Arbeidsplan 2016

Studieforbundet natur og miljø skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet, bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet i henhold til Lov om voksenopplæring.

Studieforbundet vil prioritere følgende oppgaver i 2016:

  1. Delta på aktuelle arrangementer og møtesteder i medlemsorganisasjonene for å sikre nærhet mellom organisasjonene og studieforbundet. Oppfordre til at dette følges opp fylkesvis også.

  2. Medvirke til at det blir arrangert kurs for personer som har ansvar for studiearbeid i organisasjonene.

  3. Bidra til å utvikle medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner. Gi tilbud til flere medlemsorganisasjoner om å få utarbeidet egne opplæringsplaner.

  4. Kvalitetssikre og godkjenne nye og eksisterende studieplaner i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Følge opp resultatet av utviklingsprosjektet fra 2015.

  5. Sørge for at tilbud om tilretteleggingstilskudd gjøres bedre kjent og blir tatt i bruk på kurs hvor det er behov for særskilt tilrettelegging for enkelte kursdeltakere.

  6. Holde kontakt med fylkesavdelingene. Evaluere erfaring med oppnevnte fylkeskontakter. Påse at Studieforbundets regionale forankring opprettholdes.

  7. Arrangere årskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.

  8. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets nettside og Facebook-side. Holde kontakt med medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom månedlig utsending av N&M-nytt.

  9. Se på mulighetene for å gjøre søknads-/rapporteringsprosedyrene enda enklere.

 
Vedtatt på årsmøtet 20. mai 2015