9306 Volleyball er miljø

Mål:

Å lære å lede et treningsparti eller å lære å ha ansvar for å arrangere turnering.

Målgruppe:

Seniorer i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Denne studieplanen er lagt opp til 6 møter á 2 - 3 timer. Godkjent fra 12 - 18 timer. Uansett hvilken gruppe du skal trene, er det viklig at du samarbeider med andre som arbeider med den samme gruppa. På hvert møte er det noen faste poster som hører med, f.eks. drøfting av programmet for møtet, repetisjon av det som er gjort på tidligere møter, gjennomgang av arbeid som er gjort mellom møtene, gjennomgang av nytt stoff, praktisk arbeid og samtale om dette, planlegging og fordeling av arbeidsoppgavene til neste møte. Ansvar for å lage notat fra møtene bør gå på omgang mellom deltakerne. Under hvert møte er bare hovedpunkter for arbeidet nevnt. Detaljert beskrivelse av arbeidsmåter m.m. finnes foran i heftet.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Planlegge arbeidet framover.

Stikkord:

Se i oppgaveheftet. Les "Hva går oppgaven ut på?" Ta for dere kravene. Diskutér mulige samarbeidspartnere. Drøft avtale, plan og budsjett. Notér stikkord og lag ferdig til neste gang.

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon.

Problemstillinger:

Hva er målet med arbeidet og hvordan skal dere legge det opp? Hva trenger dere av utstyr, materiell, litteratur og hvordan skal dere skaffe dette? Når og hvor skal dere ha møtene i studieringen?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Alternativ 1 - Å være trener

Stikkord:

Velg øvelser og legg opp de første treningsøktene. Bruk planleggingsskjema.

Arbeidsform:

Drøfting og planlegging

Problemstillinger:

Hvordan vil dere arbeide som trenere? Hvilken aldersgruppe skal dere lede?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Alternativ 2 - Å arrangere turnering

Stikkord:

Lag tidsplan og fordel arbeidet mellom dere.

Arbeidsform:

Drøftinger og planlegging.

Problemstillinger:

Hva slags turnering skal dere arrangere?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fortsett på - Å være trener

Stikkord:

Drøft hvordan de første treningsøktene gikk. Planlegg resten av treningen.

Arbeidsform:

Drøftinger.

Problemstillinger:

Hvordan fungerte dere som trenere? Hva bør forandres for å få de neste treningsøktene enda bedre?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fortsett på - Å arrangere turnering

Stikkord:

Drøft forberedelsene så langt. Lag detaljplan for hvordan dere vil lede turneringen.

Arbeidsform:

Drøftinger og planlegging.

Problemstillinger:

Hva står igjen å gjøre?

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppsummering

Stikkord:

Drøft hvordan dere vil presentere oppgaven for resten av 4H-klubben som klubbaktivitet og hvordan dere vil lage utstilling til høstfesten. Se på arbeidsbok, regnskap og melding. Notér stikkord og gjør ferdig arbeidet hjemme.

Arbeidsform:

Oppsummering og vurdering.

Problemstillinger:

Hvordan har arbeidet gått? Var det slik dere hadde tenkt det skulle bli? Hvilke erfaringer har dere gjort?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Oppgaveheftet Volleyball er miljø.

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: