Årsmelding 2009

1. Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet natur og miljø er ideelle organisasjoner som driver studie- og opplysningsvirksomhet med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. Studieforbundet har følgende 18 medlemsorganisasjoner:

4H Norge (4H)
Den Norske Turistforening (DNT)
Det Kgl. Selskap for Norges Vel (SNV)
Det norske hageselskap (Dnh)
Hest og Helse (HH)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Birøkterlag (NB)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges sopp- og nyttevekstforening (NSNF)
Norges speiderforbund (NSF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)

Norges Fritids- og Småfiskerforbund ble godkjent som ny medlemsorganisasjon på årsmøtet på Randsvangen. Den norske Rhododendronforening og Det norske Skogselskap som ikke har registrert kursvirksomhet gjennom Studieforbundet de siste årene, meldte seg ut i løpet av året.

Tove Åsheim fra fylkesavdelingen i Nordland representerte Studieforbundet på NJFFs landsmøte i Bodø. Det har vært gjennomført kontaktmøter med administrasjonen i Norsk Kennel Klub og Den Norske Turistforening. Studiekonsulenten har deltatt i referansegruppen for revisjon av instruktørutdanningen for jegerprøven. Han har også deltatt på møter/kurs med regionssekretærer i Natur og Ungdom, studieledere i Norges Birøkterlag og lokallagsledere i Det norske hageselskap. Ellers har sekretariatet hatt kontakt med medlemsorganisasjoner både ved uformelle møter og pr telefon/mail.

2. Årsmøtet

Årsmøtet som er øverste myndighet i Studieforbundet, ble avholdt 12. juni på Randsvangen hotell ved Jevnaker. Fem medlemsorganisasjoner og 11 fylkesavdelinger var representert. Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2008, årsplan og budsjett for 2010 og valg i h.t. vedtektene. Vedtektene ble endret slik at bare medlemsorganisasjonenes representanter har stemmerett på årsmøtet. I tillegg kan fylkesavdelingene velge én felles representant som også har stemmerett.

Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, ble gjenvalgt som ordfører og Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub, ble gjenvalgt som varaordfører.

Valgkomiteen fikk følgende sammensetning etter årsmøtet: Torill Sandnes fra fylkesavdelingen i Møre og Romsdal, Knut Erik Risvik fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag.

3. Styret

Styret har ansvar for ledelsen av Studieforbundet og styrer virksomheten i samsvar med vedtekter, årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer. Etter årsmøtet har styret bestått av:

Astrid Solberg, 4H Norge (leder)
Kjell Buraas, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (nestleder)
Janne Gregersen, Norsk Kennel Klub
Tore Larsson, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Kjersti Nygaard, fylkesavdelingen i Østfold

Varamedlemmer:
Tom Krøning, Det norske hageselskap
Jens Thygesen, Norges speiderforbund
Nils Erik Bjørklund, fylkesavdelingen i Troms

Styret har hatt 4 møter og behandlet 42 saker, bl.a ny Voksenopplæringslov med tilhørende forskrifter, økt studieaktivitet med behov for justering av timetilskudd mm, forslag til ny langtidsplan, evaluering av kontoret og studiekonsulent i full stilling, og høringssvar om VOFOs fylkesorganisasjoner. Varamedlemmene møter på styremøtene i den grad de har anledning.

4. Fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og er et supplement til Studieforbundets sekretariat i arbeidet med å stimulere til aktivitet. Fylkesavdelingene kan tilby kurs for lokale studieledere, formidle informasjon og bygge nettverk. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene.

Studieforbundets 18 fylkesavdelinger hadde ved utgangen av 2009 følgende kontaktpersoner:

Østfold: Kjersti Nygaard
Oslo/Akershus: Johs. H. Røinås
Hedmark: Åse Hammersborg
Oppland: Jan Mortensen
Buskerud: Terje Henriksen
Vestfold: Jan Dalen
Telemark: Gry Hovland
Aust-Agder: Olav Schrøder
Vest-Agder: Kari Røysland
Rogaland: Kristian Reilstad
Hordaland: Odd Furuseth
Sogn og Fjordane: Håkon Årebrot
Møre og Romsdal: Torill Sandnes
Sør-Trøndelag: Kirsti Margrethe Haave
Nord-Trøndelag: Lene B. Leira
Nordland: Tove R. Åsheim
Troms: Nils Erik Bjørklund
Finnmark: Sigmund Hansen

Fylkesavdelingenes drift finansieres gjennom fylkeskommunale tilskudd der dette fortsatt finnes. Studieforbundets tilskudd til fylkesavdelingenes drift var i 2009 kr 2.500 som ble utbetalt til 16 av fylkesavdelingene.

Helgen 7-8. november møttes representanter fra 6 fylkesavdelinger på Kringler gård ved Gardermoen for å utveksle erfaringer og drøfte aktuelle saker; bl.a. Ny Voksenopplæringslov og forskrift (Sturla Bjerkaker), Kvalitetsarbeid i voksenopplæringen (Ellen Stavlund) og Langtidsplan (Astrid Solberg). Håkon Årebrot ble valgt til fylkesavdelingenes representant på Studieforbundets årsmøte 2010.

5. Sekretariatet

Sekretariatet ivaretar kontakt med medlemsorganisasjoner og lokallag som vil arrangere kurs, og godkjenner og kontrollerer søknader før tilskudd utbetales. Det gis veiledning om tilskuddsordninger, hjelp til utarbeidelse av studieplaner osv. Sekretariatet iverksetter styrets beslutninger.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2009:
Daglig leder Finn Grimsgaard (75% stilling)
Studiekonsulent Odd Erik Randen (100% stilling - prøveprosjekt)
Kontorsekretær Anne-Kristin Lønneid (65% stilling)

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. Sekretariatet holder til i leide lokaler i Gamle Ringeriksvei 6 på Stabekk i Bærum. Åpningstiden for kontoret er fortsatt mandag til torsdag kl 9-15 og stengt i hele juli (ferie). Kontoret er godt utstyrt med hensiktsmessig utstyr for å ivareta sine oppgaver.

Det har vært avholdt fire kontaktmøter med sekretariatet i Bygdefolkets Studieforbund. Daglig leder var til stede på årsmøtene i Populus og Bygdefolkets Studieforbund.

Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen deltok på Nordisk Folkbildningsmøte i Norrköping 24-26. februar.

6. Studieaktivitet

I løpet av året er det registrert 2.267 gjennomførte kurs med til sammen 47.383 studietimer. Det er en økning på nesten 4% i forhold til året før. Det er aldri tidligere registrert så mange gjennomførte studietimer i Studieforbundet natur og miljø. Det deltok totalt 11.406 menn og 10.243 kvinner på kursene. Studieaktiviteten fordelte seg slik på medlemsorganisasjonene:

Ant. kurs Deltakere Studietimer 2008/2009 Tilskudd kr.
Norsk Kennel Klub 1.146 8.300 22.706 + 2.293 1.425.666
Norges Jeger- og Fiskerforbund 691 9.221 17.019 + 370 1.053.220
4H Norge 153 1.538 2.370 - 658 149.377
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 92 605 1.606 - 222 103.550
Den Norske Turistforening 48 491 1.333 - 302 54.846
Det norske hageselskap 62 542 921 - 110 60.374
Norges speiderforbund 20 218 456 + 35 27.139
Norges Birøkterlag 19 230 356 + 356 24.140
Norges sopp- og nyttevekstforbund 12 160 192 - 55 12.780
Hest og Helse 9 116 155 + 12 6.975
Natur og Ungdom 8 123 154 + 66 10.190
Norges Kaninavlsforbund 3 23 36 - 12 2.024
Norges Naturvernforbund 2 36 34 - 30 2.278
Norsk Botanisk Forening 1 16 30 - 15 2.010
Norsk Ornitologisk Forening 1 30 15 0 1.005
SUM 2.267 21.649 47.383 + 1.728 2.935.574

Styret hadde for 2009 vedtatt et timetilskudd på kr 75 som raskt ble redusert til kr 70 og kr 67 ettersom søknadsmengden om tilskudd til lokale kurs stadig økte. Fra 2. september ble timetilskuddet satt ned til kr 60 for å unngå å bruke opp hele egenkapitalen. Maksimalt tilskudd pr kurs var kr 3.000 første halvår og kr 2.000 etter 2. september.

De mest benyttete studieplanene i 2009 var:

Studieplan Deltakere Antall kurs 2008/2009
1 5101 Jegerprøven 7.549 480 + 17
2 6113 Valpekurs - 16 timer 782 104 - 22
3 6110 Dressur av hund 635 88 - 16
4 6131 Valpekurs - 12 timer 599 77 +40
5 6120 Agillity for nybegynnere 598 77 +18
6 6132 Valpekurs fra 6 mnd 429 65 - 9
7 6140 Utstillingsteknikk - hund 441 53 + 26
8 6156 Redningshund 401 68 + 43
9 6127 Hverdagslydighet - hund 338 45 + 12
10 6164 Appellmerkekurs - hund 310 44 - 11
11 4123 Foran jordbruksforhandlingene 287 49 - 2

7. Pedagogisk arbeid/tillitvalgtsopplæring

Natur og Ungdom ble tildelt 100.000 kroner til et utviklingsprosjekt om "Mangfoldig miljøvern" hvor integrering av innvandrerungdom var et sentralt moment.

I tilknytning til årsmøtet på Randsvangen ble det 12-14. juni avholdt Landskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene (20 deltakere). En rød tråd i de faglige innleggene på konferansen var samarbeid i alle sine former: Sturla Bjerkaker om Voksenopplæringsforbundet, Anna S. Heen om studieforbundet Populus, Siw Hagelin om Frivillighetssenteret i Bærum og Randi Thorsen om stedsutvikling på Granavollen.

Det ble 7. oktober gjennomført medlemsmøte med 10 deltakere fra medlemsorganisasjonene hos Norsk Kennel Klub: Finn Grimsgaard innledet om departementets forslag til ny forskrift til den nye Voksenopplæringsloven. Astrid Solberg orienterte om styrets arbeid med ny langtidsplan.

Vårens "Pedagogiske Verksted" ble avlyst p.g.a. for dårlig deltakelse.

8. Informasjon

Det er produsert 8 nummer av NM-nytt med kortfattet informasjon fra Studieforbundet til medlemsorganisasjonene, fylkesavdelingene og andre interesserte. NM-nytt distribueres hver gang direkte til ca 200 epost-adresser. NM-nytt legges også ut på Studieforbundets hjemmeside.

På Studieforbundets hjemmeside finnes bl.a. informasjon om tilskuddsregler, oversikt over godkjente studieplaner, startdato og kontaktperson for påmelding til kurs, adresser til fylkesavdelingene, linker til medlemsorganisasjonenes hjemmesider og ajourført kursstatistikk. Her kan lokale kursarrangører søke om tilskudd til kurs og det kan sendes inn søknad om godkjenning av nye studieplaner. Det legges stor vekt på å holde hjemmesidene oppdaterte.

Det er i løpet av året produsert nytt opplag av Studieforbundets brosjyre "ABC for kursarrangører" og Studieforbundets kursbevis.

Det var liten oppslutning til årets mediekonkurransen om hvilket lokallag som var best til å synliggjøre kurs/studiearbeid godkjent av Studieforbundet natur og miljø.

9. Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er en paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge. Organisasjonen ivaretar medlemsorganisasjonenes felles interesser overfor myndighetene og offentligheten og fremmer samarbeidet mellom tilsluttede organisasjoner. Voksenopplæringsforbundet arbeider både sentralt og på fylkesnivå.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet. Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen representerte Studieforbundet på VOFOs årsmøte. Studieforbundet har deltatt på ledermøter og andre samlinger i regi av VOFO og i mindre grupper med utvalgte studieforbund.

VOFO Hedmark har igangsatt et prosjekt for å prøve ut hvordan VOFO på fylkesnivå best kan hjelpe/støtte mindre studieforbund med svak fylkesorganisasjon. Studieforbundet natur og miljø deltar i prosjektet.

10. Økonomi

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet (KD) og mottar statstilskudd til voksenopplæringsarbeid etter Lov om voksenopplæring.

Følgende tilskudd er mottatt for 2009:
Studiearbeid, administrasjon og drift kr. 4.313.502
Pedagogisk utviklingsarbeid kr. 100.000
Sum kr. 4.413.502

Tilskudd til studiearbeid gis som et rammetilskudd til Studieforbundet på grunnlag av antall gjennomførte studietimer de tre siste årene. Studieforbundet prioriterer selv bruken av rammen og fastsetter videre fordeling (Se punkt 6).
Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på kr 40.917. Underskuddet dekkes av egenkapitalen som etter dette er på kr. 502.387.

Astrid Solberg, Kjell Buraas, Janne Gregersen, Tore Larsson, Kjersti Nygaard
__
Finn Grimsgaard