Budsjett 2015

Budsjett 2015 Merknad Regnskap 2013
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7 300 000 (1) 6 884 725
Medlemskontingent 238 000 (2) 244 531
Andre inntekter 17 000 23 669
7 555 000 7 555 000
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 5 500 000 (3) 5 121 850
Pedagogisk utvikl.arb. 100 000 80 000
Medarbeiderutvikling 225 000 112 330
Personalkostnader 1 650 000 (4) 1 458 899
Kontorlokaler 120 000 107 843
Administrasjon/informasjon 240 000 192 775
Andre kostnader 70 000 54 954
7 905 000 7 128 651
DRIFTSRESULTAT -350 000 24 274
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 50 000 67 691
ÅRSRESULTAT -300 000 (5) 91 965

Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i dag
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd
(3) Kurstilskudd kr 100 pr time / 55.000 kurstimer, alternativt justerte tilskuddssatser
(4) Uendret: 2,5 årsverk på kontoret
(5) Dekkes av egenkapitalen som da eventuelt vil være redusert til kr 584.000

Vedtatt på årsmøtet 20. mai 2014