Protokoll fra årsmøtet 20. mai 2014

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Bjarne Oppegård
4H Norge (6 stemmer): Katrine Sægrov
Norges Birøkterlag (4 stemmer): Trond Gjessing
Den Norske Turistforening (4 stemmer): Kristin Oftedal
Norges speiderforbund (4 stemmer): Venusia Vinciguerra
Natur og Ungdom (2 stemmer): Christina Wong
Norges Naturvernforbund (2 stemmer): Randi Alsos
Hest og Helse (1 stemme): Annika Meltzer


For fylkesavdelingene møtte:
Edgar Waag, N&M Hordaland (1 stemme)

Til sammen: 40 stemmer

Fra styret møtte:
Sølvi Egner-Kaupang (4H)
Dagny Wangensteen (NKK)
Hans Petter Dalby (NJFF)
Jan Dalen (fylkesavdelingene)
May Berthelsen (NBF)

Fra administrasjonen møtte:
Astrid Frøyen, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard

Tidligere assisterende generalsekretær i VOFO Ellen Stavlund var invitert og snakket om begrepet «bærekraftig utvikling», hvordan det arbeides med temaet i voksenopplæringen i Norden og et spennende prosjekt om utdanning av kurslærere/kursinstruktører i denne sammenheng.

Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ordstyrer orienterte om at SABIMA hadde søkt om medlemskap,
men at søknaden kom for sent til å bli behandlet på dette årsmøtet.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Katrine Sægrov og Randi Alsos ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2013

Sølvi Egner-Kaupang presenterte årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2013 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2013

Dagny Wangensteen presenterte regnskapet for 2013 med et overskudd på kr 91.965.
Følgende ba om ordet: Edgar Waag.
Ordfører refererte revisjonsberetningen.
Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Arbeidsplan for 2015

Hans Petter Dalby presenterte styrets forslag til arbeidsplan for 2015.
Deretter var det lagt opp til gruppearbeid rundt forslaget til arbeidsplan samtidig som representantene fikk servert lunsj.

I den etterfølgende plenumsdebatten hadde følgende ordet en eller flere ganger: Bjarne Oppegård, Øystein Eikeseth, Venusia Vinciguerra, Kristin Oftedal, Katrine Sægrov, Sølvi Egner-Kaupang, Jan Dalen, Trond Gjessing, Annika Meltzer, Edgar Waag, Randi Alsos og Finn Grimsgaard.

Bjarne Oppegård foreslo ny formulering av siste setning i punkt 3: "Planen skal presenteres for studieforbundet." Forslaget ble vedtatt.

Bjarne Oppgård foreslo at punkt 4 innledes med: "Sammen med medlemsorganisasjonenes sentralledd...", og Venusia Vinciguerra foreslo at punktet ble avsluttet med: "...der det er hensiktsmessig." Begge forslagene ble vedtatt.

Edgar Waag foreslo som tillegg til punkt 9: "Evaluere om årskonferansen er det rette forum både for medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene i ettertid." Forslaget ble vedtatt.

Katrine Sægrov foreslo at punkt 11 ble strøket. Forslaget fikk 14 stemmer og falt. Det ble avgitt 22 stemmer for å beholde styrets forslag.

Trond Gjessing foreslo å stryke 2. setning i punkt 12. Forslaget fikk 15 stemmer og falt. Det ble avgitt 25 stemmer for å beholde styrets formulering.

Deretter ble arbeidsplanen for 2015 enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Budsjett for 2015

Jan Dalen presenterte styrets forslag til budsjett for 2015.
På spørsmål fra Trond Gjessing svarte styret at 500.000 kroner i egenkapital burde være tilstrekkelig for Studieforbundet.
Budsjettet for 2015 ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 6 - Valg

Valgkomitéens innstilling ble presentert av ordføreren.

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Rune Sørli (N&M Nordland) ble gjenvalgt som varaordfører for 1 år

Dagny Wangensteen (NKK) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Jan Dalen (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Sølvi Egner-Kaupang (4H) ble gjenvalgt som leder for 1 år

May Berthelsen (NBF) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Sølvi Svendsen (Dnh) ble valgt som nytt varamedlem for 1 år
Nils Erik Bjørklund (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Geir Ottesen (NKK) ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Avslutning

Sølvi Egner-Kaupang takket og overrakte blomster til ordfører Øystein Eikeseth og til sekretariatet.