Ekstraordinært årsmøte 17. desember 2019

Protokoll Ekstraordinært årsmøte 17. desember 2019 Sak: Opptak av Foreningen Arbeidshesten

Ekstraordinært årsmøte 24. oktober 2019

Protokoll Ekstraordinært årsmøte 24. oktober 2019 Sak: Opptak av Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag

Protokoll fra årsmøtet 14. mai 2019

Styreleder Jan Dalen ønsket velkommen og overlot ordet til ordfører Bjarne Oppegård.

Sak 1) Godkjenne de fremmøtte representanter

Representanter med stemmerett
• Norsk Kennel Klub (NKK), 8 stemmer – Dagny Wangensteen
• Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), 8 stemmer – Bjarne Oppegård
• Norske Redningshunder (NRH), 6 stemmer – Jim Olav Hansen
• Den Norske Turistforening (DNT), 4 stemmer – Anne-Marie Planke
• Norges Speiderforbund (NSF), 4 stemmer – Caroline Hop
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), 4 stemmer – Ketil Jørstad
• Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), 4 stemmer – Pål Karlsen
• Det norske hageselskap (Dnh), 4 stemmer – Karen Byhring Jordal
• Hest og Helse (HH), 2 stemmer – Annika Meltzer
• Natur og Ungdom (NU), 2 stemmer, Therese Hugstmyr Woie
• Fylkesavdelingene, 1 stemme – Olav Balle

Representanter uten stemmerett
Jan Dalen (styreleder), May Berthelsen (styremedlem), Hans Petter Dalby (styremedlem), Endre Kleiveland (styremedlem), Sissel Goodgame (styrevara), Per Sigmund Bø (N&M Oslo/Akershus), Edgar Waag og Terje Wangsholm (N&M Hordaland), Tine Bjonge og Astrid Frøyen (administrasjonen) og Finn Grimsgaard (gjest).
Det var ingen kommentarer fra salen og de fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent.

Vedtak: De fremmøtte representanter er godkjent.

Sak 2) Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Innkallingen gikk ut til alle medlemsorganisasjoner og fylkesledd 20. februar. Det var ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller forretningsorden, som alle ble enstemmig godkjent.

Vedtak: Innkallingen, sakslisten og forretningsorden er godkjent.

Sak 3) Velge referent og representanter til å underskrive protokollen

Ordfører Bjarne Oppegård foreslo sekretariatet ved Tine Bjonge og Astrid Frøyen som referenter, og Dagny Wangensten (NKK) og Pål Karlsen (NSNF) til å underskrive protokollen. Det var ingen andre forslag og de foreslåtte ble enstemmig valgt.

Vedtak: Tine Bjonge og Astrid Frøyen er valgt som referenter, og Dagny Wangensten (NKK) og Pål Karlsen (NSNF) er valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4) Behandle studieforbundets årsmelding

Styreleder Jan Dalen redegjorde for Årsmeldingen 2018. Følgende hadde ordet i saken: Therese Hugstmyr Woie og Jan Dalen. Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent.

Vedtak: Årsmeldingen 2018 er godkjent

Sak 5) Behandle studieforbundets regnskap i revidert stand

Daglig leder Tine Bjonge redegjorde for årsregnskapet 2018. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til regnskapet som ble enstemmig godkjent.

Vedtak: Årsregnskapet 2018 er godkjent

Sak 6) Behandle innkomne søknader om opptak i studieforbundet

Søknad om opptak fra Friends for Understanding
Nestleder May Berthelsen redegjorde for søknaden om opptak fra Friends for Understanding, en liten ungdomsorganisasjon som jobber for et bærekraftig samfunn. Det ble en omfattende debatt der følgende hadde ordet en eller flere ganger: Dagny Wangensteen, Bjarne Oppegård, Jim Olav Hansen, Anne-Marie Planke, Ketil Jørstad, Pål Karlsen, Karen Byhring Jordal, Annika Meltzer, Therese Hugstmyr Woie, Jan Dalen, May Berthelsen, Endre Kleiveland, Edgar Waag og Tine Bjonge. Søkerorganisasjonen var ikke selv tilstede.
Styret innstilte på opptak. NKK v/Dagny Wangensteen foreslo at behandlingen skulle utsettes til neste årsmøte, mens NU v/Therese Hugstmyr Woie foreslo at søknaden skulle avslås. Det ble gjennomført en tredelt avstemming der NKKs forslag om utsettelse fikk flertall med 39 stemmer, mot styrets innstilling (godkjenning) som fikk 6 stemmer og NUs forslag (avslag) som fikk 2 stemmer.

Vedtak: Behandlingen av søknaden om opptak fra Friends for Understanding er utsatt til neste årsmøte.

Sak 7) Behandle innkomne forslag og saker, herunder vedtektsendringer

Det var ingen innkomne forslag og saker fra medlemsorganisasjonene. Styret fremmet tre forslag om vedtektsendring, presentert av styremedlem Hans Petter Dalby. (Vedtektsendring krever 2/3 flertall)

Forslag 1 – Innkalling til årsmøte i studieforbundet

§4 3. og 4. avsnitt med gjeldende ordlyd:
Saker som medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars.
• Styret innkaller til årsmøtet. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni.

Var foreslått endret til følgende ordlyd:
Styret innkaller til årsmøtet senest 20. februar. Saker som medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars.
• Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Saksliste og saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet.

Styrets begrunnelse var at fristen for innkalling til årsmøte bør være før fristen for forslag til samme. Det var ingen kommentarer fra salen og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Vedtektenes §4, 3. og 4. avsnitt endres som foreslått. 20. februar er ny innkallingsfrist til studieforbundets årsmøte.

Forslag 2 – Innkalling til ekstraordinært årsmøte i studieforbundet

§4 6. avsnitt med gjeldende ordlyd:
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemsorganisasjonene krever det.
Var foreslått endret til følgende ordlyd:
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter vedtak av årsmøtet, vedtak av styret eller skriftlig krav fra halvparten av medlemsorganisasjonene.
Styrets begrunnelse var at det bør være en rimelig frist, slik at alle parter får mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser. Det var ingen kommentarer fra salen og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Vedtektene §4, 6. avsnitt endres som foreslått. Det innføres en innkallingsfrist på 14 dager til ekstraordinært årsmøte i studieforbundet.

Forslag 3 – Innkalling til fylkesårsmøte

§6 3. og 4. avsnitt med gjeldende ordlyd:
Saker som medlemsorganisasjonene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet, må være innsendt senest 1. februar.
• Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøtet. Innkalling og eventuelle saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene/Studieforbundet sentralt senest 3 uker før møtet. Studieforbundet sentralt videresender innkallingen til medlemsorganisasjonenes sentralledd som sender den til sitt regionale ledd. Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars.

Var foreslått endret til følgende ordlyd:
Fylkesstyret innkaller til årsmøte senest 15. januar. Saker som medlemsorganisasjonene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet, må være innsendt senest 1. februar.
• Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars. Saksliste og saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene og Studieforbundet sentralt senest 3 uker før møtet.

Styrets begrunnelse var at fristen for innkalling til årsmøte bør være før fristen for forslag til samme. Rutinen med å sende ut innkallingen via studieforbundet og medlemsorganisasjonene sentralt er også lite hensiktsmessig. Her kan studieforbundet og medlemsorganisasjonene bidra mer effektivt på andre måter. Følgende hadde ordet i saken: 29 Edgar Waag og 20 Olav Balle. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Vedtektene §6, 3. og 4. avsnitt endres som foreslått. Det innføres en tidligere innkallingsfrist til fylkesavdelingenes årsmøter, og rutinene rund innkallingen forenkles.

Sak 8) Fastsette medlemskontingenten

Studieforbundets drift finansieres av tilskudd fra staten, medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og eventuelle andre inntektskilder (§8 Økonomi 1. avsnitt). Styreleder Jan Dalen la frem styrets forslag om å opprettholde grunnkontingenten på kr 1 000 per medlemsorganisasjon, men øke prosenttillegget fra 4% til 5% av fjorårets tilskudd. Budsjettet for 2020 er satt opp under denne forutsetning. Følgende hadde ordet en eller flere ganger i saken: Dagny Wangensteen, Bjarne Oppegård, Jim Olav Hansen, Ketil Jørstad, Pål Karlsen, Jan Dalen, Sissel Goodgame og Tine Bjonge. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Medlemskontingenten fra og med 2020 er kr 1000 i grunnkontingent, pluss 5% av fjorårets tilskudd.

Sak 9) Planer og budsjett

Endre Kleiveland la frem og redegjorde for styrets arbeidsplan og budsjett for 2020, supplert av daglig leder Tine Bjonge. Følgende hadde ordet en eller flere ganger i saken: Dagny Wangensteen, Bjarne Oppegård, Ketil Jørstad, Therese Hugstmyr Woie, Jan Dalen, Endre Kleiveland og Tine Bjonge. Både planer og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Planer for 2020

• Samarbeide med VOFO og andre studieforbund for best mulige vilkår for studieforbundene og voksenopplæring gjennom studieforbund
• Gjøre nødvendige grep for å takle og tilpasse studieforbundet til de varslede omveltningene
• Sørge for smidig utprøving og overgang til nytt kursadministrasjonssystem. Herunder sørge for daglig drift uten opphold og problemer for brukerne (arrangørene)
• Bygge opp en helt ny hjemmeside tilpasset det nye kursadministrasjonssystemet, og med nødvendige funksjoner som fil-lagring og arkiv mm
• Starte arbeidet med å bli et foregangs-studieforbund og legge til rette for samarbeid på tvers av medlemsorganisasjonene, herunder opprette et felles utdanningsforum
• Få på plass nye fylkesavdelinger og følge opp disse
• Løpende kontakt med medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere
• Arrangere Årsmøte i mai
• Arrangere Årskonferanse i september/oktober

Vedtak: Styrets planer for 2020 er godkjent

Budsjett 2020

Budsjett 2020

Vedtak: Det fremlagte budsjett for 2020, med en total omsetning på 10 265 000 kr og et underskudd på 100 000 kr, er godkjent.

Sak 10) Valg

Ordfører 2019/2020

Valgkomiteens leder Olav Bolle la frem valgkomiteens innstilling. Det var ingen kommentarer fra salen og begge kandidatene ble enstemmig valgt.
• Ordfører (Velges for 1 år) - Bjarne Oppegård (NJFF) - Gjenvalgt
• Varaordfører (Velges for 1 år) - Signe Lindbråten (4H) - Valgt (ny)

Styre 2019/2020

Valgkomiteens leder Olav Bolle la frem valgkomiteens innstilling. Det var ingen kommentarer fra salen og alle kandidatene ble enstemmig valgt.
• Styreleder (Velges for 1 år) - Jan Dalen (N&M Vestfold) - Gjenvalgt
• Styremedlem (Velges for 2 år) - May Berthelsen (NBF) - Gjenvalgt
• Styremedlem (Velges for 2 år) - Hans Petter Dalby (NJFF) - Gjenvalgt
• Styremedlem (Velges for 2 år, 1 år igjen) - Marianne Ono Njøten (NKK)
• Styremedlem (Velges for 2 år, 1 år igjen) - Endre Kleiveland (DNT)
• Varamedlem 1 (Velges for 1 år) - Lena Høvik (Dnh) - Gjenvalgt
• Varamedlem 2 (Velges for 1 år) - Sissel Goodgame (NB) - Gjenvalgt
• Varamedlem 3 (Velges for 1 år) - Johs. H. Røinås (N&M Akershus) - Gjenvalgt

Valgkomite 2019/2020

Styreleder Jan Dalen la frem styrets forslag til varamedlem og nytt medlem i valgkomiteen. Det var ingen kommentarer fra salen og begge ble enstemmig valgt.
• Medlem (Velges for 3 år, 1 år igjen) - Geir Ottesen (NKK)
• Medlem (Velges for 3 år, 2 år igjen) - Anne-Mari Planke (DNT)
• Medlem (Velges for 3 år) - Vidar Nilsen (NJFF) - Valgt (ny)
• Varamedlem (Velges for 1 år) - Jim Olav Hansen (NRH) - Gjenvalgt

Sak 11) Tilsette registrert revisor

Det er årsmøte som velger (tilsetter) revisor. Styremedlem Hans-Petter Dalby, supplert av daglig leder Tine Bjonge, la frem styrets forslag på ny revisor. Det var ingen kommentarer og han ble enstemmig valgt.

Vedtak: Statsautorisert revisor John Asle Johnsen AS (orgnr 996 260 968) er valgt som ny revisor for Studieforbundet natur og miljø.

Avslutning

Styreleder Jan Dalen takket for fornyet tillit, de fremmøte representanter og ordfører Bjarne Oppegård for innsatsen. Møte ble hevet og avløst av et dialogmøte om region-leddenes fremtidige rolle og oppgaver.

2019 SIGNERT ÅRSMØTEPROTOKOLL
2018 ÅRSMELDING
2018 REGNSKAP SIGNERT
2018 PROSJEKTREGNSKAP
2019 BUDSJETT
2020 BUDSJETT