Protokoll fra årsmøtet 10. mai 2012

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Guro Thane Lange
4H Norge (6 stemmer): Sølvi Egner-Kaupang og Kristin Madsen
Norges Birøkterlag (4 stemmer): Trond Gjessing
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (4 stemmer): Grethe Ludvigsen
Norges speiderforbund (4 stemmer): Venusia Vinciguerra
Natur og Ungdom (2 stemmer): Mari Hennum Syrrist
Hest og Helse (2 stemmer): Eli Mellem

For fylkesavdelingene møtte:
Jan Dalen, N&M Vestfold (1 stemme)

Til sammen: 39 stemmer

Fra styret møtte:
Tore Larsson (NJFF)
Simen Saxebøl (4H)
Dagny Wangensteen (NKK)
Eli Åsen (NB)
Nils Erik Bjørklund (N&M Troms)

Fra Valgkomiteen:
Trond Gjessing (NB)

Fra administrasjonen:
Finn Grimsgaard, Odd Erik Randen og Astrid Frøyen

Ida Eliassen-Coker fra Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) innledet møtet med en kort presentasjon av organisasjonen og hva den sto for.
Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Guro Thane Lange og Venusia Vinciguerra ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2011

Eli Åsen presenterte årsmeldingen.

På forespørsel fra Trond Gjessing om hvor stor egenkapitalen styret vurderte Studieforbundet hadde behov for, svarte Tore Larsson 750.000 kr.

Årsmeldingen for 2011 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2011

Dagny Wangensteen presenterte regnskapet for 2011 med et overskudd på ca kr 370.000.

Følgende hadde ordet: Øystein Eikeseth og Tore Larsson.

Ordfører refererte revisjonsberetningen.

Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT)

Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) søker medlemskap i Studieforbundet. Nils Erik Bjørklund presenterte styrets innstilling i saken.

Følgende hadde ordet: Tore Larsson, Øystein Eikeseth, Trond Gjessing og Simen Saxebøl.

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:
Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) opptas som medlem av Studieforbundet natur og miljø med tilskuddsrett fra 1.7.2012 under forutsetning av at det betales halv kontingent (kr 500) for 2012.

Sak 5 - Fylkesavdelingene - Vedtektsendringer

Tore Larsson redegjorde for arbeidet med saken og styrets forslag til vedtektsendringer.

Følgende hadde ordet: Venusia Vinciguerra, Jan Dalen og Øystein Eikeseth.

Årsmøtet vedtok deretter enstemmig følgende endringer i Studieforbundets vedtekter:

§6 – Fylkesårsmøte, fjerde avsnitt endres til:
Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøtet. Innkalling og eventuelle saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene/Studieforbundet sentralt senest 3 uker før møtet. Studieforbundet sentralt videresender innkallingen til medlemsorganisasjonenes sentralledd som sender den til sitt regionale ledd. Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars.

§7 – Fylkesstyret, nytt tredje avsnitt:
Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen.

Sak 6 - Arbeidsplan for 2013

Simen Saxebøl la frem styrets forslag til arbeidsplan for 2013.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Jan Dalen, Øystein Eikeseth, Tore Larsson, Mari Hennum Syrrist og Simen Saxebøl.

Arbeidsplanen for 2013 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 - Budsjett for 2013

Nils Erik Bjørklund la frem styrets forslag til budsjett for 2013.

Følgende hadde ordet: Øystein Eikeseth, Venusia Vinciguerra, Tore Larsson og Finn Grimsgaard.

Budsjettet for 2013 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 - Valg

Valgkomitéens leder Trond Gjessing redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Rune Sørli (N&M Nordland) ble gjenvalgt som varaordfører for 1 år

Dagny Wangensteen (NKK) ble valgt til styremedlem for 2 år
Jan Dalen (N&M Vestfold) ble valgt til nytt styremedlem for 2 år
Sølvi Egner-Kaupang (4H) ble valgt til nytt styremedlem for 1 år

Tore Larsson (NJFF) ble gjenvalgt som leder for 1 år

May Berthelsen (NBF) ble valgt til nytt varamedlem for 1 år
Mari Søbstad Amundsen (NBS) ble valgt til nytt varamedlem for 1 år
Nils Erik Bjørklund (N&M Troms) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Vidar Nilsen (NJFF) ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Avslutning

Tore Larsson takket Simen Saxebøl og andre styremedlemmer som hadde sittet i styret for innsatsen.

Møtet ble avsluttet med kaffe og smørbrød.