N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 2 - 07.03.2018


Pedagogisk utviklingsarbeid 2018

Studieforbundet har også i år avsatt kr 100.000 til pedagogisk utviklingsarbeid som medlems-organisasjonenes sentralledd nå kan søke om. Søknadsfristen er 20. mars. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, kvalitetsheving, videreføring av aktivitet og økt kursaktivitet. Søknaden må beskrive prosjektet, hva ønskes oppnådd, tidsplan, budsjett og søknadssum. I fjor ble pengene delt mellom Turistforeningen og Jeger- og Fiskerforbundet. Studiekonsulent Odd Erik Randen svarer på eventuelle spørsmål.

Årsmøtet 2018

Studieforbundets årsmøte avholdes onsdag 23. mai kl 10-13 i Kulturhuset Stabekk kino. Saker som medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars. Styret forbereder bl.a. en diskusjon om eventuelle nye grenser for fylkesavdelingene og oppdatering av Studieforbundets strategi- og virksomhetsplan. Innkalling med saksliste sendes ut 4 uker før møtet.

Krav for rapportering av kurs

«Utgifter og inntekter i forbindelse med kurs skal regnskapsføres av arrangøren og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll» er et av kravene for å få utbetalt kurstilskudd. Videre skal det ved rapportering anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset. Styret ønsker å opprettholde et enkelt system som er lett å forstå for brukerne og enkelt å administrere for Studieforbundet. Det er viktig at eventuell dugnadsinnsats verdsettes. Men dersom inntekter/utgifter/dugnadstimer ikke oppgis ved rapportering av gjennomført kurs, vil Studieforbundet ikke utbetale tilskudd til kurset.

Nye medarbeidere til kontoret

Daglig leder Finn Grimsgaard har fylt 70 år og slutter i Studieforbundet 1. august. Samtidig har studiekonsulent Odd Erik Randen fått ny stilling i Studieforbundet Funkis og slutter hos oss 15. mai. Styret har iverksatt arbeid med å skaffe nye medarbeidere, men inntil disse er på plass, vil kontoret ha kapasitetsutfordringer. Styret har derfor bl.a. vedtatt å avlyse årskonferansen i august, men er innstilt på å komme sterkere tilbake neste år.

Ajourført studiestatistikk

Studieforbundet prioriterer at søknads- og rapporteringsprosedyrene skal være enklest mulig for brukerne. Stadig flere velger å sende inn kursrapporter elektronisk gjennom MineKurs, selv om vi fortsatt også mottar manuelt utfylte kursrapporter enten pr post eller som vedlegg til en epost. Søknader og kursrapporter behandles fortløpende og oversikt over kursaktiviteten oppdateres løpende på Studieforbundets nettside.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost