Protokoll fra årsmøtet 14. mai 2013

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Bjarne Oppegård,Hans Petter Dalby,Vidar Nilsen
4H Norge (6 stemmer): Marte Gustad Iversen
Den Norske Turistforening (4 stemmer): Anne-Mari Planke
Det norske hageselskap (4 stemmer): Tom Krøning
Norges speiderforbund (4 stemmer): Tom Lantz
Norges Birøkterlag (4 stemmer): Trude Sommerstad

For fylkesavdelingene møtte:
Edgar Waag, N&M Hordaland (1 stemme)

Til sammen: 39 stemmer

Fra styret møtte:
Tore Larsson (NJFF)
Eli Åsen (NB)
Dagny Wangensteen (NKK)
Sølvi Egner-Kaupang (4H)

Fra administrasjonen møtte:
Astrid Frøyen, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard

Kristin Prestrud viste bilder og fortalte om Norske Redningshunder.
Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Anne-Mari Planke og Edgar Waag ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2012

Eli Åsen presenterte årsmeldingen.

Følgende hadde ordet: Øystein Eikeseth og Tore Larsson.

Årsmeldingen for 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2012

Tore Larsson presenterte regnskapet for 2012.

Følgende hadde ordet: Tom Krøning, Øystein Eikeseth, Bjarne Oppegård og Dagny Wangensteen.

Ordfører refererte revisjonsberetningen.

Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Forslag til vedtektsendring

Eli Åsen presenterte styrets forslag til ny §3 i vedtektene.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Bjarne Oppegård, Anne-Mari Planke, Øystein Eikeseth, Tore Larsson, Tom Krøning og Vidar Nilsen.

Bjarne Oppegård foreslo følgende tillegg til 2. setning i styrets forslag: ".. som fastsettes av styret".

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende formulering av ny §3 i vedtektene:

Studieforbundet er åpent for medlemskap for landsdekkende, demokratisk oppbygde organisasjoner med medlemsvalgte styrende organer. Stiftelser og ideelle fortjenestefrie aksjeselskaper kan opptas som medlem med begrenset tilskuddsrett som fastsettes av styret.

Nye medlemsorganisasjoner tas opp på årsmøtet, etter innstilling fra styret.

Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å følge studieforbundets vedtekter, betale fastsatt kontingent og følge de beslutninger som for øvrig fattes av Studieforbundets besluttende organer.

Utmelding av Studieforbundet kan skje pr 31. desember med minst 6 måneders varsel.

Sak 5 - Søknad om medlemskap

Jakt- og Fiskesenteret AS og Jegernes Interesseorganisasjon søker om medlemskap i Studieforbundet. Sølvi Egner-Kaupang presenterte styrets innstilling til søknadene.

Følgende hadde ordet: Anne-Mari Planke, Finn Grimsgaard, Øystein Eikeseth og Tom Krøning.

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:

Jakt- og Fiskesenteret AS opptas som medlem av Studieforbundet natur og miljø med begrenset tilskuddsrett.

Jegernes Interesseorganisasjon opptas ikke som medlem på det nåværende tidspunkt. Organisasjonen må få tid til å etablere seg og vise hva den står for.

Sak 6 - Langtidsplan 2014 - 2016

Sølvi Egner-Kaupang presenterte styrets forslag til ny langtidsplan.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Edgar Waag, Tom Krøning, Øystein Eikeseth, Bjarne Oppegård, Tore Larsson og Anne-Mari Planke.

Styret foreslo å stryke ordet "årlige" i 4. kulepunkt under Organisasjon.
Årsmøtet vedtok deretter enstemmig styrets forslag til langtidsplan 2014 - 2016.

Sak 7 - Arbeidsplan for 2014

Sølvi Egner-Kaupang presenterte styrets forslag til arbeidsplan for 2014.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Edgar Waag, Bjarne Oppegård, Tore Larsson og Tom Krøning.

Edgar Waag foreslo ny formulering av punkt 5: "Arrangere landskonferanse og fylkessamling for medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene". Forslaget fikk bare støtte fra Hageselskapet og fylkesavdelingenes representant.

Styrets forslag til arbeidsplanen for 2014 ble deretter vedtatt.

Sak 8 - Budsjett for 2014

Dagny Wangensteen presenterte styrets forslag til budsjett for 2014.

Følgende hadde ordet: Tom Krøning og Tore Larsson.

Budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 - Valg

Valgkomitéens innstilling ble presentert av Tom Krøning.

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Rune Sørli (N&M Nordland) ble gjenvalgt som varaordfører for 1 år

Sølvi Egner-Kaupang (4H) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Eli Åsen (NB) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Hans Petter Dalby (NJFF) ble valgt til nytt styremedlem for 2 år

Sølvi Egner-Kaupang (4H) ble valgt som leder for 1 år

May Berthelsen (NBF) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Mari Søbstad Amundsen (NBS) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Nils Erik Bjørklund (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Gry Hovland (fylkesavdelingene) ble valgt som medlem av valgkomiteen for nye 3 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Avslutning

Sølvi Egner-Kaupang takket Tore Larsson for de årene han hadde sittet som styremedlem og styreleder.
Møtet ble avsluttet med kaffe og smørbrød.