Protokoll fra årsmøtet 30. mai 2011

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth og Dagny Wangensteen
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Velaug Bjørholt
4H Norge (6 stemmer): Simen Saxebøl og Sølvi Egner-Kaupang
Norges Birøkterlag (6 stemmer): Trude Sommerstad
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (4 stemmer): Grethe Ludvigsen
Den Norske Turistforening (4 stemmer): Marie Brøvig Andersen
Det norske hageselskap (4 stemmer): Tom Krøning
Norges speiderforbund (4 stemmer): Ksenia Sazonova og Venusia Vinciguerra
Natur og Ungdom (2 stemmer): Sigrid Ryeng Alnes og Mari H Syrrist

For fylkesavdelingene møtte:
Johs. Røinås, Oslo og Akershus (1 stemme)

Til sammen: 47 stemmer

Fra styret møtte:
Tore Larsson (NJFF), Inger Dahle (NKK), Kjell Buraas (NBS), Eli Åsen (NB) og Kjersti Nygaard (Østfold)

Fra Valgkomiteen møtte:
Knut Erik Risvik (NJFF)

Fra administrasjonen møtte:
Finn Grimsgaard, Odd Erik Randen og Astrid Frøyen

Gjest:
Sturla Bjerkaker, Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Sturla Bjerkaker åpnet møtet med et foredrag om folkeopplysning og dannelse.
Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Sølvi Egner-Kaupang og Mari H Syrrist ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2010

Inger Dahle presenterte årsmeldingen.

Tore Larsson redegjorde for de nå avsluttete fusjonssamtalene med BSF og Populus.

Øystein Eikeseth hadde ordet til saken.

Årsmeldingen for 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2010

Kjell Buraas, supplert av Tore Larsson, presenterte regnskapet for 2010 med et overskudd på ca kr 750.000.

Følgende ba om ordet til saken: Simen Saxebøl og Tom Krøning.

Ordfører refererte revisjonsberetningen.

Regnskapet for 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Fylkesavdelingenes roller og arbeidsoppgaver

Kjersti Nygaard orienterte om styrets arbeid med saken og oppgaver styret mener fylkesavdelingene skal ivareta.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger til saken: Tore Larsson, Øystein Eikeseth, Johs. Røinås, Marie Brøvig Andersen, Sigrid Ryeng Alnes, Tom Krøning, Ksenia Sazonova, Finn Grimsgaard, Sølvi Egner-Kaupang, Inger Dahle og Simen Saxebøl.

Tore Larsson la frem følgene forslag som ble enstemmig vedtatt:
"Årsmøtet gir styret i oppgave å utrede alternativer for organisering og komme tilbake med konkrete forslag til neste årsmøte."

Sak 5 - Arbeidsplan for 2012

Tore Larsson la frem styrets forslag til arbeidsplan for 2012.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger til saken: Marie Brøvig Andersen, Sigrid Ryeng Alnes, Sølvi Egner-Kaupang, Ksenia Sazonova og Øystein Eikeseth. Mye av debatten dreide seg om innhold og organisering av fremtidige landskonferanser.

Det ble også foreslått et tillegg til punkt 9 i arbeidsplanen:
"...., samt for allerede eksisterende medlemsorganisasjoner."

Arbeidsplanen for 2012 med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 - Budsjett for 2012

Tore Larsson la frem styrets forslag til budsjett for 2012.

Et oppklarende spørsmål fra Simen Saxebøl ble besvart.

Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 - Valg

Valgkomitéens leder Knut Erik Risvik redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Rune Sørli (fylkesavdelingene i Nord-Tøndelag og Nordland) ble valgt som ny varaordfører for 1 år

Tore Larsson (NJFF) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Eli Åsen (NB) ble valgt til nytt styremedlem for 2 år
Simen Saxebøl (4H) ble valgt til nytt styremedlem for 2 år

Tore Larsson (NJFF) ble valgt som leder for 1 år

Dagny Wangensteen (NKK) ble valgt til nytt varamedlem for 1 år
Marie Brøvig Andersen (DNT) ble valgt til nytt varamedlem for 1 år
Nils Erik Bjørklund (fylkesavdelingen i Troms) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Tom Krøning (Dnh) ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Avslutning

Tore Larsson takket Kjell Buraas, Astrid Solberg og Jens Thygesen for deres innsats i styret. Han sendte også en hilsen til Anne Marie Aamelfot Hjelle for mange års innsats som ordfører for årsmøtene.
Møtet ble avsluttet med kaffe og smørbrød.