Budsjett 2012

Budsjett Merk. Just.budsjett 2011 Regnskap 2010
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7 000 000 1 6 865 000 6 060 785
Medlemskontingent 200 000 162 000 134 424
Andre inntekter 10 000 8 000 21 563
DRIFTSKOSTNADER
Opplæringstilskudd 5 225 000 2 5 225 000 3 630 548
Pedagogisk utviklingsarbeid 160 000 160 000 150 000
Medarbeiderutvikling 250 000 3 270 000 139 071
Personalkostnader 1 300 000 1 285 000 1 278 142
Kontorlokaler 120 000 120 000 103 560
Administrasjon/informasjon 275 000 255 000 197 337
Andre kostnader 50 000 45 000 17 819
7 380 000 7 360 000 5 516 477
DRIFTSRESULTAT -170 000 -325 000 700 295
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 50 000 50 000 56 565
ÅRSRESULTAT -120 000 -275 000 756 860

Merknader:

(1) Beløpet er usikkert pga uavklart fordeling mellom studieforbundene (trappetrinn?)
(2) Timetilskudd på kr 95,- for 55.000 kurstimer
(3) Omfatter landskonferanse, fylkessamling, medlemsmøter, stipendordning mm

Vedtatt på årsmøtet 30. mai 2011