Strategi- og virksomhetsplan:

 

Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø er ett av 14 studieforbund i Norge. Virksomheten reguleres av Lov om voksenopplæring og studieforbundet får støtte til drift og opplæring over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Studieforbundet natur og miljø har følgende medlemsorganisasjoner: Norsk Kennel Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Redningshunder, Den Norske Turistforening, 4H Norge, Norges Birøkterlag, Norges speiderforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Det norske hageselskap, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Foreningen Arbeidshesten, Norsk Botanisk Forening, Norsk kolonihageforbund, Nei til EU, Jakt- og Fiskesenteret, Sabima, Natur og Ungdom, Hest og Helse, Norges Kaninavlsforbund, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Norges Fritids- og Småfiskerforbund. Medlemsorganisasjonenes grønne profil gjenspeiles i Studieforbundets kurs der friluftsliv, naturbruk, utendørsaktivitet og dyrehold står sentralt.

Studieforbundet organiserer og legger forholdene til rette for kurs- og studiearbeid i medlemsorganisasjonene. Gjennom organisert opplæringsvirksomhet bidrar Studieforbundet til at flest mulig skaffer seg ny kunnskap, kompetanse, sosialt fellesskap og økt mestringsfølelse. Våre kurs preges av at kursdeltakerne selv spiller en aktiv rolle i læringsprosessen. Kursvirksomheten er med på å opprettholde det frivillige organisasjonslivet i Norge og derigjennom bidra til aktiv samfunnsdeltakelse.

Vårt arbeid skal preges av ansvarlighet, åpenhet, samarbeid og frivillighet. Medlemsorganisasjoner og lokallag må ha god opplæring og forståelse for regler og forskrifter om bruk og rapportering av kurstilskudd. Offentlige midler skal benyttes i tråd med intensjonene og slik at vi kan gjennomføre kurs med god kvalitet over hele landet. Alle skal ha enkel tilgang til informasjon om kurstilbud og studieplaner. Ingen er utenforstående, alle er velkomne på kurs. Vi deler åpent vår virksomhet med andre til allmenn inspirasjon og bruk. Kurs arrangeres og gjennomføres i all hovedsak med gratis dugnadsarbeid basert på frivillig, lokalt initiativ.

1. Kursaktivitet

Studieforbundet vil stimulere til økt studiearbeid i medlemsorganisasjonene og at all tilskuddsberettiget kursvirksomhet skal dokumenteres i Studieforbundets kursstatistikk.

 • Kurs arrangeres etter godkjent studieplan innenfor en definert tidsramme.
 • Nødvendig tiltak for deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i opplæringsaktivitetene, finansieres med tilretteleggingstilskudd.
 • Ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene skal holdes godt informert om Studieforbundets tilbud.

2. Pedagogisk arbeid

Studieforbundet skal være pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremme kvaliteten på studiearbeidet.

 • Studieforbundet skal kvalitetssikre og godkjenne nye og eksisterende studieplaner i samarbeid med medlemsorganisasjonene.
 • Studieforbundet vil holde seg oppdatert på pedagogiske modeller og praksis som omhandler bærekraft, fritid og kompetanse.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid foregår både i Studieforbundet sentralt og i den enkelte medlemsorganisasjon.
 • Studieforbundet skal bidra til å utvikle medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner og gi tilbud til flere medlemsorganisasjoner om å få utarbeidet egne opplæringsplaner.

3. Informasjon/Samarbeid

Studieforbundet skal styrke læringsaktivitetene ved å arbeide for samarbeid, nettverksbygging og deling av informasjon.

 • Studieforbundet skal videreutvikle arenaer for samarbeid mellom medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom bl.a. årskonferansen.
 • Studieforbundet vil ajourholde og videreutvikle sin nettside og Facebook-side. Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene holdes oppdatert gjennom månedlig utsending av N&M-nytt.
 • Studieforbundet vil delta aktivt på arrangementer/aktiviteter i Voksenopplæringsforbundet sentralt og regionalt.
 • Studieforbundet vil holde kontakt med andre studieforbund og samarbeide der dette er formålstjenlig.

4. Organisasjon

Studieforbundet skal arbeide til beste for sine medlemmer over hele landet.

 • Studieforbundet vil delta på aktuelle arrangementer og møtesteder i medlemsorganisasjonene for å sikre nærhet mellom organisasjonene og studieforbundet.
 • Studieforbundet skal fremstå som et solid studieforbund gjennom godt kvalitetsarbeid i alle ledd av driften.
 • Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og være et supplement i arbeidet med å stimulere til lokal kursvirksomhet. Studieforbundet vil vurdere behovet for å justere grensene for fylkesavdelingene i samsvar med regionsreformen.
 • Studieforbundet er åpent for nye medlemsorganisasjoner med felles interesse og engasjement for grønne verdier.

5. Økonomi

Studieforbundet skal forvalte statstilskudd og eventuelle andre inntekter på en ansvarlig måte som sikrer best mulig trygghet og stabilitet for forbundets drift.

 • Studieforbundet skal prioritere bruken av midler som utbetales som kurstilskudd til lokal kursaktivitet på en slik måte at det fremmer måloppnåelse j.fr. Voksenopplæringslovens formålsparagraf.
 • Søknads- og rapporteringsprosedyrene skal være enklest mulig.
 • Studieforbundet vil vurdere behovet for å finansiere deler av driften med nye finansieringskilder.
 • Studieforbundet vil være pådriver overfor Voksenopplæringsforbundet og offentlige myndigheter for å sikre gode rammebetingelser.

Bekreftet av årsmøtet 19. mai 2020