Budsjett 2018

Budsjett 2018 Merknad Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 8 500 000 (1) 8 030 652
Medlemskontingent 250 000 (2) 235 848
Andre inntekter 10 000 71 920
8 760 000 8 338 420
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 6 500 000 (3) 5 563 040
Pedagogisk utvikl.arb. 150 000 21 200
Medarbeiderutvikling 150 000 132 587
Personalkostnader 1 750 000 (4) 1 601 377
Kontorlokaler 125 000 103 860
Administrasjon/informasjon 300 000 192 059
Andre kostnader 200 000 (5) 93 663
9 175 000 7 707 786
DRIFTSRESULTAT -415 000 630 634
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 15 000 18 951
ÅRSRESULTAT -400 000 649 585

Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i 2017.
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd.
(3) Kurstilskudd kr 100 pr time / 64.000 kurstimer. Kr 100.000 i "tilretteleggingstilskudd".
(4) Uendret 2,5 årsverk på kontoret.
(5) Inkl. møtegodtgjørelse for styret: Kr 1.800 pr dag.

Vedtatt på årsmøtet 15. mai 2017