Årsmelding 2016

 

1. Formål og profil

Studieforbundet natur og miljø skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter i samsvar med Lov om voksenopplæring. Studieforbundet ønsker å bidra til aktiv deltakelse i samfunnet gjennom tilgang til kunnskap og kompetanse for alle. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for "grønne" verdier.

 

2. Medlemsorganisasjoner

Studieforbundet natur og miljø hadde ved årsskiftet følgende 19 medlemsorganisasjoner:

Kurs Timer 2015/2016
Norsk Kennel Klub (NKK) 1 139 20 454 -10 812
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 810 19 263 88
Norske Redningshunder (NRH) 364 11 020 11 020
Den Norske Turistforening (DNT) 117 2 982 983
4H Norge (4H) 202 2 741 -944
Norges Birøkterlag (NB) 119 2 106 -84
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) 84 1 351 129
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) 38 714 58
Det norske hageselskap (Dnh) 40 567 -297
Jakt- og Fiskesenteret (JFS) 25 516 357
Norges speiderforbund (NSF) 20 491 35
Norsk Botanisk Forening (NBF) 24 409 105
Natur og Ungdom (NU) 5 110 -70
Hest og Helse (HH) 5 74 -3
Norges Kaninavlsforbund (NKF) 5 54 16
Naturvernforbundet (NNV) 2 36 9
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 0
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF) 0
Sabima (SABIMA) 0
SUM 2 999 62 888 590

Tre av medlemsorganisasjonene har ikke rapportert kursaktivitet i 2016.

Norske Redningshunder (NRH) ble på årsmøtet godkjent som ny medlemsorganisasjon. Tidligere ble NRH-kurs registrert under Norsk Kennel Klub.

Studieforbundet har i løpet av året deltatt på møter/samlinger med Norsk Kennel Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Redningshunder, Den Norske Turistforening, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Jakt- og Fiskesenteret og Norges Naturvernforbund.

Studieforbundet har gjennomført møter med de største medlemsorganisasjonene og i fellesskap formulert/ajourført opplæringsplan for egen organisasjon på nasjonalt nivå. Dette arbeidet er med på bl.a. å etablere nærmere kontakt mellom medlemsorganisasjonen og studieforbundet.

 

3. Kursaktivitet

Det er i stor grad lokale lag og foreninger i medlemsorganisasjonene som prioriterer hvilke kurs som skal i igangsettes. Dette innebærer at lokale behov for opplæring blir godt ivaretatt. Tema for kursvirksomheten gjenspeiler medlemmenes interesseområder:

I 2016 ble det gjennomført 2.999 kurs med til sammen 62.888 kurstimer. Det er en økning på 590 kurstimer i forhold til året før. Det deltok totalt 14.134 menn (51%) og 13.605 kvinner (49%) på kursene. Et gjennomsnittlig kurs har 21 timer og 9,2 deltakere. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over kursaktiviteten fordelt på medlemsorganisasjoner. Ved rapportering av gjennomførte kurs ble det registrert 46.593 dugnadstimer som tilsvarer ca 25 årsverk og tydeliggjør den frivillige innsatsen.

Det ble utbetalt kr 5.563.040 i kurstilskudd til lokale kursarrangører. Styret vedtok å opprettholde tilskuddssatsen på kr 90 pr kurstime for 2016. Bare 2 kurs søkte og fikk ekstra finansiering med tilretteleggingstilskudd. Det er fortsatt behov for å gjøre denne tilskuddsordningen bedre kjent.

Studieforbundet har som mål å stimulere til økt lokal kursaktivitet i medlemsorganisasjonene. Størst var økningen i 2016 for Den Norske Turistforening og Jakt- og Fiskesenteret. Norsk Kennel Klub og Norges Jeger- og Fiskerforbundet er stadig størst og står for mer enn halve kursaktiviteten i Studieforbundet.

Studieforbundet hjelper til med å utforme nye studieplaner. I 2016 ble det godkjent 85 nye studieplaner, 51 færre enn året før. Styret har vedtatt at Studieforbundet for fremtiden skal ha færre og mere generelle studieplaner med større mulighet for valgfrihet av antall kurstimer (tidsspenn). Nytt oppsett for studieplaner var klart fra 1. august. Ved utgangen av året lå ca 750 godkjente studieplaner tilgjengelige på Studieforbundets nettside.

 

4. Medarbeiderutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid

Årskonferansen for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 25-26. august på Radisson Blu Park Hotel Fornebu med ca 30 deltakere. Torsdagen var viet friluftsmeldingen, norsk friluftslivskultur og enkelt friluftsliv. Fredagen drøftet vi livslang læring og inkludering i frivillige organisasjoner og fikk presentert eksempler fra medlemsorganisasjonene på prosjekter med inkludering.

Studieforbundets oppgaver med medarbeiderutvikling foregår på flere måter. For fylkesavdelingene er det en prioritert oppgave å ta seg av direkte henvendelser fra lokale/regionale kurslærere/kursinstruktører og hjelpe dem med råd og veiledning så langt de evner. Slik hjelp kan også hentes fra Studieforbundet sentralt eller i egen medlemsorganisasjon. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets nettside.

Studieforbundet har i 2016 brukt mye tid og ressurser på å tilrettelegge innhold og struktur på studieplaner tilpasset brukergruppene. Arbeidet er i stor grad gjennomført av studiekonsulenten og ekstern it-kompetanse.

Arbeid med å utvikle et kursleder-kurs er igangsatt og forventes fullført 1. halvår 2017. Det er oppnevnt en ressursgruppe fra medlemsorganisasjonene til støtte for studiekonsulentens arbeid.

Det er gjennomført en kampanje for å øke kjennskap og bruk av tilretteleggingstilskudd-ordningen.

 

5. Voksenopplæringsloven

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet og driver sin virksomhet i samsvar med Voksenopplæringsloven.

Kursvirksomheten skal kunne knyttes opp mot ett eller flere av lovens overordnede mål. De som utarbeider nye studieplaner blir bedt om å angi hvilke av de overordnede målene de mener studieplanen kan knyttes opp mot. Tallene i parentes angir prosentvis fordeling av svarene på studieplaner godkjent i 2016:

● Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. (67%)
● Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. (56%)
● Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. (48%)
● Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. (47%)
● Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. (38%)
● Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. (38%)

 

 

6. Organisasjon

Studieforbundet avholdt årsmøte 19. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk med 9 medlemsorganisasjoner til stede. Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag åpnet møtet med tanker rundt et nytt studieopplegg om "Mat - Menneske - Miljø". Norske Redningshunder ble godkjent som selvstendig medlemsorganisasjon i Studieforbundet. Årsmøtet godkjente årsmelding og regnskap og vedtok ny «Virksomhetsplan» og budsjett for 2017. Årsmøtet vedtok å innføre møtegodtgjørelse for styret. Helge Byrgin ble valgt som ny revisor.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Jan Dalen, fylkesavdelingene (leder)
Marianne Njøten, Norsk Kennel Klub (nestleder)
Hans Petter Dalby, Norges Jeger- og Fiskerforbund (styremedlem)
Sølvi Egner-Kaupang, 4H Norge (styremedlem)
Eli Åsen, Norges Birøkterlag (styremedlem)

May Berthelsen, Norsk Botanisk Forening (varamedlem)
Sølvi Svendsen, Det norske hageselskap (varamedlem)
Johs. H. Røinås, fylkesavdelingene (varamedlem)

May Berthelsen gikk inn som fast styremedlem da Sølvi Egner-Kaupang senere på året sluttet som generalsekretær i 4H Norge.

Ordfører/Varaordfører:
Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub
Rune A. Sørli, N&M Nordland

Valgkomité:
Geir Ottesen, Norsk Kennel Klub
Trond Gjessing, Norges Birøkterlag
Olav Balle, N&M Rogaland

Studieforbundet er inndelt i 18 fylkesavdelinger. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene. Det er avholdt fylkesårsmøter i 12 av fylkesavdelingene. Studieforbundet har oppnevnt kontaktpersoner for Oppland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over fylkeskontaktene.


Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2016:
Daglig leder Finn Grimsgaard i 75% stilling
Studiekonsulent Odd Erik Randen i 100% stilling
Administrasjonskonsulent Astrid Frøyen i 75% stilling

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. De ansatte har ikke vært utsatt for skade eller ulykker i 2016. Studieforbundet holder kontor på Stabekk i Bærum kommune. Det er investert i nytt datautstyr for kontoret.

Bortsett fra at valgkomiteen tilstreber en jevnest mulig kjønnsbalanse i styret, er det ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. Styret består f.t. av 3 kvinner og 2 menn, det er 2 menn og 1 kvinne ansatt i Studieforbundet og våre fylkeskontakter er f.t. 12 menn og 5 kvinner.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

 

7. Informasjon

Nettsiden www.naturogmiljo.no er sentral i Studieforbundets informasjonsarbeid. Informasjon om kurstilbud, tilskuddsordninger og studieplaner ligger ute på nettsiden som oppdateres daglig. Nyhetsbrev på e-post (N&M-nytt) med informasjon til medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger er sendt ut 8 ganger i 2016. N&M-nytt kan også leses på Studieforbundets nettside. Studieforbundet er også på Facebook.

Studieforbundet var vertskap for et tre dagers nordisk studieforbundsmøte i Oslo i juni.

 

8. Økonomi

Studieforbundet har i 2016 mottatt følgende tilskudd fra Kunnskapsdepartementet/Vox:

Kroner
Grunntilskudd 1.500.000
Opplæringstilskudd 6.525.250
Tilretteleggingstilskudd 5.402
8.030.652

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal medvirke til at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 649.585. Studieforbundets økonomistyring er god og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen som da vil være på kr 1 971 413. Styret er av den oppfatning at en viss egenkapital er viktig for å sikre den løpende driften av Studieforbundet og opprettholde et stabilt og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.

 
 
Stabekk, 14. februar 2017

Jan Dalen (sign.)
Marianne Njøten (sign.)
Hans Petter Dalby (sign.)
Eli Åsen (sign.)
May Berthelsen (sign.)


_ _

Finn Grimsgaard (sign.)