Årsmelding 2015

 

1. Formål og profil

Studieforbundet natur og miljø skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter i samsvar med Lov om voksenopplæring. Studieforbundet ønsker å bidra til aktiv deltakelse i samfunnet gjennom tilgang til kunnskap og kompetanse for alle. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for "grønne" verdier.

 

2. Medlemsorganisasjoner

Studieforbundet natur og miljø hadde ved årsskiftet følgende 18 medlemsorganisasjoner:

2014/2015
Norsk Kennel Klub (NKK) 1.494 kurs 31.266 kurstimer (+358 timer)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 784 kurs 19.175 kurstimer (+451 timer)
4H Norge (4H) 258 kurs 3.685 kurstimer (+190 timer)
Norges Birøkterlag (NB) 118 kurs 2.190 kurstimer (+816 timer)
Den Norske Turistforening (DNT) 80 kurs 1.999 kurstimer (-69 timer)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) 70 kurs 1.222 kurstimer (+260 timer)
Det norske hageselskap (Dnh) 67 kurs 864 kurstimer (-24 timer)
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) 35 kurs 656 kurstimer (+256 timer)
Norges speiderforbund (NSF) 15 kurs 456 kurstimer (-389 timer)
Norsk Botanisk Forening (NBF) 12 kurs 304 kurstimer (+63 timer)
Natur og Ungdom (NU) 9 kurs 180 kurstimer (+43 timer)
Jakt- og Fiskesenteret (JFS) 8 kurs 159 kurstimer (-217 timer)
Hest og Helse (HH) 4 kurs 77 kurstimer (-16 timer)
Norges Kaninavlsforbund (NKF) 3 kurs 38 kurstimer (-33 timer)
Norges Naturvernforbund (NNV) 1 kurs 27 kurstimer (-9 timer)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Tre av medlemsorganisasjonene har ikke rapportert kursaktivitet i 2015.

Norsk Roseforening (NRF) og Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT) ble i løpet av året utmeldt, mens Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) ble på årsmøtet godkjent som ny medlemsorganisasjon.

Studieforbundet var representert på representantskapsmøtet i Det norske hageselskap og landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

3. Kursaktivitet

Det er i stor grad lokale lag og foreninger i medlemsorganisasjonene som prioriterer hvilke kurs som skal i igangsettes. Dette innebærer at lokale behov for opplæring blir godt ivaretatt. Tema for kursvirksomheten gjenspeiler medlemmenes interesseområder:

I 2015 ble det gjennomført 2.958 kurs med til sammen 62.298 kurstimer. Det er en økning på 2,8% i forhold til året før. Det deltok totalt 14.389 menn (51%) og 13.867 kvinner (49%) på kursene. Et gjennomsnittlig kurs har 21 timer og 10 deltakere. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over kursaktiviteten fordelt på medlemsorganisasjoner. Ved rapportering av gjennomførte kurs ble det registrert 46.281 dugnadstimer som tilsvarer ca 25 årsverk og tydeliggjør den frivillige innsatsen.

Det ble utbetalt kr 5.421.205 i kurstilskudd til lokale kursarrangører. Styret hadde fastsatt tilskuddssatsen på kr 90 pr kurstime. Bare 7 deltakere (0,02%) ble finansiert med tilretteleggingstilskudd. Det er fortsatt behov for å gjøre denne tilskuddsordningen bedre kjent.

Studieforbundet hjelper til med å utforme nye studieplaner. I 2015 ble det godkjent 136 nye studieplaner, 25 færre enn året før. Ved utgangen av året lå ca 900 godkjente studieplaner tilgjengelige på Studieforbundets nettside. Styret har vedtatt at Studieforbundet for fremtiden skal ha færre og mere generelle studieplaner med større mulighet for valgfrihet av antall kurstimer (tidsspenn). Det er nedlagt et betydelig arbeid med å inndele studiekatalogen i hensiktsmessige emnegrupper for bedre oversikt og bruk.

 

4. Medarbeiderutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid

Årskonferansen for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 28-30. august på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden med ca 20 deltakere. Gro Holstad fra VOFO innledet om «Samfunnsoppdrag og frivillighet». Kristin Wear Prestrud fortalte om Norske Redningshunders innsats etter jordskjelvet i Nepal. Frode Aleksander Rismyhr tok for seg Frilynt Norge og deres arbeid for demokrati, organisasjonsliv og medbestemmelse.

Studieforbundets oppgaver med medarbeiderutvikling foregår på flere måter. For fylkesavdelingene er det en prioritert oppgave å ta seg av direkte henvendelser fra lokale/regionale kurslærere/kursinstruktører og hjelpe dem med råd og veiledning så langt de evner. Slik hjelp kan også hentes fra Studieforbundet sentralt eller i egen medlemsorganisasjon. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets nettside.

Det ble bestemt å konsentrere det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2015 om:

 • Studieplanens innhold og struktur
 • Kursansvarlig på lokalt nivå
 • Kurslederkurs
 • Tilretteleggingstilskudd

Arbeidet skulle styres fra kontoret. Det er foreløpig brukt mest tid på studieplanens innhold og struktur. Arbeidet videreføres i 2016.

 

5. Voksenopplæringsloven

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet og driver sin virksomhet i samsvar med Voksenopplæringsloven. Kursvirksomheten skal kunne knyttes opp mot ett eller flere av lovens overordnede mål. De som utarbeider nye studieplaner blir nå bedt om å angi hvilke av de overordnede målene de mener studieplanen kan knyttes opp mot:

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. (48%)
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. (74%)
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. (48%)
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. (39%)
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. (48%)
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. (58%)

Tallene i parentes angir prosentvis fordeling av svarene på studieplaner godkjent siste halvår 2015.

 

6. Måloppnåelse og endringer i 2015

Studieforbundet har som mål å stimulere til økt lokal kursaktivitet i medlemsorganisasjonene. I løpet av året økte studieaktiviteten med 2,8% totalt. Størst var økningen for Norges Birøkterlag som økte med 47 kurs og 816 kurstimer (59%). Det var også betydelig økning i rapportert kursaktivitet i Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 4H Norge. Flest kurs og kurstimer hadde fortsatt Norsk Kennel Klub (1.494 kurs / 31.266 kurstimer). Flest kursdeltakere hadde Norges Jeger- og Fiskerforbund (11.529 deltakere).

Det har også vært et mål å tilrettelegge søknads- og rapporteringsrutinene så enkle som mulig for brukerne. I løpet av året er det etablert mulighet for lokale kursarrangører å rapportere kurs digitalt. Tilbudet er godt mottatt og brukes av stadig flere.

De største medlemsorganisasjonene fikk tilbud om hjelp til å utarbeide plan for opplæring/kursaktivitet i egen organisasjon på nasjonalt nivå. Dette ble gjennomført for:

 • Norsk Kennel Klub
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • 4H Norge
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Det norske hageselskap
 • Norges speiderforbund

Planene vil i 2016 bli evaluert og nødvendige oppdateringer foretatt. Dette arbeidet er med på å etablere nærmere kontakt mellom medlemsorganisasjonen og studieforbundet.

 

7. Organisasjon

Studieforbundet avholdt årsmøte 20. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk med 10 medlemsorganisasjoner til stede. Prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv orienterte om "Friluftslivets år 2015". Årsmøtet godkjente årsmelding og regnskap og vedtok arbeidsplan og budsjett for 2016.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Jan Dalen, fylkesavdelingene (leder)
Hans Petter Dalby, Norges Jeger- og Fiskerforbund (nestleder)
Sølvi Egner-Kaupang, 4H Norge (styremedlem)
Eli Åsen, Norges Birøkterlag (styremedlem)
Dagny Wangensteen, Norsk Kennel Klub (styremedlem)

May Berthelsen, Norsk Botanisk Forening (varamedlem)
Sølvi Svendsen, Det norske hageselskap (varamedlem)
Johs. H. Røinås, fylkesavdelingene (varamedlem)

Ordfører/Varaordfører:
Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub
Rune A. Sørli, N&M Nordland

Valgkomité:
Gry Hovland, fylkesavdelingene
Geir Ottesen, Norsk Kennel Klub
Trond Gjessing, Norges Birøkterlag

Studieforbundet er inndelt i 18 fylkesavdelinger. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene. Studieforbundet deltok på familiedagen i Mossemarka i regi av N&M Østfold. Studieforbundet bidro med informasjon på fylkessamling for Hageselskapet avdeling Hedmark. Det er avholdt fylkesårsmøter i 14 av fylkesavdelingene. Styret har oppnevnt kontaktpersoner for Oppland og Sogn og Fjordane. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over fylkeskontaktene.

 

Studieforbundet har hatt følgende ansatte i 2015:
Daglig leder Finn Grimsgaard i 75% stilling
Studiekonsulent Odd Erik Randen i 100% stilling
Administrasjonskonsulent Astrid Frøyen i 75% stilling

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. De ansatte har ikke vært utsatt for skade eller ulykker i 2015. Studieforbundet holder kontor på Stabekk i Bærum kommune.

Bortsett fra at valgkomiteen tilstreber en jevnest mulig kjønnsbalanse i styret, er det ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. Styret består f.t. av 3 kvinner og 2 menn, det er 2 menn og 1 kvinne ansatt i Studieforbundet og våre fylkeskontakter er f.t. 11 menn og 6 kvinner.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

 

8. Ny nettside

Nettsiden www.naturogmiljo.no er sentral i Studieforbundets informasjonsarbeid. Nettsiden er fornyet i løpet av året og tilpasset ulike format. Informasjon om kurstilbud, tilskuddsordninger og studieplaner ligger ute på nettsiden som oppdateres daglig. Nyhetsbrev på e-post (N&M-nytt) med informasjon til medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger er sendt ut 8 ganger i 2015. N&M-nytt kan også leses på Studieforbundets nettside.

Studieforbundet har i løpet av året også etablert sin egen Facebook-side.

 

9. Økonomi

Studieforbundet har i 2015 mottatt følgende tilskudd fra Kunnskapsdepartementet/Vox:

Kroner
Grunntilskudd 1.500.000
Opplæringstilskudd 6.121.075
Restmidler 2.438
7.623.513

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling. Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal medvirke til at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 434.391. Studieforbundets økonomistyring er god og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen som da vil være på kr 1.321.828. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er viktig for å sikre den løpende driften av Studieforbundet og opprettholde et stabilt og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.

 

Stabekk, 17. februar 2016

Jan Dalen (sign.)
Hans Petter Dalby (sign.)
Sølvi Egner-Kaupang (sign.)
Eli Åsen (sign.)
Dagny Wangensteen (sign.)

__
Finn Grimsgaard (sign.)