N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 1 - 02.02.2018


Flere kurs enn noen gang tidligere

Da fristen for å rapportere gjennomførte kurs i 2017 gikk ut 15. januar, hadde vi registrert 65.401 kurstimer fordelt på 3.074 kurs med til sammen 28.152 deltakere. Det er en økning på 4% siden året før. Aldri før i Studieforbundets historie har vi rapportert så mange kurs og kurstimer! Størst er økningen hos Norske Redningshunder (+1.575 kurstimer) og Norges speiderforbund (+762 kurstimer). Den Norske Turistforening, Sabima, Det norske hageselskap og Norsk Botanisk Forening er også blant medlemsorganisasjoner som kan notere seg bra vekst. Lokale kursarrangører mottok til sammen 6,4 mill. kroner i kurstilskudd som dekker ca 25% av innrapporterte kurskostnader.

Tilretteleggingstilskudd

Bare12 deltakere på 5 kurs ble finansiert med tilretteleggingstilskudd. Lokal kursarrangør hadde søkt Studieforbundet om ekstra tilskudd til praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for kursdeltakere med spesielle behov og fått utbetalt nesten 22.000 kroner. Tilretteleggingstilskuddet gis som tillegg til det ordinære kurstilskudd og skal dekke merkostnader av tilretteleggingen som f.eks. ledsager/ekstra assistent, tilrettelagt materiell og utstyr, forlenget kurs, transport og eventuelt nødvendig forarbeid og oppfølging.

Fortsatt kr 100 pr time

Studieforbundet mottar 8,3 mill. kroner i statstilskudd for 2018. Det meste av dette fordeles til lokale kurs over hele landet. Når styret 27. februar skal vedta tilskuddssatsen for 2018, er det sannsynlig at vi opprettholder et kurstilskudd på kr 100 pr time selv om statstilskuddet ble mindre enn forutsatt. Kurstilskuddet skal bidra til mangfold av lokale kurstilbud og redusere deltakernes opplæringskostnader. Studieforbundet utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i overensstemmelse med tilskuddsreglene. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner. Opplæringen skal følge en godkjent studieplan, kurset må være på minst 8 timer og bl.a. skal kursdeltakerne få utlevert kursbevis når kurset avsluttes. Bruk Studieforbundets logo i all informasjon om kurset. Studieforbundets logo finner du på nettsiden vår.

Kursbevis fra «MineKurs»

De som bruker programmet «MineKurs» på nettet til å fylle ut rapportskjema for deltakere på kurs, kan med et enkelt tastetrykk få lastet ned ferdig utfylte kursbevis til alle deltakerne. Den ferdigutfylte teksten kan overskrives hvis det er behov for det, før kursbevisene skrives ut og signeres.

Reisestipend fordelt

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har fordelt reisestipend for 2018. Susanne Lemmingson fra Norsk Botanisk Forening får kr 7000 for å studere slåttekurs m.v. i Romania og Kristin Oftedal fra Den Norske Turistforening får kr 5000 for å studere fysiske aktiviteter i skolen i Finland.

Tid for årsmøter i fylkene

Fylkesavdelingene skal innen 15. mars avholde årsmøter i fylkene og vedta planer og budsjett, godkjenne årsmelding, regnskap og velge medlemmer til fylkesstyret. Fylkesårsmøtet består av representanter fra medlemsorganisasjonene som har virksomhet innenfor fylket. Dato for fylkesårsmøtene kunngjøres fortløpende på Studieforbundets nettside.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet i Studieforbundet natur og miljø er fastsatt til onsdag 23. mai. Innkalling og sakspapirer vil bli utsendt 4 uker før møtet. Saker som medlemsorganisasjonene eller fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost