Budsjett 2011

Just.budsjett 2010 Regnskap 2009
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 6 200 000 (1) 6 060 000 4 413 502
Medlemskontingent 150 000 134 000 143 464
Andre inntekter 30 000 31 000 25 778
6 380 000 6 225 000 4 582 744
DRIFTSKOSTNADER
Opplæringstilskudd 4 375 000 (2) 4 290 000 2 937 374
Pedagogisk utviklingsarbeid 150 000 150 000 100 000
Medarbeiderutvikling 230 000 (3) 218 000 57 398
Personalet 1 285 000 1 222 000 1 239 875
Kontorlokaler 115 000 110 000 99 768
Adm./informasjon 240 000 (4) 233 000 213 601
Andre kostnader 35 000 32 000 24 489
6 430 000 6 255 000 4 672 505
DRIFTSRESULTAT -50 000 -30 000 -89 761
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 50 000 30 000 48 844
ÅRSRESULTAT 0 0 -40 917

Merknader:
(1) Beløpet er foreløpig usikkert pga nytt regelverk mm
(2) Timetilskudd på kr 80 til ca 55.000 timer (med forbehold om størrelsen på statstilskuddet)
(3) Omfatter kurs, møter, reiser, fylkessamling og sentrale medlemsmøter
(4) Inkluderer også driftstilskudd til fylkesavdelingene

Vedtatt på årsmøtet 7. juni 2010