3331 Organisasjonskurs NKK

Mål

Kurset gir økt innblikk i drift av klubb, organisasjonsutvikling og funksjoner

Målgruppe

Tillitsvalgte i samarbeidende klubber

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Velkommen til kurs, organisering av

Stikkord

Opprop/presentasjon

Gjennomgang av kursprogram og timeplan

Utdeling av håndbok og evt. annet kursmateriell

Om raseklubber og forbund, avdelinger av disse, lokale hundeklubber

Overenskomst - samarbeidsavtaler

Andre hundeorganisasjoner og forbund

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Norsk Kennel Klubb, styret; et kollegium

Stikkord

Norsk Kennel Klubbs organisasjon

- avdelinger

- representantskap

- utvalg

- samordningsutvalget

Styret; et kollegium

Styrets sammensetning

Styrets arbeidsmåte

Rammebetingelser:

- lover/vedtekter

- årsmøtevedtak

- budsjett og planvedtak

- økonomisk kompensasjon for verv?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Styret; et kollegium (forts), tillitsvalgte og de enkelte verv

Stikkord

Styret; et kollegium

- taushetsplikt

- informasjonsbehov og åpenhet

- økonomisk ansvar

- reservasjon/protokolltilførsler

Tillitsvalgte og de enkelte verv

Formannen (lederen)

Nestformannen

Sekretæren

Kassereren

Styremedlemmer

Vararepresentanter

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Råd og utvalg

Stikkord

Oppnevning av mandat for disse

Gruppearbeid

Gjennomgang av gruppearbeid

Hva sier lovene/vedtektene?

Hva er formålstjenelig

Praksis

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Styrets arbeid, møteledelse

Stikkord

Styrets arbeid

Protokoll

arkiv

årsberetning

kassadagbok/årsregnskap

revisorer

budsjettarbeid

planarbeid og målstyring

Møteledelse

saksliste

beslutningsprosess

taleliste

styret

forretningsorden

avstemming

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Møteledelse (forts), fremgangsmåte ved valg

Stikkord

Møteledelse (forts)

Valg og avstemmingsregler

åpen avstemming

lukket avstemming (skriftlig)

simpelt flertall

absolutt flertall

kvalifisert flertall

Fremgangsmåte ved valg

valgkomitè

gjennomføring av valgene

tellekorps

forhåndstemmer

benkeforslag

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Årsmøtet, saksbehandling i styret

Stikkord

Årsmøtet

Gruppearbeid:

- planlegging og gjennomføring av et årsmøte

- oppsummering

aksbehandling i styret

Saksliste

forberedelse av saker

protokollføring

oppfølging av vedtak

faste saker

høring

behandling i råd og utvalg

arkivering

bladutgivelse

regnskap og regnskapsføring

plan- og målstyring

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Om lederskap, oppsummering

Stikkord

Lederskap

Ledertyper

organisasjonskultur

Takk for innsatsen

Oppsummering av kurset

Hovedelementer

Oppfølging av lærdommen

hvor kan vi få hjelp?

Kurskritikk

Kursbevis

Litteratur/materiell for deltakerne

Eget kompendium - bestilles hos NKK