Virksomhetsplan

 

Studieforbundet natur og miljø skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter i samsvar med Lov om voksenopplæring. Vi vil bidra til aktiv deltakelse i samfunnet gjennom tilgang til kunnskap og kompetanse for alle. Vårt arbeid skal preges av ansvarlighet, åpenhet, samarbeid, frivillighet, respekt og toleranse:

1. Kursaktivitet

Studieforbundet vil stimulere til økt studiearbeid i medlemsorganisasjonene og all tilskuddsberettiget kursvirksomhet skal dokumenteres i Studieforbundets kursstatistikk.

 • Ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene skal holdes godt informert om Studieforbundets tilbud.
 • Nødvendig tiltak for deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i opplæringsaktivitetene, finansieres med «tilretteleggingstilskudd».

2. Pedagogisk arbeid

Studieforbundet skal være pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremme kvaliteten på studiearbeidet.

 • Studieforbundet skal kvalitetssikre og godkjenne nye og eksisterende studieplaner i samarbeid med medlemsorganisasjonene.
 • Studieforbundet vil godkjenne færre og mere generelle studieplaner med større mulighet for valgfrihet av antall kurstimer (tidsspenn).
 • Studieforbundet skal bidra til å utvikle medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner og gi tilbud til flere medlemsorganisasjoner om å få utarbeidet egne opplæringsplaner.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid i Studieforbundets regi prioriteres slik:
  • Studieplanens innhold og struktur
  • Kurslederkurs
  • Kursansvarlig på lokalt nivå
  • Bruk av tilretteleggingstilskudd

3. Informasjon/Samarbeid

Studieforbundet skal styrke læringsaktivitetene ved å arbeide for samarbeid, nettverksbygging og deling av informasjon.

 • Studieforbundet skal videreutvikle arenaer for samarbeid mellom medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom bl.a. årskonferanse.
 • Studieforbundet vil ajourholde og videreutvikle sin nettside og Facebook-side. Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene holdes oppdatert gjennom månedlig utsending av N&M-nytt.
 • Studieforbundet vil delta aktivt på arrangementer/aktiviteter i Voksenopplæringsforbundet sentralt og regionalt.
 • Studieforbundet vil holde kontakt med andre studieforbund og samarbeide der dette er formålstjenlig.

4. Organisasjon

Studieforbundet skal arbeide til beste for sine medlemmer over hele landet.

 • Studieforbundet vil delta på aktuelle arrangementer og møtesteder i medlemsorganisasjonene for å sikre nærhet mellom organisasjonene og studieforbundet.
 • Studieforbundet skal gjøre det attraktivt for medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene å delta på årsmøte, årskonferanse m.v. og å stille sentrale personer til plasser i styret for Studieforbundet.
 • Studieforbundet skal fremstå som et solid studieforbund gjennom godt kvalitetsarbeid i alle ledd av driften.
 • Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og være et supplement til Studieforbundets kontor i arbeidet med å stimulere til lokal kursvirksomhet.
 • Studieforbundet skal arbeide for å få nye medlemsorganisasjoner med felles interesse og engasjement for grønne verdier.

5. Økonomi

Studieforbundet skal forvalte statstilskudd og eventuelle andre inntekter på en ansvarlig måte som sikret best mulig trygghet og stabilitet for forbundets drift.

 • Studieforbundet skal prioritere bruken av midler som utbetales som kurstilskudd til lokal kursaktivitet på en slik måte at det fremmer kursvirksomheten best mulig.
 • Søknads- og rapporteringsprosedyrene skal være enklest mulig.
 • Studieforbundet vil være pådriver overfor Voksenopplæringsforbundet og offentlige myndigheter for å sikre gode rammebetingelser.

 

Vedtatt på årsmøtet 19. mai 2016