6234 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 3, Instruktørrollen

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktør og dommere i organisasjonen. Fokus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere og tidligere hundeførere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 21
Tema
Instruktørrollen

Stikkord
Etikk og holdninger, dommerutdanning (herunder krav og regler), stress og kriser, redningstjenesten /herunder organisering av skadested og samvirke på skadestedet), taktikk, snøskredlære, vedtekter, lover og instrukser

Arbeidsform og gjennomføring
Samling ,gruppearbeid og selvstudie

Problemstillinger
Modul 3, Instruktørrollen Modul 3 inneholder fagene: . Etikk og holdninger . Dommerutdanning, herunder krav og regler . Stress og kriser . Redningstjenesten, herunder organisering av skadested og samvirke på skadestedet . Taktikk . Snøskredlære . Vedtekter, lover og instrukser..
Overordnet målsetting Etter modul 3, instruktørrollen, skal eleven ha forståelse for de utfordringer og forventninger instruktører i NRH stilles overfor. Eleven skal ha god kunnskap om godkjenningsprogrammene til NRH og kunne anvende programmene i forbindelse med dømming av ekvipasjer. Eleven skal videre kjenne til hvordan holdninger bygges og endres. Eleven skal gjennom hele kurset vise at han/hun har de holdningene som forventes av en instruktør i NRH.. Eleven skal kjenne til de vanligste reaksjonene på stress og kriser. Eleven skal kjenne til redningstjenestens oppbygging. Han/hun skal videre ha kunnskap om organisering av å samvirke på skadested. Eleven skal etter endt undervisning kjenne til og kunne anvende de kilder som finnes innen snø-/snøskred lære. Eleven skal etter undervisningen kjenne til og kunne bruke hundeførerhåndboken og aksjonsdelen av MSO. Etikk og holdninger Eleven skal kjenne til hva holdninger og etikk er, hvordan holdninger dannes og hvordan disse innvirker på de som skal instrueres. Eleven skal videre vite hvordan man kan påvirke holdninger. Eleven skal ha forståelse for de holdninger som ligger til grunn i vår organisasjon. . Hva er etikk . Hvordan påvirkes holdninger . Hvilke holdninger er "gode Snøskredlære Eleven skal etter undervisningen kjenne til de faglige kildene for snø/snøskred. Dette er for eksempel IKAR/NGI/NRKH/NFS. Taktikk Eleven skal etter endt undervisning kjenne til og kunne anvende hundeførerhåndbok og MSO teknikker for planlegging og gjennomføring av praktisk søk.

2. samling
Problemstillinger
4.3 Modul 2, Brukshundopplæring Modul 2 inneholder fagene: . Atferd . Læring . Observasjon 4.3.1 Overordnet målsetting Etter modul 2, brukshundopplæring, skal eleven kunne redegjøre for de ulike atferdstyper hos hund. Han/hun skal kunne forskjellige metoder for atferdsendring hos hund, læring, og gjennom enkle praktiske øvelser vise at han/hun er i stand til å omsette kunnskapen til praktisk arbeid. Eleven skal ha god kjennskap til de begreper som benyttes i brukshundopplæring. Eleven skal videre kunne benytte de ulike metodene på de ulike søksøvelsene i NRH. Eleven skal vise forståelse for behovet av god observasjon og analyse av observert atferd i forberedelsene til atfedsendringstiltak. 4.3.2 Atferd Eleven skal kunne forskjellene mellom de ulike atferdstyper og hvordan disse påvirker vår mulighet for å tilføre hunden læring. Eleven skal kunne de viktigste faser i hundens utvikling fra valp til voksen og hvordan denne utviklingen kan påvirke hundens evne til læring. Eleven skal kunne forstå hundens viktigste signaler og evne å tilpasse forsterkere, innlæringsmetoder og prinsipper etter hundens behov Eleven skal ha forståelse for hva en funksjon er og kunne bruke dette i praktisk arbeid. Eleven skal kunne forstå hundens reaksjoner i ulke situasjoner og kunne forstå når hunden har avreagert. Eleven skal kunne bruke dette i praktisk arbeid i forbindelse med tester og prøver og når hunden reagerer uventet i forbindelse med øvrig trening Etter modulen skal eleven kunne; . Definere atferd Atferdstyper (indre/ytre) o Overskuddsatferd o Underskuddsatferd o Manglende atferd o Positiv atferd . Utvikling, faser i utvikling . Språk 4.3.3 Læring Leksjonen skal gi grunnleggende kunnskap om læring og vil være sentral i senere leksjoner og praktisk arbeid Eleven skal kjenne til og forstå prinsippene i innlæringsveien med nyinnlæring, opprettholdelse og generalisering som sentrale elementer Grunnleggende forståelse for straff og forsterking og hvordan disse virker i forhold til hverandre. Skal kunne bruke de vanligste prinsipper for innlæring. Kjenne til og forstå begrep som "shaping", "Kjeding" "Operant og betinget betinging". Kunne forskjellen på positiv og negativ straff og positiv og negativ forsterking. Eleven skal ved egenpresentasjoner vise at han/hun forstår hvordan de ulike prinsippene for innlæring benytter seg av straff og forsterking og kunne anvende de ulike prinsippene på våre bruksøvelser . Hva er læring . Læringsprinsipper o Innlæringsveien o Motivasjon o Forsterking og straff . Metoder, ulike prinsipper for innlæring o Kjeding, baklengs, framlengs o Shaping o Bruk av påvirkning o "Operant betinging" 4.3.4 Observasjon Etter modulen skal eleven kunne; . Observere atferd og analysere observert atferd . Reaksjoner og avreagering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er utarbeidet av eget utvalg i Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Et eget utvalg har det overordnete ansvar for å stille med tilfredstillende fagkrefter innen de ulike tema.

Avsluttende prøve/eksamen

Elevene evaluerer kurset fortløpende og skriftlig etter siste samling.