Budsjett 2017

Budsjett 2017 Merknad Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 8 330 000 (1) 7 623 513
Medlemskontingent 240 000 (2) 244 889
Andre inntekter 10 000 17 642
8 580 000 7 886 044
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 6 150 000 (3) 5 421 205
Pedagogisk utvikl.arb. 100 000 0
Medarbeiderutvikling 150 000 93 009
Personalkostnader 1 690 000 (4) 1 606 024
Kontorlokaler 125 000 100 667
Administrasjon/informasjon 225 000 211 895
Andre kostnader 160 000 (5) 57 726
8 600 000 7 490 526
DRIFTSRESULTAT -20 000 395 518
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 20 000 38 873
ÅRSRESULTAT 0 434 391

Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i 2016.
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd.
(3) Kurstilskudd kr 95 pr time / 64.000 kurstimer. Kr 70.000 i "tilretteleggingstilskudd".
(4) Uendret 2,5 årsverk på kontoret.
(5) Inkl. møtegodtgjørelse for styret: Kr 1.800 pr dag.

Vedtatt på årsmøtet 19. mai 2016