Arbeidsplan 2015

Studieforbundet vil prioritere følgende oppgaver:

 1. Kvalitetssikre og godkjenne nye og eksisterende studieplaner sammen med
  medlemsorganisasjonene. Studieplankatalogen inndeles i flere emnegrupper for å
  bedre oversikt og bruk.

 2. Stimulere til økt kursaktivitet. Delta på medarbeiderkurs og årsmøter i
  medlemsorganisasjonene for å sikre nærhet mellom organisasjonene og
  studieforbundet.

 3. Hjelpe medlemsorganisasjonene med å utarbeide en plan for
  opplæring/kursaktivitet i egen organisasjon på nasjonalt nivå. Studieforbundets
  plass i denne sammenheng må komme tydelig fram. Planen skal presenteres for
  studieforbundet.

 4. Sammen med medlemsorganisasjonenes sentralledd jobbe for at det etableres en
  kursansvarlig på lokalt nivå i medlemsorganisasjonene der det er hensiktsmessig.

 5. Delta på årsmøter og andre arrangementer i minst 5 fylkesavdelinger for gjensidig
  kontakt og informasjon.

 6. Sette av økonomiske ressurser til pedagogisk utviklingsarbeid som
  medlemsorganisasjonene kan søke på og gjennomføre i samarbeid med
  studieforbundet. Evaluere ordningen.

 7. Planlegge og arrangere medarbeiderkurs i Oslo, Bergen og Trondheim.

 8. Sørge for at tilbud om «tilretteleggingstilskudd» gjøres kjent og blir tatt i bruk på
  kurs hvor det er behov for særskilt tilrettelegging for enkelte kursdeltakere.

 9. Arrangere «Årskonferanse» for representanter fra medlemsorganisasjonene og
  fylkesavdelingene. Evaluere om årskonferansen er det rette forum både for
  medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene i ettertid.

 10. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets nettside. Holde kontakt med
  medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom månedlig utsending av
  «N&M-nytt».

 11. Nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om studieforbundet kan nyttiggjøre seg
  bruk av sosiale medier og i så fall hvilke?

 12. Utbetale kurstilskudd hver måned. Vurdere differensierte tilskuddssatser. Sette av
  økonomiske ressurser til medarbeiderkurs i medlemsorganisasjonenes regi som
  fordeles etter søknad.

Vedtatt på årsmøtet 20. mai 2014