Budsjett 2014

Budsjett 2014 Regnskap 2012
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7 000 000 (1) 7 100 941
Medlemskontingent 240 000 197 562
Andre inntekter 20 000 32 530
7 260 000 7 331 033
 
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 5 130 000 (2) 5 673 430
Pedagogisk utviklingsarbeid 0 160 000
Medarbeiderutvikling 200 000 (3) 298 919
Personalkostnader 1 540 000 (4) 1 364 760
Kontorlokaler 130 000 109 405
Administrasjon/informasjon 235 000 193 033
Andre kostnader 65 000 59 493
7 300 000 7 859 040
 
DRIFTSRESULTAT −40 000 −528 007
 
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 40 000 83 569
 
ÅRSRESULTAT 0 −444 438
 
 

Merknader:
(1) Forutsetter statstilskudd på omlag samme nivå som i dag
(2) Kurstilskudd kr 90 pr time / 57.000 kurstimer
(3) Kr 115.000 til medarbeideropplæring i medlemsorganisasjonenes regi
(4) 2,5 årsverk på kontoret

Vedtatt på årsmøtet 14. mai 2013