Årsmelding 2013

1. Formål og profil

Studieforbundet natur og miljø legger forholdene til rette for og stimulere til kursaktivitet i medlemsorganisasjonene. Studieforbundet natur og miljø som «Det grønne studieforbundet» fronter begrep som «friluftsliv», «grønne verdier», «bærekraftig utvikling» og «meningsfull fritid».

2. Medlemsorganisasjoner

Studieforbundet natur og miljø består nå av 19 medlemsorganisasjoner etter at Jakt- og Fiskesenteret ble godkjent som ny medlemsorganisasjon på årsmøtet i 2013:

4H Norge (4H)
Den Norske Turistforening (DNT)
Det norske hageselskap (Dnh)
Hest og Helse (HH)
Jakt- og Fiskesenteret (JFS)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Birøkterlag (NB)
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)
Norges speiderforbund (NSF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)

3. Kursaktivitet

Det er i stor grad lokale lag og foreninger i medlemsorganisasjonene som prioriterer hvilke kurs som skal i igangsettes. Dette innebærer at lokale behov for opplæring blir godt ivaretatt. Tema for kursvirksomheten gjenspeiler medlemmenes interesseområder:

Studieforbundet hjelper til med å utforme nye studieplaner. I 2013 ble det godkjent 150 nye studieplaner. Studieforbundet har – i samarbeid med flere av medlemsorganisasjonene – brukt betydelige ressurser på å forbedre og kvalitetssikre studieplaner. Ved utgangen av året lå ca 700 godkjente studieplaner tilgjengelige på Studieforbundets nettside. Det har vært ønskelig å få fjerne uaktuelle studieplaner fra nettsiden, men arbeidet har foreløpig vist seg å være krevende.

I 2013 ble det gjennomført 2.555 kurs med til sammen 53.746 kurstimer. Det er en liten tilbakegang i forhold til året før. Det deltok totalt 12.322 menn (53%) og 10.953 kvinner (47%) på kursene. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over kursaktiviteten fordelt på medlemsorganisasjoner. Det ble utbetalt kr 5.121.850 i kurstilskudd til lokale kursarrangører med utgangspunkt i en tilskuddssats på kr 100 pr kurstime fastsatt av styret. Ved rapportering av gjennomførte kurs ble det registrert 41.770 dugnadstimer som tydeliggjør den frivillige innsatsen.

Studieforbundets oppgaver med medarbeiderutvikling foregår på flere måter. For fylkesavdelingene er det en prioritert oppgave å ta seg av direkte henvendelser fra lokale/regionale kurslærere/kursinstruktører og hjelpe dem med råd og veiledning så langt de evner. Slik hjelp kan også hentes fra Studieforbundet sentralt eller i egen medlemsorganisasjon. I denne forbindelse er det ofte aktuelt å vise til Studieforbundets nettside.

Landskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ble gjennomført 19-21. april på Gardermoen med 22 deltakere. Fylkessamling med representanter fylkesavdelingene fant sted 2-3. november på Gardermoen med 14 deltakere.

4. Pedagogisk utviklingsarbeid

Studieforbundet har valgt å legge det pedagogiske utviklingsarbeidet til medlemsorganisasjonene som forventes å gjennomføre dette i nært samarbeid med Studieforbundets studiekonsulent. 4H Norge fikk i 2013 kr 40.000 til et pilot-prosjekt i Aust-Agder om Utvikling av en "instruktørbank». Det norske hageselskap fikk kr 40.000 til et prosjekt som dreier seg om utvikling av et kursopplegg for å få med innvandrerkvinner.

5. Voksenopplæringsloven

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet og driver sin virksomhet i overensstemmelse med Voksenopplæringsloven. Loven forutsetter at kursvirksomhet drives i samsvar med overordnete mål beskrevet i lovens §4 og at det rapporteres på dette.

 • I Studieforbundets formålsparagraf og profil gjenspeiles formuleringer i Voksenopplæringsloven om bl.a. «å legge grunnlag for bærekraftig utvikling» (§4a) og «tilgang til kunnskap og kompetanse» (§4d).

 • Målgruppen for studieforbundets kursvirksomhet gis i stor grad mulighet for «å påvirke egen livssituasjon» (§4b) og «tilgang til kunnskap og kompetanse» (§4d).

 • Tema for kursvirksomheten er variert, men har elementer av «bærekraftig utvikling» (§4a), «vedlikeholde og styrke demokratiet» (§4a), «møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring» (§4d) og i forståelse av det utvidete kulturbegrepet «styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i kulturlivet» (§4e).

 • Valg av arbeidsform i kurssammenheng varierer. Fra teoretisk tilnærming til praktisk øvelser tas det hensyn til deltakernes utgangspunkt og derigjennom bl.a. «bidrar til inkludering» (§4c).

 • Studieforbundets langtidsplan 2014-2016 (vedtatt på årsmøtet i 2013) inneholder beskrivelse av visjon og virksomhetside med formuleringer som «utvikling av aktive medborgere» (§4a), «fokus på bærekraftig utvikling» (§4a) og «påvirke egen livssituasjon»(§4b). Organisasjonen skal arbeide etter demokratiske prinsipper (§4a).

Måloppnåelse og endringer i 2013

 • I samarbeid med Det norske hageselskap er det utarbeidet et kursopplegg for å trekke inn innvandrerkvinner (§4c/4e).

 • Studieforbundet har vedtatt å hjelpe sine minste medlemsorganisasjoner med å komme i gang med kursaktivitet (§4a-e).

 • Årsmøtet vedtok å ta opp en ny medlemsorganisasjon: Jakt- og Fiskesenteret (§4a-e).

 • Studieforbundet har i samarbeid med medlemsorganisasjonene utarbeidet og godkjent 150 nye studieplaner (§4a-e) for nye kurstilbud, bl.a. Lavinehund, Ettersøksinstruktør, Isklatring, Ysting av ost, Sikkerhet på tur, Honningbehandling og Soppsakkyndig.

 • Samfunnsendringer, lovendringer eller ny vitenskap kan endre tilnærmingen til arbeidsmetoder og innhold. Dette har ført til bl.a. nye kurs hvor hundeeiere får opplæring i å forholde seg til andre hunder, barn, trafikk, spesielle bymiljøer o.l. som en del av en ny, urban hundepedagogikk der opplæringen flyttes fra den tradisjonelle ringen til et realistisk miljø.

 • Medlemsorganisasjonene kan få ekstra tilskudd til medarbeiderkurs (kurslærer-kurs). Ordningen er ny og vil først begynne å gjøre seg gjeldende fra 2014.

 • Årsmøtet vedtok at nye studieplaner skulle knyttes opp mot overordnete mål i Voksenopplæringsloven (§4). Det er innarbeidet i et nytt felt på studieplan-skjemaet til dette formål. Dette er med på å bevisstgjøre de som lager/leser studieplanen, om hva som står i Voksenopplæringsloven.

Det ble i 2013 gjennomført et prosjekt med egen prosjektleder som gjennomgikk Studieforbundets opplæringsaktiviteter, interne kompetanseressurser og organisasjonen sett i lys av målene i Voksenopplæringsloven. Dette arbeidet bør få betydning for fremtidige planlegging av virksomheten. Studieforbundet bør bl.a. bli flinkere til å sette rapporterbare mål.

6. Organisasjon

Studieforbundet avholdt årsmøtet 14. mai i Kulturhuset Stabekk kino på Stabekk med 7 medlemsorganisasjoner til stede.

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

Sølvi Egner-Kaupang, 4H Norge (leder)
Eli Åsen, Norges Birøkterlag (nestleder)
Dagny Wangensteen, Norsk Kennel Klub
Hans Petter Dalby, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Jan Dalen, fylkesavdelingene

May Berthelsen, Norsk Botanisk Forening (varamedlem)
Mari Søbstad Amundsen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (varamedlem)
Nils Erik Bjørklund, fylkesavdelingene (varamedlem)

Ordførere: Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub og Rune A. Sørli, N&M Nordland (vara).

Valgkomite: Tom Krøning, Det norske hageselskap, Vidar Nilsen, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Gry Hovland, fylkesavdelingene.

Studieforbundet ansatte er: Daglig leder Finn Grimsgaard (75% stilling), studiekonsulent Odd Erik Randen (100% stilling) og administrasjonskonsulent Astrid Frøyen (75% stilling). Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. De ansatte har ikke vært utsatt for skade eller ulykker i 2013. Studieforbundet holder kontor på Stabekk i Bærum kommune.

Studieforbundets har 18 fylkesavdelinger. Det er stor variasjon i aktiviteten i fylkesavdelingene. På Studieforbundets nettside ligger en oversikt over fylkeskontaktene.

Bortsett fra at valgkomiteen tilstreber en jevnest mulig kjønnsbalanse i styret, er det ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. Styret består f.t. av 3 kvinner og 2 menn, det er 2 menn og 1 kvinne ansatt i Studieforbundet og våre fylkeskontakter er f.t. 10 menn og 8 kvinner.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

7. Informasjon

Nettsiden www.naturogmiljo.no er sentral i Studieforbundets informasjonsarbeid. Informasjon om kurstilbud, tilskuddsordninger og studieplaner ligger ute på nettsiden som oppdateres daglig. Nyhetsbrev på e-post (NM-nytt) med informasjon til medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger ble sendt ut 7 ganger i 2013. NM-nytt kan også leses på Studieforbundets nettside.

Studieforbundet har deltatt med informasjon om studiearbeid, studieplaner, tilskuddsordninger m.v. på møter/kurs bl.a. for:

Fylkesinstruktører for Jegerprøven (Odd Erik Randen)
N&M Vest-Agder (Kjersti Nygaard)
N&M Møre og Romsdal (Kjersti Nygaard og Finn Grimsgaard)
Norges Naturvernforbund (Odd Erik Randen)
N&M Oppland (Finn Grimsgaard)
Norske Redningshunder (Odd Erik Randen)
Det norske hageselskap (Odd Erik Randen)

8. Økonomi

Studieforbundet har i 2013 mottatt følgende tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til sin virksomhet:

Grunntilskudd kr 1 500 000
Opplæringstilskudd kr 5 369 353
Restmidler kr 15 372
Sum kr 6 884 725

Grunntilskuddet gis til alle godkjente studieforbund etter størrelse og skal dekke administrasjons- og driftskostnader, pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling.

Opplæringstilskuddet gis på grunnlag av antall gjennomførte kurstimer de to siste årene og skal i første rekke sikre at det arrangeres kurs for voksne rundt om i landet.

Årets regnskap viser et overskudd på kr 91.965. Studieforbundets økonomistyring er god og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen som da vil være på kr 1.284.322. Styret er av den oppfatning at en egenkapital på ca 750.000 kroner er tilstrekkelig for Studieforbundet og vil foreslå at deler av egenkapitalen gradvis overføres medlemsorganisasjonene/lokale kursarrangører i form av kurstilskudd og/eller prosjektmidler.

Stabekk, 12. februar 2014

Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Hans Petter Dalby, Jan Dalen
_ _
Finn Grimsgaard