Regnskap 2015

 

DRIFTSINNTEKTER Noter Regnskap 2014
Statstilskudd 1 7 623 513 7 168 496
Medlemskontingent 244 889 223 874
Andre inntekter 17 642 18 522
7 886 044 7 410 892
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 2 5 421 205 5 655 125
Pedagogisk utviklingsarbeid 3 0 100 000
Medarbeiderutvikling 93 009 199 468
Personalkostnader 4 1 606 024 1 628 282
Kontorlokaler 100 667 101 688
Administrasjon/informasjon 5 211 895 178 930
Andre kostnader 6 57 726 68 173
7 490 526 7 931 666
DRIFTSRESULTAT 395 518 -520 774
FINANSINNTEKTER/renter 38 873 60 745
ÅRSRESULTAT 434 391 -460 029

Balanse

EIENDELER Noter 2015 2014
Pensjonsfond 7 72 577 63 144
Fordringer ansatte 1 500 1 500
Kundefordringer 1 530
Forskuddsbetalte kostnader 4 139
Bankkonti 2 036 138 1 553 516
2 115 884 1 618 160
EGENKAPITAL OG GJELD
Kapital pr 1. januar 824 293 1 284 322
Overgang ny pensjonsordning 8 63 144
Overskudd/Underskudd 434 391 -460 029
Egenkapital pr 31. desember 1 321 828 824 293
Pensjonsfond 8 63 144
Midler fra fylkesavdelinger 9 124 236
Kortsiktig gjeld 6 874 8 677
Skyldig kurstilskudd m.m. 390 380 458 935
Skyldig off.avgifter 130 693 128 405
Skyldig feriepenger 141 873 134 706
2 115 884 1 618 160

Noter:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Det er fulgt samme regnskapsprinsipp som tidligere.

(1) Grunntilskudd kr 1.500.000, opplæringstilskudd kr 6.121.075 og restmidler kr 2.438.
(2) Hvorav kr 4.690 i tilretteleggingstilskudd.
(3) Pedagogisk utviklingsarbeid er belastet andre konti.
(4) Forbundet sysselsetter 3 ansatte. Daglig leder har mottatt kr 448.255 i lønn. Pensjonsordning for ansatte er endret fra ytelsesbasert til innskuddsbasert.
(5) Revisor har mottatt kr 30.000 i honorar.
(6) Det er ikke betalt honorar til styret.
(7) Premiefond kr 23.492, Innskuddsfond kr 49.085.
(8) Overgang ny pensjonsordning.
(9) Gjelder Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane.

 
Stabekk, 17. februar 2016

Jan Dalen (sign.)
Hans Petter Dalby (sign.)
Sølvi Egner-Kaupang (sign.)
Eli Åsen (sign.)
Dagny Wangensteen (sign.)

__
Finn Grimsgaard (sign.)