Protokoll fra årsmøtet 15. mai 2017

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Beate Krokan Carlsson
Norske Redningshunder (6 stemmer): Stig Mebust
Den Norske Turistforening (6 stemmer): Anne-Mari Planke og Endre Kleiveland
4H Norge (6 stemmer): Siri Myhre og Signe Lindbråten
Det norske hageselskap (4 stemmer): Sølvi Svendsen
Hest og Helse (2 stemmer): Annika Meltzer
Fylkesavdelingene (1 stemme): Edgar Waag

Til sammen: 41 stemmer

Fra styret møtte:
Jan Dalen (fylkesavdelingene), leder
Marianne Njøten (NKK), nestleder
Eli Åsen (NB)
Hans Petter Dalby (NJFF)
May Berthelsen (NBF)

Fra Valgkomiteen: Geir Ottesen (NKK)

Observatør: Japke Sietske Stobbe (N&M Møre og Romsdal)

Fra administrasjonen: Astrid Frøyen, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard.

 

Styrets leder Jan Dalen ønsket velkommen.

Studiekonsulent Odd Erik Randen orienterte om arbeidet med nytt kurslederkurs i Studieforbundet.

Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen og eventuelt fungere som tellekorps.
Annika Meltzer og Beate Krokan Carlsson ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsmelding 2016

Jan Dalen presenterte årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Regnskap 2016

Eli Åsen presenterte regnskapet for 2016 med et overskudd på kr 649.585.
Ordfører leste konklusjonen i revisjonsberetningen.
Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Justering av virksomhetsplanen

Marianne Njøten redegjorde for styrets arbeid med å beskrive Studieforbundets grønne profil og særpreg. Styrets forslag til justering av virksomhetsplanen ble presentert.

Det var lagt opp til gruppearbeid rundt forslaget til justering av virksomhetsplanen samtidig som representantene fikk servert lunsj.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger i debatten: Endre Kleiveland, Jan Dalen, Beate Krokan Carlsson, Anne-Mari Planke, Signe Lindbråten, Øystein Eikeseth, Marianne Njøten, May Berthelsen, Siri Myhre, Eli Åsen, Japke Sietske Stobbe, Geir Ottesen, Edgar Waag, Annika Meltzer, Stig Mebust og Sølvi Svendsen.

Forsamlingen var opptatt av å bruke riktige/presise ord i virksomhetsplanen:
"Toleranse" var dekket i begrepet "respekt" og kunne fjernes (enstemmig).
"Hund" var dekket i begrepet "dyr" og kunne fjernes (mot 15 stemmer).
Andre endringsforslag fikk ikke tilstrekkelig tilslutning.

Justert virksomhetsplan ble til slutt enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Budsjett for 2018

May Berthelsen presenterte styrets forslag til budsjett for 2018.

Budsjettallene for 2017 var savnet i sakspapirene fra styret og styret lovet at det skulle rettes opp til neste gang.

Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 - Valg

Valgkomitéens leder Geir Ottesen redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Valgene ble gjort ved akklamasjon:

Øystein Eikeseth (NKK) ble gjenvalgt som ordfører for 1 år
Bjarne Oppegård (NJFF) ble valgt som ny varaordfører for 1 år

Eli Åsen (NB) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Hans Petter Dalby (NJFF) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
May Berthelsen (NBF) ble valgt som nytt styremedlem for 2 år

Jan Dalen (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som leder for 1 år

Endre Kleiveland (DNT) ble valgt som nytt varamedlem for 1 år
Sølvi Svendsen (Dnh) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år
Johs. H. Røinås (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

 
Det forelå to forslag til medlem av valgkomiteen for 3 år. Valget ga følgende resultat:

Anne-Mari Planke (DNT): 14 stemmer
Geir Ottesen (NKK): 21 stemmer

Geir Ottesen (NKK) ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for 3 år

Avslutning

Jan Dalen takket og ønsket alle vel hjem.