Årsmelding 2012

1. Formål og profil

Studieforbundet natur og miljø skal legge forholdene til rette for og stimulere til kursaktivitet i medlemsorganisasjonene. Voksenopplæringsloven setter krav til at kursaktivitet som skal utløse statstilskudd, drives på grunnlag av overordnete mål som bl.a.:

  • bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Studieforbundet natur og miljø ønsker å fremstå som «Det grønne studieforbundet» som fronter begrep som «friluftsliv», «grønne verdier», «bærekraftig utvikling» og «meningsfull fritid».

2. Medlemsorganisasjoner/målgrupper

Studieforbundet natur og miljø består av 18 frivillige organisasjoner:

4H Norge (4H)
Den Norske Turistforening (DNT)
Det norske hageselskap (Dnh)
Hest og Helse (HH)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Birøkterlag (NB)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)
Norges speiderforbund (NSF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)

Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier. Studieforbundet er åpent for nye medlemsorganisasjoner med sammenfallende interesse og engasjement. I 2012 vedtok årsmøtet å oppta Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT) som ny medlemsorganisasjon.

Kursdeltakerne rekrutteres i betydelig grad blant organisasjonenes medlemmer eller personer som kan tenke seg å bli det. Det er derfor nærliggende å trekke den slutning at dette er målgruppen for de fleste av Studieforbundets kurs.

3. Kursaktivitet

Det er tillitsvalgte i medlemsorganisasjonenes lokale lag og foreninger som prioriterer hvilke kurs som skal i igangsettes. Dette innebærer at lokale behov for opplæring blir godt ivaretatt. Tema for kursvirksomheten gjenspeiler medlemmenes interesseområder:

Studieforbundet hjelper til med å utforme nye studieplaner. I 2012 ble 173 nye studieplaner godkjent. Ved utgangen av året lå ca 750 godkjente studieplaner tilgjengelige på Studieforbundets nettside.

I 2012 ble det gjennomført 2.663 kurs med til sammen 55.712 kurstimer. Det er en økning på 10% i forhold til året før. Det deltok totalt 12.776 menn og 11.463 kvinner på kursene. På Studieforbundets nettside er det lagt ut oversikt over kursaktiviteten. Det ble i 2012 innført registrering av dugnadstimer i forbindelse med gjennomførte kurs for å tydeliggjøre den frivillige innsatsen lokalt.

Studieforbundets oppgaver med medarbeiderutvikling foregår på flere måter. Lokale kurslærere/kursinstruktører får råd/veiledning ved henvendelser til kontaktpersoner i fylkesavdelingene eller til Studieforbundets kontor. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets nettside. Fra Studieforbundets stipendordning for opplæring/etterutdanning av kurslærere/kursinstruktører ble det i 2012 fordelt 43 stipend på til sammen kr 119.951. Landskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 20-22. april på Flå med 26 deltakere. Fylkessamling med representanter fylkesavdelingene fant sted 3-4. november på Gardermoen med 17 deltakere. I tillegg ble det gjennomført 2 medlemsmøter på dagtid i Oslo med til sammen 22 ansatte/tillitsvalgte fra medlemsorganisasjonene sentralt.

4. Utviklingsarbeid og arbeidsformer

Studieforbundet har valgt å legge det pedagogiske utviklingsarbeidet til medlemsorganisasjonene som forventes å gjennomføre dette i nært samarbeid med Studieforbundets studiekonsulent. I 2012 har Norges speiderforbund analysert hva speiding betyr, hvilke virkemidler som skal brukes og hvordan speiding skal drives fremover. Norges Naturvernforbund har utviklet en ny kursportefølje på nett og i samlinger. Norges Birøkterlag har under utarbeidelse et grunnleggende kurs i birøkt, med bl.a. implementering av resultater og kunnskap fra et tidligere prosjekt om digital lærebok.

Studieforbundet har i løpet av året – i samarbeid med flere av medlemsorganisasjonene – brukt betydelige ressurser på å forbedre og kvalitetssikre studieplaner.

5. Informasjon

Informasjon om kurstilbud, tilskuddsordninger og studieplaner ligger ute på nettsiden til Studieforbundet. I tillegg er det sendt ut 7 nummer av N&M-nytt med informasjon til medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.

6. Langtidsplanen

Studieforbundet arbeider etter arbeidsplan og langtidsplan vedtatt av årsmøtet. Langtidsplanen behandles hvert 3. år. I 2012 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i medlemsorganisasjonene for å få underlag for ny langtidsplanen som skal behandles på årsmøtet i 2013. Arbeidsplanen og langtidsplanen ligger tilgjengelig på Studieforbundets nettside.

7. Organisasjon

Studieforbundet avholdt årsmøtet 10. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk med 8 medlemsorganisasjoner til stede. Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Tore Larsson, Norges Jeger- og Fiskerforbund (leder)
Eli Åsen, Norges Birøkterlag (nestleder)
Dagny Wangensteen, Norsk Kennel Klub
Sølvi Egner-Kaupang, 4H Norge
Jan Dalen, fylkesavdelingene

May Berthelsen, Norsk Botanisk Forening (varamedlem)
Mari Søbstad Amundsen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (varamedlem)
Nils Erik Bjørklund, fylkesavdelingene (varamedlem)

Ordførere: Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub og Rune A. Sørli, N&M Nordland (vara).

Valgkomite: Gry Hovland, fylkesavdelingene, Tom Krøning, Det norske hageselskap og Vidar Nilsen, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Studieforbundet ansatte har vært: Daglig leder Finn Grimsgaard (75% stilling), studiekonsulent Odd Erik Randen (85% stilling) og kontorsekretær Astrid Frøyen (65% stilling). Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. Sekretariatet holder til i leide lokaler i Gamle Ringeriksvei 6 på Stabekk i Bærum.

Studieforbundets har 18 fylkesavdelinger. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene. På Studieforbundets nettside er det lagt ut oversikt over fylkeskontaktene.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

8. Økonomi

Studieforbundet mottok statstilskudd til sitt arbeid etter Lov om voksenopplæring:

Grunntilskudd kr 1 500 000
Opplæringstilskudd kr 5 526 958
Prosjektstøtte kr 70 000
Restmidler kr 3 983
Sum kr 7 100 941

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal i første rekke sikre at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Årets regnskap viser et underskudd på kr 444.438 som dekkes av egenkapitalen. Styret har vurdert egenkapitalen som unødvendig høy og lagt opp til at deler av den gradvis overføres lokale kursarrangører i form av forhøyet kurstilskudd (stimuleringstilskudd).

9. Prioriteringer

Studieforbundets prioriteringer har vært at de begrensete økonomiske midlene som stilles til rådighet i størst mulig grad skulle støtte/stimulere lokal kursvirksomhet. Det har vært et uttrykt ønske om å finne frem til enkle administrative rutiner som krevde minst mulig resurser. Kontoret har vært betjent av 3 deltidsansatte. Kurstilskuddet i 2012 var kr 110/100 pr time. Styret er godt fornøyd med denne prioriteringen som over tid kan vise en jevn økning i antall kurs og kursdeltakere.

10. Videre arbeid

Styret er opptatt av å utvikle gode rutiner for å leve opp til Voksenopplæringslovens overordnete mål. I den forbindelse er det etablert et prosjekt med egen prosjektleder som vil gjennomgå Studieforbundets opplæringsaktiviteter, interne kompetanseressurser og organisasjonen sett i lys av disse målene.

Styret vil rette en takk til kursdeltakere, kursarrangører, medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger for godt samarbeid og aktivitet i 2012. En spesiell takk rettes til de ansatte ved sekretariatet.

Stabekk, 9. april 2013

Tore Larsson, Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Sølvi Egner-Kaupang, Jan Dalen
__
Finn Grimsgaard