5503 Kultivering og prøvefiske av fiskevann

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære kursdeltagerne praktisk gjenomføring av kultivering og prøvefiske av vann. Danne grunlag for å lage en driftplan for område.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er rettet mot de som har verv eller har interesse av kultivering av innlandsvann og elver. Kun allmen forkunskap om feltet kreves.

Innhold

1. samling
TmL: 4

Tema:
Kultiveringstiltak og prøvefiske

Stikkord:
Tadisjonelle kultiveringstiltak, fiskebiologi og bestandsundersøkelser, vannkvalitet ( miljøfaktor ), grunnlag driftplan, gjennomgang prøvefiske, forberedelser og prosedyrer.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid ute i felten, samt teoriundervisning inne.

2. samling
TmL: 7

Tema:
Prøvefiske praktisk feltarbeid

Stikkord:
Garn trekk, registrering av fangst, innsamling analyse, demonstrasjon av el-fiske, feltanalyser av vannkvalitet.

Arbeidsform:
Praktisk feltarbeid ute, samt teori undervisning inne.

3. samling
TmL: 6

Tema:
Gjenomgang analyser og data.

Stikkord:
Aldersbestemelse av fisk, tolking av vekstkurver, beregning av kondisjonsfaktor, analyse av fiskens mageinnehold, resultater prøvefiske, forslag til driftplan.

Arbeidsform:
Praktisk trening og teori.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Kursmateriell som er tilpasset kurset blir utlevert på første samling av lærer.

 

For lærer/instruktør:

Div materiell om fiskekultivering, biologi ol. Lærer lager selv kursplan. Lærer har selv tilgang til dette materiell.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen spesielle krav, men lærer bør være utdannet innen fiskeforvaltning eller lignende.

Utfyllende opplysninger

Kurset er planlagt over 3 samlinger, med 4 timer første samling, 7 timer andre samling, og 6 timer tredje samling.