Budsjett 2016

Budsjett 2016 Merknad Regnskap 2014
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7 750 000 (1) 7 168 496
Medlemskontingent 235 000 (2) 223 874
Andre inntekter 15 000 18 522
8 000 000 7 410 892
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 5 650 000 (3) 5 655 125
Pedagogisk utvikl.arb. 100 000 100 000
Medarbeiderutvikling 240 000 199 468
Personalkostnader 1 600 000 (4) 1 628 282
Kontorlokaler 125 000 101 688
Administrasjon/informasjon 250 000 178 930
Andre kostnader 70 000 68 173
8 035 000 7 931 666
DRIFTSRESULTAT -35 000 -520 774
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 35 000 60 745
ÅRSRESULTAT 0 (5) -460 029

Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i dag.
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd.
(3) Kurstilskudd kr 90 pr time / 61.000 kurstimer. Kr 160.000 i "tilretteleggingstilskudd".
(4) 2,5 årsverk på kontoret. Innskuddspensjon innført.
(5) Egenkapital uendret kr 824.293.

Vedtatt på årsmøtet 20. mai 2015