Regnskap 2016

 

DRIFTSINNTEKTER Noter Regnskap 2015
Statstilskudd 1 8 030 652 7 623 513
Medlemskontingent 235 848 244 889
Andre inntekter 71 920 17 642
8 338 420 7 886 044
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 2 5 563 040 5 421 205
Pedagogisk utviklingsarbeid 21 200 0
Medarbeiderutvikling 132 587 93 009
Personalkostnader 3 1 601 377 1 606 024
Kontorlokaler 103 860 100 667
Administrasjon/informasjon 4 192 059 211 895
Andre kostnader 5 93 663 57 726
7 707 786 7 490 526
DRIFTSRESULTAT 630 634 395 518
FINANSINNTEKTER/renter 18 951 38 873
ÅRSRESULTAT 649 585 434 391

Balanse

EIENDELER Noter 2016 2015
Dataanlegg 29 720
Pensjonsfond 17 363 72 577
Fordringer ansatte 1 500 1 500
Kundefordringer 0 1 530
Forskuddsbetalte kostnader 4 217 4 139
Bankkonti 6 2 655 133 2 036 138
2 707 933 2 115 884
EGENKAPITAL OG GJELD
Kapital pr 1. januar 1 321 828 887 437
Overskudd 649 585 434 391
Egenkapital pr 31. desember 1 971 413 1 321 828
Midler fra fylkesavdelinger 7 146 210 124 236
Kortsiktig gjeld 5 297 6 874
Skyldig kurstilskudd 328 690 390 380
Skyldig off.avgifter 110 906 130 693
Skyldig feriepenger 145 417 141 873
2 707 933 2 115 884

Noter:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Det er fulgt samme regnskapsprinsipp som tidligere.

(1) Grunntilskudd kr 1.500.000, opplæringstilskudd kr 6.525.250 og tilretteleggingstilskudd kr 5.402.
(2) Hvorav kr 8.600 i tilretteleggingstilskudd.
(3) Forbundet sysselsetter 3 ansatte. Daglig leder har mottatt kr 463.968 i lønn.
(4) Revisor har mottatt kr 31.250 for 2015 og kr 12.500 for 2016.
(5) Det er ikke betalt honorar til styret.
(6) Hvorav bundet bankinnskudd kr 72.521 som dekker skyldig skattetrekk.
(7) Gjelder Oppland, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane.

 
Stabekk, 14. februar 2017

Jan Dalen (sign.)
Marianne Njøten (sign.)
Hans Petter Dalby (sign.)
Eli Åsen (sign.)
May Bethelsen (sign.)

__
Finn Grimsgaard (sign.)