9600 Biologisk mangfold- kartlegging

Mål

Gjøre kursdeltagerne i stand til å kartlegge biologisk mangfold i et bestemt geografisk område. Det skal legges vekt på vekster (planter, mose, lav), men deltagerne skal også utvise en åpenhet mot andre deler av biologisk mangfold.

Målgruppe

Medlemmer og andre interesserte som ønsker å lære mer om kartlegging av vekster

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Studieplanen er tenkt gjennomført ved et sammenhengende kurs over fem dager.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema

Gjennomgang av eksisterende materiale angående topografi, geologi og kjente forekomster av vekster

Stikkord

Aktuelle biotoper, planlegging av turer, innsamling av belegg, bruk av GPS. Korte introduksjoner om ulike tema.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale med innledere. Gjennomføre planlagt tur.

Problemstillinger

Hvordan få oversikt over viktige delelementer i planlegging og gjennomføring av turer med målsetting om kartlegging?

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema

Artsobservasjon. Arbeide med ulike innfallsvinkler til hvordan kvalitetssikre artsobservasjoner

Stikkord

Artskunnskap, kartfesting, belegg ved bilde eller innsamling av materiale. Innlegging av dagens funn i Artsobservasjoner

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale. Fordeling av oppgaver så alle får utføre forskjellige oppgaver. Læring gjennom praktisk øvelser.

Problemstillinger

Hvordan kvalitetssikre artsobservasjoner?

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema

Naturfotografering.

Stikkord

Valg av kamera, kamerainnstillinger, valg av motiv, vurdering av lysforhold.

Arbeidsform og gjennomføring

Studie av billedmateriale, praktisk bruk av kamera.

Problemstillinger

Hvilke krav bør et bilde som skal fungere som belegg ha?

4. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema

Ny vurdering av det aktuelle geografiske området med kunnskapene som er erhvervet gjennom første del av kurset.

Stikkord

Registrering, sammenligning med tidligere observasjoner, se over registreringene som er gjort.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtaler og framlegg av ulike temaer.

Problemstillinger

Hva har vi funnet til nå? Hva gjør vi med det?

5. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema

Oppsummering

Stikkord

Funn, alminnelige planter og trua arter,registreringer,florabruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppeaktivitet med vekt på ulike grupper av vekster.

Problemstillinger

Er funnet representative for området vi har kartlagt?

Litteratur/materiell for deltakerne

Trua arter, webside for Artsobservasjoner, tilgjengelige floraer, geologiske kart over området, aktuelle kart over området.

Krav til lærer/instruktør

Formell eller uformell kompetanse innen de ulike områdene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Grundigere studier av den samme litteraturen.

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema