9600 Biologisk mangfold- kartlegging

Godkjent for 4–45 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre kursdeltagerne i stand til å kartlegge biologisk mangfold i et bestemt geografisk område. Det skal legges vekt på vekster (planter, mose, lav), men deltagerne skal også utvise en åpenhet mot andre deler av biologisk mangfold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og andre interesserte som ønsker å lære mer om kartlegging av vekster

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 6
Tema
Gjennomgang av eksisterende materiale angående topografi, geologi og kjente forekomster av vekster

Stikkord
Aktuelle biotoper, planlegging av turer, innsamling av belegg, bruk av GPS. Korte introduksjoner om ulike tema.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale med innledere. Gjennomføre planlagt tur.

Problemstillinger
Hvordan få oversikt over viktige delelementer i planlegging og gjennomføring av turer med målsetting om kartlegging?

2. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 6
Tema
Artsobservasjon. Arbeide med ulike innfallsvinkler til hvordan kvalitetssikre artsobservasjoner

Stikkord
Artskunnskap, kartfesting, belegg ved bilde eller innsamling av materiale. Innlegging av dagens funn i Artsobservasjoner

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale. Fordeling av oppgaver så alle får utføre forskjellige oppgaver. Læring gjennom praktisk øvelser.

Problemstillinger
Hvordan kvalitetssikre artsobservasjoner?

3. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 6
Tema
Naturfotografering.

Stikkord
Valg av kamera, kamerainnstillinger, valg av motiv, vurdering av lysforhold.

Arbeidsform og gjennomføring
Studie av billedmateriale, praktisk bruk av kamera.

Problemstillinger
Hvilke krav bør et bilde som skal fungere som belegg ha?

4. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 6
Tema
Ny vurdering av det aktuelle geografiske området med kunnskapene som er erhvervet gjennom første del av kurset.

Stikkord
Registrering, sammenligning med tidligere observasjoner, se over registreringene som er gjort.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtaler og framlegg av ulike temaer.

Problemstillinger
Hva har vi funnet til nå? Hva gjør vi med det?

5. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 6
Tema
Oppsummering

Stikkord
Funn, alminnelige planter og trua arter,registreringer,florabruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppeaktivitet med vekt på ulike grupper av vekster.

Problemstillinger
Er funnet representative for området vi har kartlagt?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Trua arter, webside for Artsobservasjoner, tilgjengelige floraer, geologiske kart over området, aktuelle kart over området.
Grundigere studier av den samme litteraturen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Formell eller uformell kompetanse innen de ulike områdene.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er tenkt gjennomført ved et sammenhengende kurs over fem dager.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.