8823 Fagkurs: Farging med sopp og lav

Godkjent for 4–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å kjenne de viktigste fargesoppene og -lavene og hvilke pigmenter de inneholder.

Lære beise- og fargemetoder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er beregnet på alle som har interesse for å bruke naturmateriale til å lage håndverks- og husflidsprodukter. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kurset dekker et større fagområde og vil ha noe forskjellig faglig innhold avhengig av materialet og metoden man bruker – sopp, lav, beisemidler og tekstilfibre. Dette er de felles innholdspunktene:

 • Fargesoppene og -lavene og hvor vi finner dem
 • Innsamling og oppbevaring
 • Historikk og tradisjon
 • Fargepigmentene
 • Hvilke tekstilfibre er best egnet?
 • Bruk av beisemidler (alun, tinn, kobber, jern)
 • Koking av fargesupper (temperatur, mengder, PH, tid)
 • Restfarger
 • Lysekthet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

En flott grunnbok til både sopp- og lavfarging er Anna-Elise Torkelsens bok «Vakre farger fra naturen – farging med sopp og lav» (2021). Den kan kjøpes i NSNFs nettbutikk.

NSNF har et eget Forum for soppfargere med 250 medlemmer som holder kurs og videreutvikler kunnskapen. Følg med på deres kalender.

Forum for soppfargere har også laget en samling med kunnskapsstoff om fagfeltet på en minnepinne, som kan kjøpes fra Forumet.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset kan gjennomføres på flere nivåer med forskjellige innfallsvinkler:

 • Kurset kan ta for seg bare lav, bare sopp eller en kombinasjon av begge
 • Kurset kan være en ren workshop for farging av garn, eventuelt også andre materialer
 • Man kan ha et eget kurs kun på innsamling av lav og/eller sopp i sesongen og hvordan innsamlet materiale tørkes og oppbevares til senere bruk
 • Det er mulig å ha et eget kurs på kjemien bak farging: forskjellige beiser, farging uten kjemikalier, lysekthet, fargetetthet, etc.

Se også 494 Fagkurs: Bruk av planter og trær til farging og håndverk. Farging med planter har mye til felles med sopp- og lavfarging og man kan gjerne inkludere også planter i enkelte kurs under denne studieplanen.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kunnskap om sopp og/eller lav og solid praktisk erfaring med hvordan man gjennomfører innfargings-prosessene.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve. 

Utfyllende opplysninger

4. - 6 samling holdes over en helg (fredag - søndag). Timene kan også deles på 4 kveldsøkter. En ekskursjon gir sjelden nok materiale til fargingen, så deltakerne må også samle fargesopper på egen hånd.

Studieplanen beskriver nå flere samlinger, men den kan også organiseres som dags- eller helgekurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.