Årsmelding 2010

1. Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet natur og miljø er ideelle organisasjoner som arrangerer kurs for voksne med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. Studieforbundet har følgende 17 medlemsorganisasjoner:

4H Norge (4H)
Den Norske Turistforening (DNT)
Det norske hageselskap (Dnh)
Hest og Helse (HH)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Birøkterlag (NB)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges sopp- og nyttevekstforening (NSNF)
Norges speiderforbund (NSF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)

Det Kgl. Selskap for Norges Vel som ikke hadde registrert kursvirksomhet gjennom Studieforbundet på mange år, meldte seg ut i løpet av året.

Kjell Buraas fra styret representerte Studieforbundet på Birøkterlagets årsmøte 20. mars og Håkon Årebrot fra fylkesavdelingen i Sogn og Fjordane representerte Studieforbundet på Hageselskapets representantskapsmøte i Førde 12. juni. Studiekonsulenten har deltatt på NJFFs samling av fylkesinstruktører for jegerprøven, DNTs samling med daglig ledere og Hageselskapets samling for studieledere i Oppland. Sekretariatet holder kontakt med medlemsorganisasjonene både ved uformelle møter og pr telefon/mail.

2. Kursaktivitet

I løpet av året er det registrert 2.569 gjennomførte kurs med til sammen 51.709 kurstimer. Det er en økning på 4.326 timer (9%) i forhold til året før. Det er femte året på rad Studieforbundet kan vise til økt kursaktivitet. Det deltok totalt 12.585 menn og 10.866 kvinner på kursene.

Kursaktiviteten fordelte seg slik på medlemsorganisasjonene:

Ant. kurs Deltakere Kurstimer 2009/2010 Tilskudd kr.
Norsk Kennel Klub 1.187 8.380 23.793 + 1.087 1.677.533
Norges Jeger- og Fiskerforbund 779 9.679 18.221 + 1.202 1.274.039
4H Norge 223 2.062 3.227 + 857 225.389
Norges Birøkterlag 141 1.129 1.926 + 1.570 138.900
Den Norske Turistforening 45 431 1.286 - 47 85.322
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 62 384 1.013 - 593 71.683
Det norske hageselskap 61 510 889 - 32 63.992
Norges speiderforbund 39 369 840 + 384 56.503
Norges sopp- og nyttevekstforbund 16 196 270 + 78 19.775
Natur og Ungdom 5 193 106 - 48 7.950
Norges Kaninavlsforbund 5 32 59 + 23 4.425
Norsk Roseforening 3 20 36 + 36 2.034
Norges Naturvernforbund 1 31 22 - 12 1.650
Norsk Ornitologisk Forening 1 21 15 0 1.125
SUM 2.568 23.437 51.703 + 4.320 3.630.320

Basert på forventet kursaktivitet hadde styret fastsatt et tilskudd på kr 75 pr kurstime. Tilskuddet var like stort for "timer med lærer" som for "timer uten lærer". Maksimalt tilskudd pr kurs var kr 3.000.

De mest benyttete studieplanene i 2010 var:

Studieplan Deltakere Antall kurs 2009/2010
1 5101 Jegerprøven 7.657 513 + 33
2 9527 Kompetansekurs om bier 891 117 + 117
3 6113 Valpekurs - 16 timer 867 109 + 5
4 6131 Valpekurs - 12 timer 687 85 + 8
5 6156 Redningshund 607 103+35
6 6120 Agillity for nybegynnere 543 70 - 7
7 6110 Dressur av hund 506 72 - 16
8 6127 Hverdagslydighet - hund 427 53 + 8
9 6132 Valpekurs fra 6 mnd 377 56 - 9
10 6174 Konkurranselydighet - hund 311 40 + 2
11 6164 Appellmerkekurs - hund 299 45 + 1
12 4123 Jordbruksforhandlingene 268 45 - 4
13 3305 Leder/nestleder 252 21 + 1
14 6140 Utstillingsteknikk - hund 247 31 - 22
15 6211 Brukshund - lydighet/spor 234 42 + 6

3. Pedagogisk utviklingsarbeid

Studieforbundet har valgt å legge det pedagogiske utviklingsarbeidet i første rekke til medlemsorganisasjonene som forventes å gjennomføre dette i nært samarbeid med Studieforbundets studiekonsulent.

Norges Birøkterlag fikk kr 60.000 til å utvikle en digital lærebok om bier og birøkt.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk kr 50.000 til å utvikle et modulbasert kursopplegg for tillitsvalgte (profil – omdømme – demokratiske prosesser mm).

Hest og Helse fikk kr 40.000 til å utvikle nye kurs basert på medlemsundersøkelser og på nye arrangørsteder.

4. Medarbeiderutvikling

Studieforbundet har som oppgave å ivaretar medarbeiderutvikling for lokale studieledere/lærere, medlemsorganisasjonenes ansatte og tillitsvalgte som jobber med kursvirksomhet, tillitsvalgte i fylkesavdelingene og eget styre og ansatte.
Medarbeiderutvikling av lokale studieledere/lærere foregår i første rekke i form av råd/veiledning ved direkte henvendelser til kontaktpersoner i fylkesavdelingene eller til Studieforbundets kontor. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets hjemmeside.

Landskonferansen for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene (14 deltakere) ble gjennomført 28-30. mai i Kristiansand. Tema på konferansen var bl.a. sosiale medier, studieplanen og fylkesavdelingene.

Fylkessamling med representanter fra 11 fylkesavdelinger fant sted 13-14. november på Gardermoen. Deltakerne utvekslet erfaringer og drøftet aktuelle saker; bl.a. fusjonssamtalene med BSF/Populus (Steinar Klev og Jan Heier), evaluering av fylkesavdelingene og Læringsdagene for voksne (Hilde Søraas Grønhovd).

Det er gjennomført 2 medlemsmøter for ansatte/tillitsvalgte fra medlemsorganisasjonene. 22. april snakket Odd Erik Randen om "Studieplanen som omdreiningspunkt" (11 deltakere), og 19. oktober var temaet "Skal vi slå oss sammen med to andre studieforbund til et nytt, stort studieforbund" (Finn Grimsgaard, Sonja Jacobsen og Jan Heier) (11 deltakere).

Styret har etablert en stipendordning for opplæring/etterutdanning av kurslærere/instruktører. I 2010 ble det utdelt 16 stipend på til sammen kr 57.000.

Studieforbundets ansatte har deltatt på flere av VOFOs Læring og kompetanse-seminarer. Studiekonsulenten har vært på seminar og lært om nettlæring og nordiske prosjektmidler.

Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen deltok på nordisk nettverksmøte i København 31. mai - 2. juni med ansatte fra andre nordiske studieforbund.

5. Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 7. juni på Litteraturhuset i Oslo. Åtte medlemsorganisasjoner og fylkesavdelingene var representert. Ellen Stavlund fra VOFO innledet om "Overordnete mål for studieforbundene i den nye voksenopplæringsloven".
Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2009, årsplan og budsjett for 2011, langtidsplan 2011-13 (strategiplan), vedtektsendringer og valg i h.t. vedtektene. Fylkesavdelingenes roller og arbeidsoppgaver i organisasjonen fikk stor oppmerksomhet i debatten.

Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub, ble valgt som ordfører og Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, ble valgt som varaordfører.

Valgkomiteen fikk følgende sammensetning etter årsmøtet: Knut Erik Risvik fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag og Gry Hovland fra fylkesavdelingen i Telemark.

6. Styret

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Astrid Solberg, 4H Norge (leder)
Tore Larsson, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Kjell Buraas, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Inger Dahle, Norsk Kennel Klub
Kjersti Nygaard, fylkesavdelingen i Østfold

Varamedlemmer:
Jens Thygesen, Norges speiderforbund
Eli Åsen, Norges Birøkterlag
Nils Erik Bjørklund, fylkesavdelingen i Troms

Da Astrid Solberg kort tid etter årsmøtet sluttet som generalsekretær i 4H Norge, ønsket hun å trekke seg fra styret. Styret valgte da Tore Larsson til nestleder og fungerende leder frem til neste årsmøte. Varamedlemmene har deltatt på styremøtene i den grad de har hatt anledning.

Styret har hatt 4 møter og behandlet 57 saker, bl.a forslag til ny langtidsplan (strategiplan), nytt timetilskudd, antall deltakere pr kurs, formidling av kursbevis, pedagogisk utviklingsarbeid, stipendordning for lærere/instruktører, fusjonssamtaler med Bygdefolkets Studieforbund/Populus, lønnsjusteringer for de ansatte og ansettelse av ny kontorsekretær.

Studieforbundet ble invitert av Bygdefolkets Studieforbund til å drøfte mulighetene for å gå sammen med flere andre studieforbund og danne et nytt, stort studieforbund. Styret valgte å si ja til denne invitasjonen for å se hva dette eventuelt kunne føre til? I denne prosessen ble det oppnevnt en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Vi var representert i styringsgruppa med Tore Larsson, Trond Gjessing og Odd Erik Randen (repr. for de ansatte). I prosjektgruppa deltok Finn Grimsgaard. Staten bevilget kr 86.000 til disse fusjonssamtalene.

7. Fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og er et supplement til Studieforbundets sekretariat i arbeidet med å stimulere til aktivitet. Studieforbundets 18 fylkesavdelinger hadde ved utgangen av 2010 følgende kontaktpersoner:

Østfold: Kjersti Nygaard
Oslo/Akershus: Johs. H. Røinås
Hedmark: Åse Hammersborg
Oppland: Jan Mortensen
Buskerud: Terje Henriksen
Vestfold: Jan Dalen
Telemark: Gry Hovland
Aust-Agder: Olav Schrøder
Vest-Agder: Kari Røysland
Rogaland: Kristian Reilstad
Hordaland: Odd Furuseth
Sogn og Fjordane: Håkon Årebrot
Møre og Romsdal: Torill Sandnes
Sør-Trøndelag: Kristine Rise
Nord-Trøndelag: Lene B. Leira
Nordland: Rune A. Sørli
Troms: Nils Erik Bjørklund
Finnmark: Sigmund Hansen

Fylkesavdelingene søker om fylkeskommunale tilskudd der dette fortsatt finnes. Studieforbundets tilskudd til fylkesavdelingenes drift var i 2010 kr 2.500 som ble utbetalt til 14 av fylkesavdelingene som hadde rapportert gjennomførte årsmøter iht. vedtektene.

Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene.

På Fylkessamlingen 13-14. november ble Johs. H. Røinås valgt som fylkesavdelingenes representant på Studieforbundets årsmøte i 2011 med Rune A. Sørli, Sigmund Hansen og Karsten Landgraff som vararepresentanter.

8. Sekretariatet

Sekretariatet ivaretar kontakt med medlemsorganisasjoner og lokallag som vil arrangere kurs, og godkjenner og kontrollerer søknader før tilskudd utbetales. Det gis veiledning om tilskuddsordninger, hjelp til utarbeidelse av studieplaner osv. Sekretariatet iverksetter styrets beslutninger.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2010:
Daglig leder Finn Grimsgaard (75% stilling)
Studiekonsulent Odd Erik Randen (85% stilling)
Kontorsekretær Anne-Kristin Lønneid (65% stilling) (Sluttet 31.12)

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. Sekretariatet holder til i leide lokaler i Gamle Ringeriksvei 6 på Stabekk i Bærum. Åpningstiden for kontoret er fortsatt mandag til torsdag kl 9-15 og stengt i hele juli (ferie). Kontoret er utstyrt med hensiktsmessig utstyr for å ivareta sine oppgaver.

9. Informasjon

Det er produsert 8 nummer av N&M-nytt med kortfattet informasjon fra Studieforbundet til medlemsorganisasjonene, fylkesavdelingene og andre interesserte. N&M-nytt distribueres hver gang direkte til ca 200 epost-adresser. N&M-nytt legges også ut på Studieforbundets hjemmeside.

På Studieforbundets hjemmeside finnes bl.a. informasjon om tilskuddsregler, oversikt over godkjente studieplaner, startdato og kontaktperson for påmelding til kurs, adresser til fylkesavdelingene, linker til medlemsorganisasjonenes hjemmesider og ajourført kursstatistikk. Her kan lokale kursarrangører søke om tilskudd til kurs og det kan sendes inn søknad om godkjenning av nye studieplaner. Det legges stor vekt på å holde hjemmesidene oppdaterte.

10. Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge. Organisasjonen ivaretar medlemsorganisasjonenes felles interesser overfor myndighetene og offentligheten og fremmer samarbeidet mellom tilsluttede organisasjoner. Voksenopplæringsforbundet arbeider både sentralt og på fylkesnivå.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet. Finn Grimsgaard representerte Studieforbundet på VOFOs årsmøte. Studieforbundets ansatte har deltatt på ledermøter og andre samlinger i regi av VOFO.

11. Økonomi

Studieforbundet natur og miljø mottar statstilskudd til sitt arbeid etter Lov om voksenopplæring. Følgende tilskudd er mottatt for 2010:

Grunntilskudd kr. 1.500.000
Opplæringstilskudd kr. 4.560.785
Sum kr. 6.060.785

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal i første rekke sikre at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Sammen med Bygdefolkets Studieforbund og Populus søkte vi om tilskudd til fusjonssamtaler og ble innvilget en støtte på kr 86.000 fra VOX.

Årets regnskap viser et overskudd på kr 756.860. Overskuddet legges til egenkapitalen som etter dette vil være på kr. 1.259.246. Egenkapitalen er unødvendig høy og styret vil legge opp til at deler av egenkapitalen gradvis overføres medlemsorganisasjonene/lokale kursarrangører i form av prosjektmidler og/eller forhøyet timetilskudd.

12. Om virksomheten

Studieforbundet har tyngdepunktet i grønne organisasjoner som arbeider for meningsfull fritid og arbeid . For mange er utviklingen av aktive medborgere som kan påvirke egen og andres livssituasjon, den viktigste drivkraften. Dette er organisasjonenes drivkraft i bidraget til et storsamfunn mot en bærekraftig utvikling.

Når Norsk Kennel Klub og Norges Jeger- og Fiskerforbund gjennom Studieforbundet har til sammen 1.967 kurs med 18.073 deltakere, er dette for mange fritid og friluftsliv på "blå resept". Muligheten til å treffe likesinnede gjennom dyrehold og friluftsliv er med på gi hverdagen helhetlig mening og positivt innhold, der den enkelte kan ha en mulighet til å påvirke egen livssituasjon. Den Norske Turistforening er kulturbærer med lange tradisjoner og mange medlemmer som søker gode naturopplevelser. Dette kommer til uttrykk hos Studieforbundet gjennom kurs som bidrar til å heve folks faglige - og dermed helhetlige opplevelse - i norsk natur. Det norske hageselskap bidrar med sin virksomhet og kurs til en av de største folkebevegelsene: Hagearbeid i egen hage. Kunnskap om hager og hagearbeid gir meningsfull fritid, estetiske verdier og nyttig kultivering i mange lokalsamfunn.

Noen medlemsorganisasjoner har visst seg å være arenaer for innvielse i samfunnsbygging og utvikling av aktive medborgere. Dette manifesterer seg gjennom en systematisk opplæring i demokratiske spilleregler, men også som en frisk korreksjon og motkraft til det bestående. 4H Norge arrangerer hvert år flere kurs i organisasjonsopplæring. Her lærer deltakerne alt om sekretær- og kassererfunksjoner til det å lede et styre. Natur og Ungdom bidrar sterkt i samfunnsdebatten med det fokuset de setter på bærekraftig utvikling og en systematisk opplæringsaktivitet som er med på å skaffe deltakerne et faglig grunnlag. Studieforbundet ser på denne opplæringen som et viktig supplement til den offentlige skoles tilbud f.eks. i samfunnsfag. Norges speiderforbund er gjennom sine mange lederkurs flinke til å formidle ansvarsfølelse og kollektivt samhold i et system der deltakerne får forståelse for at alle må bidra til fellesskapet.

Norges Birøkterlag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er to medlemsorganisasjoner som gjennom systematiske kursrekker hjelper kursdeltakerne til å fornye seg innenfor primærnæringene i møte med et stadig mer industrialisert arbeidsliv i endring. Gjennom Studieforbundet kjører Bonde- og Småbrukarlaget hvert år kurset "Jordbruksforhandlingene". I 2010 hadde disse kursene 268 deltakere. Her kurses deltakerne politisk og faglig slik at de kan være med i samfunnsdebatten og til å stå sterkere rustet mot nye trender og krav i jordbrukssektoren. Birøkterlaget gjennomførte i 2010 flere kurs som til sammen skal være med på å gi deltakerne faglig påfyll. Særlig omfattende var Kompetansekurs om bier - et kurs initiert etter krav fra Mattilsynet - der sertifisering som birøkter med kunnskapskrav om sykdommer, stell og drift var hovedelementene. Hele 891 personer fordelt på 117 kurs deltok på dette kompetansehevende kurset.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i tillegg til sine mange faglige og politisk retta kurs, også kurs som er med på å videreføre tradisjonshåndverk, gamle matkulturer og gamle driftsformer hånd i hånd med det som kalles alternativt jordbruk og nyinnført nisjemat. Til sammen er dette med på å bevare og fornye det sterke kulturmangfoldet som bygdenorge er en del av.

Organisasjonen Hest og Helse har i 2010 gjennomført prosjektet "Kursutvikling i Hest og Helse" sammen med Studieforbundet for å synliggjøre organisasjonens mange kurs for å lære opp instruktører til å arbeide med personer med spesielle behov. Dette brukes både i forhold til funksjonshemmede og rusmisbrukere som har liten tilgang på tilbud om fritidsaktiviteter og som inkluderende metode for mennesker som lett faller utenfor.

Takk til kursdeltakere, kursarrangører, medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger for godt samarbeid og aktivitet i 2010. En spesiell takk rettes til de ansatte ved sekretariatet.

Tore Larsson, Kjell Buraas, Inger Dahle, Eli Åsen, Kjersti Nygaard
__
Finn Grimsgaard