Protokoll fra årsmøtet 7. juni 2010

Møtested: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth og Inger Dahle
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Vidar Nilsen
4H Norge (6 stemmer): Kristin Madsen og Sølvi Egner-Kaupang
Den Norske Turistforening (4 stemmer): Anne Mari Aamelfot Hjelle
Det norske hageselskap (4 stemmer): Tom Krøning
Norges speiderforbund (2 stemmer): Jens Thygesen og Ksenia Sazonova
Norges Birøkterlag (2 stemmer): Eli Åsen
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (1 stemme): Tom Sollie og Jahn Georg Gabrielsen

For fylkesavdelingene møtte:
Håkon Årebrot, Sogn og Fjordane (1 stemme)

Til sammen: 36 stemmer

Fra styret møtte:
Astrid Solberg, 4H, Kjell Buraas, NBS, Tore Larsson, NJFF og Kjersti Nygaard, Østfold

Fra Valgkomiteen møtte:
Torill Sandnes, Møre og Romsdal

Fra administrasjonen møtte:
Anne Lønneid, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard

Gjester:
Ellen Stavlund, Voksenopplæringsforbundet
Steinar Klev, Bygdefolkets Studieforbund
Jan Heier, Populus - studieforbudet folkeopplysning

Ellen Stavlund snakket om "overordnete mål for studieforbundene" i den nye Voksenopplæringsloven før Anne Mari Aamelfot Hjelle som ordfører kunne åpne og lede årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Ordføreren foretok opprop.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Eli Åsen og Tom Sollie ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2009

Astrid Solberg presenterte årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2009 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2009

Astrid Solberg presenterte regnskapet for 2009 med et underskudd på ca kr 41.000,-
Ordfører refererte revisjonsberetningen.
Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Vedtektsendringer

Kjell Buraas la frem styrets forslag til endringer i vedtektene §2 og §4.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt:

§2: Studieforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for opplysningsvirksomhet og opplæringstiltak i sine medlemsorganisasjoner innen rammen av Lov om voksenopplæring, med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak.

§4, første avsnitt: Årsmøtet er øverste myndighet i studieforbundet. Det består av representanter fra medlemsorganisasjonene og 1 representant fra fylkesavdelingene. Fylkesavdelingenes representant velges av og blant fylkesavdelingene. Styrets medlemmer kan ikke møte på årsmøtet som representant fra noen medlemsorganisasjon.

Sak 5 - Langtidsplan 2011-2013

Tore Larsson la frem styrets forslag til ny strategiplan for Studieforbundet.

Håkon Årebrot fremmet følgende forslag om et nytt punkt under avsnittet om organisasjon:
"Legge til rette for at alle fylkesavdelingene har mulighet til å delta på minst ett av Studieforbundets sine landssamlinger for fylkesavdelingene."

I den etterfølgende debatten deltok bl.a. disse: Tom Krøning, Tore Larsson, Øystein Eikeseth, Finn Grimsgaard, Astrid Solberg, Ksenia Sazonova, Anne Mari Aamelfot Hjelle og Kjell Buraas.

Styret fremmet et alternativt forslag og Håkon Årebrot trakk sitt:
"Arbeide for at alle fylkesavdelingene deltar på Studieforbundets årlige landssamlinger for fylkesavdelingene."
Styrets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble hele langtidsplanen enstemmig vedtatt.

Sak 6 - Arbeidsplan for 2011

Kjersti Nygaard la frem styrets forslag til arbeidsplan for 2011.

Håkon Årebrot fremmet følgende endringsforslag til punkt 7:
"Nytt punkt 7: Arrangere "Landskonferanse" for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger.
Nytt punkt 8: Arrangere "Fylkessamling" i samarbeid med fylkesavdelingene.
Foreslått punkt 8 blir punkt 9, punkt 9 blir 10 osv."

Styret støttet endringsforslaget til Håkon Årebrot og fremmet i tillegg forslag om et nytt punkt i arbeidsplanen:
"Styret skal evaluere og tydeliggjøre fylkesavdelingenes roller og arbeidsoppgaver i organisasjonen."

Saken skapte debatt hvor bl.a. disse hadde ordet: Kjersti Nygaard, Håkon Årebrot, Øystein Eikeseth, Tom Krøning, Finn Grimsgaard, Astrid Solberg, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Tore Larsson, Sølvi Egner-Kaupang og Eli Åsen.

Endringsforslaget til Håkon Årebrot ble vedtatt mot 2 stemmer.
Tilleggsforslaget fra styret ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble arbeidsplanen for 2011 enstemmig vedtatt.

Sak 7 - Budsjett for 2011

Astrid Solberg la frem styrets forslag til budsjett for 2011.
Budsjettet for 2011 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 - Valg

Valgkomitéens leder Torill Sandnes redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Øystein Eikeseth (NKK) ble valgt som ordfører for 1 år
Anne Mari Aamelfot Hjelle (DNT) ble valgt som varaordfører for 1 år

Astrid Solberg (4H) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Inger Dahle (NKK) ble valgt til nytt styremedlem for 2 år
Kjersti Nygaard (fylkesavdelingen i Østfold) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Astrid Solberg (4H) ble gjenvalgt som leder for 1 år

Jens Thygesen (NSF) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Eli Åsen (NB) ble valgt til nytt varamedlem for 1 år
Nils Erik Bjørklund (fylkesavdelingen i Troms) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Gry Hovland (fylkesavdelingen i Telemark) ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Ragnar Pettersen, Stabekk, ble gjenvalgt som revisor for 1 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Avslutning

Astrid Solberg takket Tom Krøning og Janne Gregersen for deres innsats i styret og overleverte blomster.
Møtet ble avsluttet med kaffe og smørbrød.