Protokoll fra årsmøtet 23. mai 2018

Møtested: Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

Fra medlemsorganisasjonene møtte:
Norsk Kennel Klub (8 stemmer): Øystein Eikeseth
Norges Jeger- og Fiskerforbund (8 stemmer): Beate Krokan Carlsson og Silje Klæbo
Norske Redningshunder (6 stemmer): Stig Mebust
Den Norske Turistforening (6 stemmer): Anne-Mari Planke
4H Norge (6 stemmer): Silje Fossbråten
Norges Birøkterlag (6 stemmer): Trond Gjessing
Norges speiderforbund (4 stemmer): Tom Lantz
Norsk Botanisk Forening (4 stemmer): Svein Olav Drangeid
Hest og Helse (2 stemmer): Annika Meltzer
Fylkesavdelingene (1 stemme): Sigmund Hansen

Til sammen: 51 stemmer

Fra styret møtte:
Jan Dalen (fylkesavdelingene), leder
May Berthelsen (NBF), nestleder
Marianne Njøten (NKK)
Eli Åsen (NB)
Endre Kleiveland (DNT)

Gjest: Mats Grimsgaard, Voksenopplæringsforbundet

Fra Valgkomiteen: Trond Gjessing (NB)

Fra kontoret: Astrid Frøyen og Finn Grimsgaard

 

Styrets leder Jan Dalen ønsket velkommen og redegjorde bl.a. om arbeidet med å få ansatt ny daglig leder fra høsten.

Deretter overtok Øystein Eikeseth som ordfører og ledet årsmøtet.

Sak 1 - Konstituering av møtet

Opprop ved daglig leder Finn Grimsgaard.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sekretariatet ble valgt til å føre protokollen.
Tom Lantz og Sigmund Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 - Årsrapport/Årsregnskap 2017

Jan Dalen presenterte styrets årsrapport for 2017.
Endre Kleiveland presenterte regnskapet for 2017 som var gjort opp med et underskudd på kr 108.387,-
Ordfører refererte konklusjonen i revisjonsberetningen.

Følgende ba om ordet: Anne-Mari Planke, Jan Dalen, Beate Krokan Carlsson, Sigmund Hansen og Astrid Frøyen.
Det ble gitt uttrykk for at årsrapporten var vel knapp og at det hadde vært ønskelig med en fyldigere årsmelding.

Årsrapport/Årsregnskap for 2017 ble godkjent.

Sak 3 - Vedtektsendringer

Marianne Njøten presenterte styrets forslag til endringer i vedtektene av valg som skulle gjennomføres på årsmøtet.
Forslaget ble støttet av valgkomiteens leder Trond Gjessing.

Følgende endring av vedtektenes §4 punkt g ble enstemmig vedtatt:

"Valg av:
- ordfører og varaordfører for 1 år
- styreleder for 1 år
- 4 styremedlemmer for 2 år slik at to er på valg hvert år
- 3 varamedlemmer til styret i rekkefølge for 1 år
- 3 medlemmer til valgkomité for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år
- 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år
Medlem til valgkomitéen kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år."

Sak 4 - Strategi- og virksomhetsplan

Jan Dalen presenterte styrets forslag til justeringer av Studieforbundets strategi- og virksomhetsplan.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger i debatten: Anne-Mari Planke, Øystein Eikeseth, Eli Åsen, Beate Krokan Carlsson.

Styrets forslag til Strategi- og virksomhetsplan ble vedtatt.

Sak 6 - Budsjett for 2019

Eli Åsen presenterte styrets forslag til budsjett for 2019 med kr 515.000 i underskudd.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Trond Gjessing, Marianne Njøten, Anne-Mari Planke, Finn Grimsgaard, Øystein Eikeseth, Annika Meltzer, Sigmund Hansen, Beate Krokan Carlsson.

Anne-Mari Planke fremmet følgende forslag:
"Årsmøtet ber styret arbeide for et budsjett som går i balanse."
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Evaluering av studieforbundsordningen

Mats Grimsgaard fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO) informerte om det pågående arbeidet.

I tilknytning til orienteringen var det lagt opp til gruppearbeid for årsmøtets representantene mens de fikk servert lunsj:
- Bør opplæring i frivillige organisasjoner være del av kompetansepolitikken?
- Hva bruker lagene tilskuddet fra studieforbundet til?
- Bør studieforbundet bruke tilskuddet mer aktivt til å påvirke kursenes form og innhold?

Følgende hadde ordet i plenum etter lunsj: Endre Kleiveland, May Berthelsen, Jan Dalen, Stig Mebust, Beate Krokan Carlsson, Marianne Njøten, Trond Gjessing, Svein Olav Drangeid, Øystein Eikeseth, Anne-Mari Planke.

Sak 5 - Ny inndeling av fylkesavdelingene

May Berthelsen innledet til debatt og refererte til mottatte tilbakemeldinger fra noen fylkesavdelinger. Det ser ut til å være ønskelig at Studieforbundet følger samme tidsplan og inndeling som myndighetene.

Følgende hadde ordet en eller flere ganger i debatten: Øystein Eikeseth, Anne-Mari Planke, Sigmund Hansen, Jan Dalen.

Sak 7 - Valg

Valgkomitéens leder Trond Gjessing presenterte valgkomiteens forslag.

Valgene ble gjort ved akklamasjon:

Bjarne Oppegård (NJFF) ble valgt som ny ordfører for 1 år
Trine Hage (NKK) ble valgt som ny varaordfører for 1 år

Jan Dalen (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som leder for 1 år

Marianne Njøten (NKK) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Endre Kleiveland (DNT) ble valgt som nytt styremedlem for 2 år

Lena Høvik (Dnh) ble valgt som nytt varamedlem for 1 år
Sissel Goodgame (NB) ble valgt som nytt varamedlem for 1 år
Johs. H. Røinås (fylkesavdelingene) ble gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Anne-Mari Planke (DNT) ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år
Jim Olav Hansen (NRH) ble valgt som nytt varamedlem til valgkomiteen for 1 år

Avslutning

Jan Dalen avsluttet møtet og takket styremedlemmer, varamedlemmer, ordfører og ansatte som avsluttet sitt engasjement for Studieforbundet.