9590 Sopp: Utdanning av soppsakkyndige

Godkjent for 20–60 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset dekker kunnskapsgrunnlaget for å gå opp til Prøve for soppsakkyndige, hvor hovedkravet er

  • Sikker angivelse av navn på de arter og slekter som er oppført på gjeldende pensumliste.
  • Å kunne angi hva som kjennetegner alle arter og slekter på listen
  • Sikker kjennskap til matnyttighet og eventuell giftighet hos artene og slektene i listen, og de viktigste trekk i forgiftningsforløpet for de giftigste artene.

Kurset skal også gi forståelse av verdien av å bidra som soppkontrollører i miljøet rundt lokalforeningene i Norges sopp- og nyttevekstforbund, og inspirere kandidatene til å bidra som turleder og/eller soppkontrollør etter bestått prøve.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kursdeltakeren bør ha grunnleggende kunnskap om sopp tilsvarende det man lærer på 345 Grunnkurs og 101 Påbyggingskurs. Deltakeren bør også ha god erfaring med sopp i naturen.

Innhold

Kurset går gjennom navn og kjennetegn for arter og slekter i pensumlisten til Prøve for soppsakkyndige, i alt ca. 150 arter og slekter. Man lærer soppenes matverdi og om soppgifter og deres forgiftningsforløp. Kurset gir også en innføring i soppverdenen og grunnleggende mykologi.

Pensumlisten kan lastes ned her.

Kurset skal også gi forståelse av verdien av å bidra som soppkontrollører i miljøet rundt lokalforeningene i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vi anbefaler at deltakeren bruker minst én av disse to ressursene:

Kompendium for soppsakkyndige, siste utgave. Utgitt av NSNF, til salgs i nettbutikken.

Nettkurset «Teori for soppsakkyndige» på NSNFs kursportal

Vi anbefaler kandidatene å bruke Soppleksikonet på Soppognyttevekster.no (krever innlogging for full tilgang) som en mobiltilpasset kunnskapsbase. Artsorakel på nett eller som app er også et nyttig hjelpemiddel.

Sjekk også NSNFs oversikt på faglitteratur på sopp, som oppdateres årlig.

Vi anbefaler deltakeren å bli med i Facebook-gruppen «Soppsakkyndigkurs – kun for kursdeltakere, kandidater og soppsakkyndige». Her hjelper soppsakkyndige kursdeltakere å øve på pensumsoppene.

Organisering og arbeidsmåter

Utdanningen av soppsakkyndige må kunne tilpasses en variert gruppe av både kursarrangører og -deltakere. Vi har derfor flere nivåer og modeller for gjennomføringen.

Teorikurs: Soppsesongen er kort og det er rasjonelt å jobbe med teorigrunnlaget uavhengig av sesong. NSNF sentralt tilbyr derfor et selvstendig kursopplegg med basis i nettkurset «Teori for soppsakkyndige» under overskriften «Soppsnakk», som normalt går fra april til september som en forelesningsrekke på nettet. Kurset består av åtte nettmøter á 2-3 timer pluss en forelesning på fire timer der man går gjennom alle pensumsoppene samlet.

Feltkurs: Mindre foreninger har kanskje ikke pedagogisk grunnlag eller kapasitet til å gjennomføre den krevende teoridelen av kurset, men har erfarne soppkontrollører som er gode på å finne og beskrive sopp i naturen. Disse foreningene legger opp feltkurs for sine kandidater i sesongen.

Fullt kurs: De større foreningene innen NSNF har tradisjon for å tilby et komplett kurs med både teori og feltarbeid. Man kan gjennomføre alt i sesongen, eller legge teoriundervisningen utenfor.

Vi anbefaler også foreningene å arrangere studiesirkel for sine kandidater gjennom året, for at de skal holde kunnskapen ved like fram mot Prøve for soppsakkyndige, som arrangeres hver høst. 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster kan benyttes til denne læringen.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være sertifisert soppkontrollør.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakere på kurset kan velge å gå opp til en muntlig prøve for soppsakkyndige som avholdes normalt i september hver høst. NSNF er arrangør av prøvene, kontakt oss på post@soppognyttevekster.no for informasjon om årets prøvesteder og -tider. Hovedkrav: Se under Læringsmål.

Her kan du lese fullstendige retningslinjer for prøven.

 

 

Utfyllende opplysninger

Som soppsakkyndig vil du bli invitert til å delta i NSNFs og medlemsforeningens arbeid som soppkontrollører på turer, kurs, kontroller og digital soppkontroll.

Gjennomførte kurs gir rett til tilskudd fra NSNF. Se styrehåndboken for gjeldende satser. Utbetaling av tilskudd forutsetter at arrangøren sender rapport for godkjent kurs til post@soppognyttevekster.no

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.