5503 Kultivering og prøvefiske av fiskevann

Mål:

Lære kursdeltagerne praktisk gjenomføring av kultivering og prøvefiske av vann. Danne grunlag for å lage en driftplan for område.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot de som har verv eller har interesse av kultivering av innlandsvann og elver. Kun allmen forkunskap om feltet kreves.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er planlagt over 3 samlinger, med 4 timer første samling, 7 timer andre samling, og 6 timer tredje samling.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Kultiveringstiltak og prøvefiske

Stikkord:

Tadisjonelle kultiveringstiltak, fiskebiologi og bestandsundersøkelser, vannkvalitet ( miljøfaktor ), grunnlag driftplan, gjennomgang prøvefiske, forberedelser og prosedyrer.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid ute i felten, samt teoriundervisning inne.

2. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 0

Tema:

Prøvefiske praktisk feltarbeid

Stikkord:

Garn trekk, registrering av fangst, innsamling analyse, demonstrasjon av el-fiske, feltanalyser av vannkvalitet.

Arbeidsform:

Praktisk feltarbeid ute, samt teori undervisning inne.

3. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 0

Tema:

Gjenomgang analyser og data.

Stikkord:

Aldersbestemelse av fisk, tolking av vekstkurver, beregning av kondisjonsfaktor, analyse av fiskens mageinnehold, resultater prøvefiske, forslag til driftplan.

Arbeidsform:

Praktisk trening og teori.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursmateriell som er tilpasset kurset blir utlevert på første samling av lærer.

Krav til lærer/instruktør:

Ingen spesielle krav, men lærer bør være utdannet innen fiskeforvaltning eller lignende.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div materiell om fiskekultivering, biologi ol. Lærer lager selv kursplan. Lærer har selv tilgang til dette materiell.

Opplegg for evaluering: