Årsmelding 2017

 

1. Formål og profil

Studieforbundet natur og miljø er ett av 14 studieforbund i Norge. Virksomheten reguleres av Lov om voksenopplæring og studieforbundet får støtte til drift og opplæring over Kunnskapsdepartementets budsjett. Medlemsorganisasjonenes grønne profil gjenspeiles i Studieforbundets kurs der friluftsliv, naturbruk, utendørsaktivitet og dyrehold står sentralt. Gjennom organisert opplæringsvirksomhet bidrar Studieforbundet til at flest mulig skaffer seg ny kunnskap, kompetanse, sosialt fellesskap og økt mestringsfølelse. Våre kurs preges av at kursdeltakerne selv spiller en aktiv rolle i læringsprosessen.

2. Medlemsorganisasjoner

Studieforbundet natur og miljø hadde ved årsskiftet følgende 19 medlemsorganisasjoner:

Antall kurs Kurstimer 2016/2017
Norsk Kennel Klub (NKK) 1 168 19 871 -583
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 801 19 366 103
Norske Redningshunder (NRH) 405 12 595 1 575
Den Norske Turistforening (DNT) 124 3 440 458
4H Norge (4H) 204 2 842 101
Norges Birøkterlag (NB) 114 1 970 -136
Norges speiderforbund (NSF) 36 1 253 762
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) 64 961 -390
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) 39 784 70
Det norske hageselskap (Dnh) 46 680 113
Norsk Botanisk Forening (NBF) 28 536 127
Jakt- og Fiskesenteret (JFS) 24 509 -7
Sabima (SABIMA) 8 352 352
Natur og Ungdom (NU) 6 129 19
Hest og Helse (HH) 3 51 -23
Norges Kaninavlsforbund (NKF) 3 40 -14
Naturvernforbundet (NNV) 1 22 -14
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 0
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF) 0
SUM 3 074 65 401 2 513

Studieforbundet har i løpet av året deltatt på møter/samlinger med flere av medlemsorganisasjonene, bl.a. Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det norsk hageselskap, Jakt- og Fiskesenteret og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Studieforbundet har gjennomført møter med de største medlemsorganisasjonene og i fellesskap formulert/ajourført opplæringsplan for egen organisasjon på nasjonalt nivå. Dette arbeidet er med på bl.a. å etablere nærmere kontakt mellom medlemsorganisasjonen og studieforbundet.

3. Kursaktivitet

Det er i stor grad lokale lag og foreninger i medlemsorganisasjonene som prioriterer hvilke kurs som skal i igangsettes. Dette innebærer at lokale behov for opplæring blir godt ivaretatt. Tema for kursvirksomheten gjenspeiler medlemmenes interesseområder:

I 2017 ble det gjennomført 3.074 kurs med til sammen 65.401 kurstimer. Det er en økning på 4% i forhold til året før. Det deltok totalt 14.302 kvinner (51%) og 13.850 menn (49%) på kursene. For første gang deltok det flere kvinner enn menn på kursene våre. Et gjennomsnittlig kurs har 21 timer og 9,2 deltakere. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over kursaktiviteten fordelt på medlemsorganisasjoner.

Ved rapportering av gjennomførte kurs ble det registrert 55.380 dugnadstimer som tilsvarer ca 30 årsverk og tydeliggjør den frivillige innsatsen.

Det ble utbetalt kr 6.370.850 i ordinært kurstilskudd til lokale kursarrangører. Kurstilskuddet var fastsatt av styret til kr 100 pr kurstime i 2017.

Det ble i tillegg utbetalt kr 21.949 for nødvendig tilrettelegging for 12 deltakere fordelt på 5 kurs. Det er fortsatt behov for å gjøre ordningen med tilretteleggingstilskudd bedre kjent.

Studieforbundet har som mål å stimulere til økt lokal kursaktivitet i medlemsorganisasjonene. Størst var økningen i 2017 for Norske Redningshunder, Norges speiderforbund og Den Norske Turistforening. Norsk Kennel Klub og Norges Jeger- og Fiskerforbundet er stadig størst og står for mer enn halve kursaktiviteten i Studieforbundet.

Studieforbundet hjelper til med å utforme nye studieplaner. I 2017 ble det godkjent 95 nye studieplaner, 10 flere enn året før. Styret har vedtatt at Studieforbundet for fremtiden skal ha færre og mer generelle studieplaner med større mulighet for valgfrihet av antall kurstimer (tidsspenn). Ved utgangen av året lå ca 850 godkjente studieplaner tilgjengelige på Studieforbundets nettside.

4. Medarbeiderutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid

Årskonferansen for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 31. august – 1. september på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter med ca 35 deltakere. På programmet sto strategiarbeid, presentasjon av arbeidet i Norske Redningshunder, besøk i Eidsvollsbygningen, "det grønne skiftet" og naturmangfold-trusler.

Studieforbundets oppgaver med medarbeiderutvikling foregår på flere måter. For fylkesavdelingene er det en prioritert oppgave å ta seg av direkte henvendelser fra lokale kurslærere/kursinstruktører og hjelpe dem med råd og veiledning så langt de evner. Slik hjelp kan også hentes fra Studieforbundet sentralt eller i egen medlemsorganisasjon. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets nettside.

Studieforbundet har i 2017 avsluttet arbeidet med å utvikle et kurslederkurs. En oppnevnt ressursgruppe fra medlemsorganisasjonene støttet studiekonsulenten i hans arbeid med dette prosjektet.

Den Norske Turistforening fikk 50.000 kroner til å integrere en egen kvalitetsstandard i sine fjellsportkurs.

Norges Jeger- og Fiskerforbund fikk 30.000 kroner til arbeid og opplæring av et eget instruktørkorps.

5. Voksenopplæringsloven

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet og driver sin virksomhet i samsvar med Voksenopplæringsloven.

Kursvirksomheten skal kunne knyttes opp mot ett eller flere av lovens overordnede mål (§4). De som utarbeider nye studieplaner blir bedt om å angi hvilke av de overordnede målene de mener studieplanen kan knyttes opp mot:

6. Organisasjon

Studieforbundet avholdt årsmøte 15. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk med 7 stemmeberettigete medlemsorganisasjoner til stede. Årsmøtet godkjente årsmelding og regnskap for 2016 og vedtok budsjett for 2018 og justerte virksomhetsplanen.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Jan Dalen, fylkesavdelingene (leder)
May Berthelsen, Norsk Botanisk Forening (nestleder)
Marianne Njøten, Norsk Kennel Klub (styremedlem)
Hans Petter Dalby, Norges Jeger- og Fiskerforbund (styremedlem)
Eli Åsen, Norges Birøkterlag (styremedlem)

Endre Kleiveland, Den Norske Turistforening (varamedlem)
Sølvi Svendsen, Det norske hageselskap (varamedlem)
Johs. H. Røinås, fylkesavdelingene (varamedlem)

Ordfører/Varaordfører:
Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub
Bjarne Oppegård, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Valgkomité:
Trond Gjessing, Norges Birøkterlag
Olav Balle, N&M Rogaland
Geir Ottesen, Norsk Kennel Klub

Styret er avholdt 5 styremøter hvorav ett ble gjennomført over 2 dager.

Studieforbundet er inndelt i 18 fylkesavdelinger. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene. Det er avholdt fylkesårsmøter i 11 av fylkesavdelingene. Studieforbundet har oppnevnt kontaktpersoner for Oppland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over fylkesavdelingene/fylkeskontaktene.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2017:
Daglig leder Finn Grimsgaard i 75% stilling
Studiekonsulent Odd Erik Randen i 100% stilling
Administrasjonskonsulent Astrid Frøyen i 75% stilling

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. De ansatte har ikke vært utsatt for skade eller ulykker i 2017. Studieforbundet holder kontor på Stabekk i Bærum kommune. Det er i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet (VOFO) igangsatt et omfattende arbeid med å utvikle et nytt kursadministrasjonsprogram for studieforbundene.

Bortsett fra at valgkomiteen tilstreber en jevnest mulig kjønnsbalanse i styret, er det ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. Styret består f.t. av 3 kvinner og 2 menn, det er 2 menn og 1 kvinne ansatt i Studieforbundet og ved årsskiftet var det 11 menn og 6 kvinner oppført som fylkesledere/fylkeskontakter.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

7. Informasjon

Nettsiden www.naturogmiljo.no er sentral i Studieforbundets informasjonsarbeid. Informasjon om kurstilbud, tilskuddsordninger og studieplaner ligger ute på nettsiden som oppdateres daglig. Nyhetsbrev på e-post (N&M-nytt) med informasjon til medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger er sendt ut 8 ganger i 2017. N&M-nytt kan også leses på Studieforbundets nettside.

Studieforbundets 40 års jubileum ble markert under middagen på årskonferansen. I den anledning var det produsert krus med Studieforbundets logo.

Studieforbundet var tilstede under årets Arendals uke i august.

Styrets leder og studiekonsulenten deltok på den nordiske konferansen med andre studieforbund. I år var konferansen lagt til Stockholm.

8. Økonomi

Studieforbundet har i 2017 mottatt tilskudd fra Kunnskapsdepartementet/Kompetanse Norge:

Kroner
Grunntilskudd 1.500.000
Opplæringstilskudd 6.887.907
Tilretteleggingstilskudd 8.106
8.396.013

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal medvirke til at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Studieforbundets regnskap revideres av Byrgin Revisjon, Billingstad.

Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på kr 108.387. Budsjettoverskridelsen skyldes økt kursaktivitet. Studieforbundets økonomistyring er god og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at underskuddet dekkes av egenkapitalen som da vil være på kr 1.863.026. Styret er av den oppfatning at en viss egenkapital er viktig for å sikre den løpende driften av Studieforbundet og opprettholde et stabilt og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.