N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 6 - 18.10.2018


Enklere å sende kursrapport etter jegerprøvekurs

Nå kan kursinstruktørene sende inn kursrapport direkte via Miljødirektoratets eksamenssystem. Der en før måtte skrive ut, signere og skanne for så å sende på e-post, eller med vanlig post, kan man nå med få tastetrykk sende kursrapporten elektronisk. Kurset må være meldt inn og godkjent hos studieforbundet på forhånd, slik at godkjenningsnummer og rapportskjema er klart når det skal rapporteres.

Reisestipend 2019

Kurslærere, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i våre medlemsorganisasjoner kan nå søke om VOFOs reisestipend for studiereiser til utlandet i 2019. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og ideutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. Søknadsfristen er 19. november. Studiereisen må ha sammenheng med det studiearbeid som søkeren er engasjert i. Formål og program for reisen må oppgis ved søknad, og rapporteres på i etterkant.

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen foreslår å opprettholde tilskuddet til studieforbund på samme nivå som i 2018, justert for lønns- og prisstigning. Etter flere år med kamp for å bevare støtten til opplæring gjennom studieforbundene er dette godt nytt. Samtidig er det gitt signaler om vesentlige endringer i studieforbundsordninger fra 2020, der både en deling mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet og ønske om regionalisering ligger i kortene. Hva dette konkret vil innebære for oss har vi foreløpig ingen svar på, men vi følger nøye med og er forberedt på at det vil bli endringer, både praktisk og økonomisk.

Sekretariatet

Ny daglig leder har vært på plass fra 1. september. Det var også utlyst en tredje stilling på kontoret, men det er nå besluttet å vente med nyansettelse til den politiske og økonomiske situasjonen er mer avklart. Med nåværende personal håndterer kontoret daglig drift, men har begrenset mulighet til å jobbe med utvikling. Det er derfor fortsatt sterkt ønskelig å utvide administrasjonen til tre ansatte så snart som mulig.

Grønn kursdag

Vi er samarbeidspartner for Oslo Miljøhovedstad 2019. Vårt bidrag er Grønn kursdag 30-31. august 2019. Her skal publikum få delta på varierte og spennende smakebiter fra våre medlemsorganisasjoners mangfoldige kursrepertoar. Urbant friluftsliv er den grønne tråden. En styringsgruppe med representanter fra DNT, NJFF, NKK, Dnh og NBF har ansvar for programmet. Eventuelle innspill og bidrag tas imot med takk til post@naturogmiljo.no.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost