N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 7 - 20.11.2017


Vær synlig!

Studieforbundsordningen er under press. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til studieforbundene med 22,5 mill. kroner. Det fylkeskommunale tilskuddet i Buskerud er foreslått halvert. Kunnskapsdepartementet vurderer å endre tilskuddsordningen for å oppnå at «ordningen skal være et godt og målrettet kompetansepolitisk virkemiddel som bidrar til inkludering av personer i utenforskap og fremmer livslang læring». Det er viktig at vi ikke gjemmer oss bort, men er flinke til å vise hva 30.000 kursdeltakere har fått igjen for deltakelse på kurs gjennom Studieforbundet natur og miljø. Fortell det til politikere, skriv om det i lokalavisen, vis dere frem! Studieforbundet har en liten presentasjonsbrosjyre som vi gjerne sender ut til dem som måtte ha behov.

Siste frist er 15. januar

For rapportering av kurs som er gjennomført i 2017, er 15. januar siste frist for å få utbetalt kurstilskudd. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet. Det er viktig for Studieforbundet at alle som har gjennomført kurs, sørger for å rapportere disse til Studieforbundet. Det er dokumentert kursaktivitet som er kriteriet for fremtidige tilskudd fra Staten.

Alle skal ha kursbevis

Før kursrapport sendes inn, skal kursbevis skrives ut og utleveres til deltakere som har fullført kurset. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan skrive ut ferdig utfylt kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis. Kursbeviset skal inneholde Studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan.

Dugnadstimer

Styret har bestemt at ved rapportering av gjennomførte kurs, skal det anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset: All ubetalt tid til planlegging/gjennomføring/etterarbeid med kurset, som f.eks. lærer/instruktøroppgaver, forberedelser, arbeid med studieplan, administrasjon, påmeldinger, regnskap og rapportering. Reisetid skal ikke tas med!

Gratis kurslokale

Kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift j.fr. §7 i Voksenopplæringsloven. Det skal ikke betales for ordinært renhold, lys, varme og tilsyn mandag - fredag fram til kl. 21.00 i undervisningsåret. For utlån utover dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier/rektor. Les mer på Studieforbundets nettside.

Birøkt i fengselet

Studieforbundet har gjennom Norges Birøkterlag også kurs i fengsel.
- Jeg har hatt den unike og spennende muligheten til å være med på birøkterkurs i Oslo fengsel! Kurset gikk over 9 økter og gav en meget god innføring i birøkt og mulighetene som ligger i denne hobbyen, som også kan utvikles til næringsvirksomhet. Nettopp det siste er verdt å merke seg, at kurset gir innsatte en inngang mot det som – med noe egeninnsats – kan bli næringsinntekt. For enkelte er det nok første gang de har kunnet se seg selv som entreprenører! Vi har hatt livlige diskusjoner og det har vært lærerikt for oss bygutter å snakke om bier og rollen de spiller i naturen rundt oss. Flere hadde opplevelsen av at det var morsomt å sette seg inn i noe man har hatt rundt seg hele livet, uten å vite noe om.
Innsatt nr 170365
Bilder

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost