Her lærer deltakerne alt om sekretær- og kassererfunksjoner til det å lede et styre. Natur og Ungdom bidrar sterkt i samfunnsdebatten med det fokuset de setter på bærekraftig utvikling og en systematisk opplæringsaktivitet som er med på å skaffe deltakerne et faglig grunnlag. Studieforbundet ser på denne opplæringen som et viktig supplement til den offentlige skoles tilbud f.eks. i samfunnsfag. Norges speiderforbund er gjennom sine mange lederkurs flinke til å formidle ansvarsfølelse og kollektivt samhold i et system der deltakerne får forståelse for at alle må bidra til fellesskapet.

Norges Birøkterlag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er to medlemsorganisasjoner som gjennom systematiske kursrekker hjelper kursdeltakerne til å fornye seg innenfor primærnæringene i møte med et stadig mer industrialisert arbeidsliv i endring. Gjennom Studieforbundet kjører Bonde- og Småbrukarlaget hvert år kurset "Jordbruksforhandlingene". Her kurses deltakerne politisk og faglig slik at de kan være med i samfunnsdebatten og til å stå sterkere rustet i møte med nye trender og krav i jordbrukssektoren.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i tillegg til sine mange faglige og politisk retta kurs, også kurs som er med på å videreføre tradisjonshåndverk, gamle matkulturer og gamle driftsformer hånd i hånd med det som kalles alternativt jordbruk og nyinnført nisjemat. Til sammen er dette med på å bevare og fornye det sterke kulturmangfoldet som bygdenorge er en del av.

Styret vil rette en takk til kursdeltakere, kursarrangører, medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger for godt samarbeid og aktivitet i 2011. En spesiell takk rettes til de ansatte ved sekretariatet.

Tore Larsson, Simen Saxebøl, Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Nils Erik Bjørklund
__
Finn Grimsgaard