Budsjett 2019

Budsjett 2019 Merk. Budsjett 2018 Regnskap 2017
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 8 450 000 1 8 500 000 8 396 013
Medlemskontingent 330 000 2 250 000 241 520
Andre inntekter 20 000 10 000 30 000
8 800 000 8 760 000 8 667 533
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 6 060 000 3 6 500 000 6 392 799
Pedagogisk utviklingsarbeid 150 000 150 000 95 370
Medarbeiderutvikling/årskonferanse 150 000 150 000 141 246
Personalkostnader 1 885 000 4 1 750 000 1 693 333
Kontorlokaler 120 000 120 000 109 690
Administrasjon/informasjon 250 000 300 000 169 845
Andre kostnader 200 000 5 200 000 191 530
8 815 000 9 175 000 8 793 813
DRIFTSRESULTAT -15 000 -415 000 -126 280
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 15 000 15 000 17 894
ÅRSRESULTAT 0 -400 000 -108 386

Merknader:

(1) Tilskuddsordningen er under evaluering. Beløpet er usikkert.
(2) Medlemskontingent kr 1.000 + 5% av mottatt kurstilskudd siste år.
(3) Kurstilskudd kr 92 pr time, 65.500 kurstimer. Kr 34.000 til tilretteleggingstilskudd.
(4) Daglig leder 100%-stilling, adm.konsulent 75%-stilling og studiekonsulent 60-80%-stilling.
(5) Inkl. møtegodtgjørelse for styret kr 1.800 pr dag.

Vedtatt av styret 14. juni 2018 iht. årsmøtets vedtak