N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 8 - 12.12.2017


Siste frist for kursrapporter er 15. januar

Før kursrapport sendes inn, skal kursbevis skrives ut og utleveres til deltakere som har fullført kurset. For rapportering av kurs som er gjennomført i 2017, er 15. januar siste frist for å få utbetalt kurstilskudd. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet. Det er viktig for Studieforbundet at alle som har gjennomført kurs, sørger for å rapportere disse til Studieforbundet. Det er dokumentert kursaktivitet som er kriteriet for fremtidige tilskudd fra Staten. På nettsiden vår kan du se hvilke kurs som fortsatt ikke er rapportert.

Fortsatt kurstilskudd på kr 100 pr time

Det er oppnådd enighet på Stortinget om å reversere Regjeringens forslag om å redusere bevilgningen til studieforbundene med 22,5 mill. kroner. Studieforbundet bør derfor kunne regne med å motta statstilskudd for 2018 på omtrent samme nivå som i år. I så fall bør vi kunne opprettholde kurstilskuddet på kr 100 pr. time.

Finn riktig studieplan

Med over 800 studieplaner i studieplankatalogen på nettet, har vi sett behov for å systematisere disse på en slik måte at det skal være enkelt å finne frem. I studieplankatalogen kan du velge medlemsorganisasjon eller emne for å finne riktig studieplan. Du kan også søke på studieplannummer eller ord i tittel. Katalogen er delt opp i hovedemner og bak flere av disse vil du finne ytterligere underemner. Du kan også bruke godkjente studieplaner fra andre medlemsorganisasjoner i Studieforbundet til dine kurs.

Gratis kurslokale

Kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift j.fr. §7 i Voksenopplæringsloven. Det skal ikke betales for ordinært renhold, lys, varme og tilsyn mandag - fredag fram til kl. 21.00 i undervisningsåret. For utlån utover dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier/rektor. Les mer på Studieforbundets nettside.

Forslag til valgene på årsmøtet

Valgkomiteen som skal forberede valgene på årsmøtet på Stabekk 23. mai neste år, tar imot forslag på kandidater fra fylkesavdelinger og medlemsorganisasjoner frem til 1. februar. Valgkomiteen ledes i år av Trond Gjessing fra Birøkterlaget. Ellers i komiteen sitter Olav Balle fra N&M Rogaland og Geir Ottesen fra Kennelklubben. Det skal bl.a. velges ny leder for 1 år og styremedlemmer for 2 år. Hans Petter Dalby og May Berthelsen er ikke på valg. De ble valgt for 2 år i fjor. Det ble også Eli Åsen, men hun slutter i Birøkterlaget og trekker seg fra styret i Studieforbundet. Resten av styret og alle varamedlemmene til styret er på valg.

God jul

Kontoret til Studieforbundet holder som vanlig stengt mellom jul og nyttår. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Kontoret er igjen bemannet fra tirsdag 2. januar kl 0900-1500.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost