9527 Kompetansekurs om bier

Godkjent for 8–15 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging og egensertifisering av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunnskapen, bestå eksamen for så å bli godkjente som sertifiserte birøktere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere som selv ønsker å sertifisere egen bigård og er over 18 år.

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 3
Tema: Forebyggende helsearbeid
Stikkord: Forebyggende helsearbeid i egen bigård. Hvorfor sertifisere? Hva er god hygiene? Registrering av bigårdsplasser. Merking av kuber og oversikt over flytting av kuber.
Arbeidsform og gjennomføring: Studiering, eksempler og gruppediskusjon

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema: Hvordan spres sykdom?
Stikkord: Hvordan spres sykdommer og hvordan kan dette forebygges. Rengjøringsrutiner i egen birøkt. Voks og vokshygiene. Forskrift om birøkt.
Arbeidsform og gjennomføring: Studiering, eksempler og gruppediskusjon

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema: Studiering, eksempler og gruppediskusjon
Stikkord: Driftsform med minst mulig sverming. Forskrift om birøkt. Lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel, liten kubebille, tropilaelapsmidd, nosema, varroa, virus, trakémidd.
Arbeidsform og gjennomføring: Studiering, eksempler og gruppediskusjon

4. samling
Timer uten lærer: 3
Tema: Sykdom og egensertifisering
Stikkord: Kalkyngel, voksmøll og andre problemer. Plan for inspeksjon i praksis. Mattilsynets skjema for egensertifisering. Skjema for egenkontroll.
Arbeidsform og gjennomføring: Studiering, eksempler og gruppediskusjon

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema: Aktuelle tema (lovendringer, smittevern osv)
Arbeidsform og gjennomføring: Foredrag med representant fra Norges Birøkterlag

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Obligatoriske læremidler: Kompendium "Sykdom og hygiene hos bier. Kompetansekurs i birøkt", Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften), Landdyrsporbarhetsforskriften og Landdyrforflytningsforskriften, samt utleverte oppgaver.

Støttelitteratur (ikke obligatorisk): Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället, av Ingemar Fries og Preben Kristiansen (svensk).

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Praktisk organisering: Lokallagene arrangerer de fire kurskveldene på til sammen 12 timer hvor gruppen diskuterer oppgaver. Det anbefales at lokallaget oppnevner en av deltakerne i hver studiering som praktisk ansvarlig. Anbefalt størrelse på gruppene er mellom 5 og 10 deltakere. For å få støtte av Studieforbundet natur og miljø må et lag stå som ansvarlig arrangør av kurset. Det er selvsagt ingenting i veien for at birøktere selv kan gå sammen og arrangere kurs, men de får da ikke studiestøtte.
Mattilsynet setter krav om at kurset skal inneholde et obligatorisk sertifiseringsforedrag i regi av Norges Birøkterlag. Dette foredraget er tilgjengelig digitalt på YouTube, og kan sees enkeltvis eller i plenum. Før kurset arrangeres må den ansvarlige for kurset avtale oppsett av kurset i arrangementsportalen til Norges Birøkterlag. Påmelding og betaling gjøres via nettsiden til Norges Birøkterlag. Kurs- og eksamensavgift er kr 850,- pr deltaker. Dette dekker kursmateriell, sertifiseringsforedrag og eksamen. I tillegg kommer porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-. Kursmaterialet sendes primært til den enkelte deltager før kursstart, alternativt samlet til kursleder. For å få studiestøtte fra Studieforbundet natur og miljø må man også sende inn søknad om å holde kurs i forkant.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.