N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 3 - 11.04.2018


Ledig stilling som daglig leder

Studieforbundet søker ny daglig leder som kan overta når Finn Grimsgaard slutter 1. august. Det søkes etter en person med ledererfaring, godt kjennskap til frivillige organisasjoner og relevant høyere utdanning. Vedkommende skal videreutvikle Studieforbundet i samarbeid med styret og medlemsorganisasjonene. Studiekonsulent Odd Erik Randen slutter 15. mai for å begynne i ny jobb. Inntil nye medarbeidere er på plass, vil kontoret ha noe begrenset kapasitet.

Krav for rapportering av kurs

«Utgifter og inntekter i forbindelse med kurs skal regnskapsføres av arrangøren og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll» er et av kravene for å få utbetalt kurstilskudd. Videre skal det ved rapportering anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset. Styret ønsker å opprettholde et enkelt system som er lett å forstå for brukerne og enkelt å administrere for Studieforbundet. Det er viktig at eventuell dugnadsinnsats verdsettes. Dersom inntekter/utgifter/dugnadstimer ikke oppgis ved rapportering av gjennomført kurs, vil Studieforbundet ikke utbetale tilskudd til kurset.

Innkalling til årsmøtet 2018

Studieforbundets årsmøte avholdes onsdag 23. mai kl 10-14 i Kulturhuset Stabekk kino. Styret forbereder bl.a. en diskusjon om eventuelle nye grenser for fylkesavdelingene og oppdatering av Studieforbundets strategi- og virksomhetsplan. Styret fremmer forslag om å øke medlemskontingenten og redusere kurstilskuddet i forslag til budsjett for 2019. Valgkomiteen innstiller på at Jan Dalen fra N&M Vestfold gjenvelges som styreleder for 1 år. Innkalling med saksliste og sakspapirer sendes ut senest 4 uker før møtet.

Ny fylkesleder i Møre og Romsdal

Håvard Wiggen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund er valgt som ny fylkesleder i N&M Møre og Romsdal. Studieforbundets oversikt over fylkeskontakter oppdateres fortløpende etterhvert som melding om gjennomførte fylkesårsmøter innrapporteres.

Flere på kurs i Norge

Statistisk Sentralbyrå utarbeider hvert år oversikt over studieforbundenes kursaktivitet. I 2017 rapporterte studieforbundene i Norge om ca 44.500 kurs med til sammen over 520.000 deltakere. Av disse sto Studieforbundet natur og miljø for 3.074 kurs og 28.152 deltakere. Bare fem andre studieforbund er større: Musikkens Studieforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet kultur og tradisjon og Kristelig Studieforbund.

Tilretteleggingstilskudd

For kursdeltakere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd til dekning av eventuelle ekstrakostnader. Det er deltakeren(e)s behov for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene behandles fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 100 pr time. Tilretteleggingstilskuddet kan f.eks. dekke ekstra lærer/assistent, ledsager, tilrettelagt materiell og utstyr, forlenget kurs, transport og eventuelt nødvendig forarbeid og oppfølging.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost